Brexit – skutki w VAT

brexit

Od 1 stycznia 2021 r. czeka nas rewolucja w handlu z Wielką Brytanią. Przyczyną jest oczywiście brexit. Z dzisiejszego wpisu dowiesz się jakie skutki wywoła on w VAT.

Aby opracowanie było czytelne, to w tym artykule opisuję jedynie przypadki, gdy transakcja odbywa się pomiędzy podatnikami (jeżeli wymagane, to również zarejestrowanymi do VAT UE).

Nie opisuję tutaj sposobu rozliczania świadczeń na rzecz konsumentów.

Okres przejściowy od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r.

Kwestie związane z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej regulowane są umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Dalej będę ją nazywał po prostu umową.

Formalnie brexit miał miejsce 31 stycznia 2020 r. W odniesieniu do szeregu kwestii wprowadzono jednak okres przejściowy trwający do 31 grudnia 2020 r. (art. 126 umowy).

Okres ten dotyczył również VAT.

Jeżeli więc na przestrzeni 2020 r. dokonywaliśmy dostaw towarów do Wielkiej Brytanii, to rozpoznawaliśmy je zasadniczo jako WDT.

Natomiast nabycia towarów z Wielkiej Brytanii stanowiły zasadniczo WNT.

Transakcje od 1 stycznia 2021 r.

Wpis ten podzielimy sobie na następujące rodzaje transakcji jakie mogą wystąpić od 1 stycznia 2021 r.

 • dostawy, w ramach których towary są wywożone do Wielkiej Brytanii (sprzedaż towarów);
 • zakupy, w ramach których towary są przywożone z Wielkiej Brytanii do UE (zakup towarów);
 • usługi, które świadczymy na rzecz podmiotu z Wielkiej Brytanii (świadczenie usług);
 • usługi, które nabywamy od podmiotu z Wielkiej Brytanii (nabycie usług).

W umowie przewidziano, że jeszcze przez co najmniej 4 lata odmienny status będzie miała Irlandia Północna.

Zatem wszystkie powyższe transakcje rozważymy też w kontekście kontaktów handlowych z Irlandią Północną.

Handel z Wielką Brytanią

Zgodnie z art. 127 ust. 1 umowy, do końca 2020 r. prawo UE miało zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i na jego terytorium.

Z tego względu w okresie przejściowym na gruncie VAT podmioty z Wielkiej Brytanii traktowaliśmy jako podatników podatku od wartości dodanej.

Od 1 stycznia 2021 r. Wielką Brytanię traktujemy jako państwo trzecie.

Zatem na gruncie VAT handel z tym państwem będzie rozliczany tak jak np. z Rosją, Chinami, czy USA.

Natomiast podatnicy z tego kraju, w ramach nomenklatury z ustawy o VAT, będą podatnikami podatku o podobnym charakterze.

Sprzedaż towarów do Wielkiej Brytanii

Eksport towarów

Jeżeli dokonasz dostawy towarów, które zostaną wysłane do Wielkiej Brytanii, to taka transakcja będzie stanowiła eksport towarów.

Przy eksporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy, chyba że wcześniej otrzymasz zaliczkę.

Możesz do takiej dostawy lub zaliczki zastosować stawkę 0%, pod warunkiem że towary zostaną wywiezione poza UE i w odpowiednim terminie otrzymasz dokument IE-599 (dokument celny potwierdzający wywóz towarów poza UE).

Transakcję taką w cz. ewidencyjnej JPK wykażesz w polu K_22, a w cz. deklaracyjnej zbiorczo w polu P_22.

A co w przypadku, gdy transport rozpoczął się w grudniu a towar dojechał do Wielkiej Brytanii w styczniu?

Wówczas stosujemy art. 51 umowy, który stanowi, że decydujący jest moment rozpoczęcia transportu. W takim przypadku transakcję rozpoznamy jako WDT.

Dostawa z montażem

Inaczej musisz rozpoznać transakcję jeżeli dokonasz dostawy towaru z jego montażem w Wielkiej Brytanii (np. sprzedajesz linię produkcyjną montowaną przez Ciebie w tym państwie).

Wówczas stosujemy art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym transakcja podlega VAT w państwie, w którym towar jest montowany.

W takim przypadku formalnie dokonujesz dostawy towaru poza terytorium kraju.

W cz. ewidencyjnej JPK wykażesz taką transakcję w polu K_11, a w cz. deklaracyjnej zbiorczo w polu P_11.

Nie wykazujesz jej w informacji podsumowującej.

Zakup towarów z Wielkiej Brytanii

Jeżeli dokonasz zakupu towaru, który zostanie przywieziony do UE z Wielkiej Brytanii, to taka transakcja będzie stanowiła dla Ciebie import towarów.

Konieczne będzie dokonanie zgłoszenia celnego i rozliczenie cła oraz VAT.

Obowiązanym do rozliczenia VAT od importu towarów jest podmiot, na którym ciąży obowiązek uiszczenia cła (tj. zasadniczo zgłaszający).

Obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje zasadniczo z chwilą powstania długu celnego.

Podatek należny w przypadku importu towarów może być wykazywany na 3 sposoby, tj. w:

 • zgłoszeniu celnym (art. 33 ustawy o VAT);
 • deklaracji VAT (art. 33a);
 • deklaracji importowej (art. 33b).

Jeżeli rozliczasz import przy zastosowaniu art. 33a ustawy o VAT, to podstawę opodatkowania oraz podatek należny wykażesz w cz. ewidencyjnej JPK odpowiednio w polach K_25 i K_26, a zbiorczo w cz. deklaracyjnej w polach P_25 i P_26.

Świadczenie usług na rzecz podmiotu z Wielkiej Brytanii

Jeżeli chodzi o świadczenie usług to wielkiej rewolucji nie ma. Postępujemy jak dotychczas, z tym że kontrahenta brytyjskiego traktujemy jako podmiot spoza UE.

W przypadku świadczenia usług na rzecz podmiotu brytyjskiego, w pierwszej kolejności określić musisz miejsce (kraj) opodatkowania usługi.

Jeżeli miejscem opodatkowania będzie Polska, to opodatkowujesz świadczenie wg stawki krajowej (np. usługa związana z nieruchomością położoną w Polsce).

Jeżeli natomiast z tych reguł wyjdzie Ci, że usługa podlega VAT poza Polską, to rozpoznajesz tzw. eksport usług.

Wówczas przy wystawianiu faktury nie musisz wskazywać nr VAT kontrahenta brytyjskiego.

W cz. ewidencyjnej JPK wartość takiej usługi pokazujemy jedynie w polu K_11 (pomijamy pole K_12 ponieważ Brytyjczyk nie jest już podatnikiem podatku od wartości dodanej).

W cz. deklaracyjnej JPK pokazujemy zbiorczo wartość takich usług w polu P_11.

Usługi nie wykazujemy w informacji podsumowującej ponieważ Brytyjczyk nie jest już podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Nabycie usługi od podmiotu z Wielkiej Brytanii

Jeżeli chodzi o nabywanie usług to tutaj również rewolucji nie ma.

Zasadniczo najczęściej takie nabycie będzie stanowiło dla Ciebie import usług. Oczywiście najpierw ustal czy w ogóle dochodzi do importu usług.

Jeżeli faktycznie dokonasz importu usług od podmiotu z Wielkiej Brytanii, to podstawę opodatkowania i podatek należny wykazujesz w cz. ewidencyjnej JPK odpowiednio w polach K_27 i K_28, natomiast w cz. deklaracyjnej JPK zbiorczo w polach P_27 i P_28.

Pola K_29, K_30 oraz P_29, P_30 pomijasz ponieważ usługodawcą nie jest już podatnik podatku od wartości dodanej.

Handel z Irlandią Północną

W umowie przewidziano dodatkowy Protokół w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej.

Zgodnie z art. 8 protokołu na potrzeby handlu towarowego prawo UE stosowane jest w dalszym ciągu w odniesieniu do Irlandii Północnej.

Prawa UE nie stosujemy natomiast w zakresie usług.

Takie rozwiązanie ma trwać przez 4 lata, ale istnieje opcja jego przedłużenia (art. 18 ust. 5 protokołu).

Sprzedaż towarów do Irlandii Północnej

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Jeżeli dokonasz dostawy towaru wysyłanego do Irlandii Północnej, to taka transakcja może być uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Musi ona jednak spełnić wszystkie przesłanki wymienione w art. 13 ustawy o VAT. W szczególności w odniesieniu do nabywcy towarów.

Z zasady ten nabywca musi być zidentyfikowany do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych.

I tutaj uwaga! Do podmiotów z Irlandii Północnej stosowany będzie nowy prefiks.

Zamiast dotychczasowego GB, numer VAT takiego kontrahenta poprzedzamy prefiksem XI (art. 215 dyrektywy VAT).

Jeżeli spełnisz warunki określone w art. 42 ustawy o VAT, to do dostawy możesz zastosować stawkę 0%.

Taka transakcja podlega wykazaniu w cz. ewidencyjnej JPK w polu K_21 oraz zbiorczo w cz. deklaracyjnej w polu P_21.

Wykazujesz ją również w informacji podsumowującej z użyciem prefiksu XI.

Dostawa z montażem

Może być tak, że dokonasz dostawy towarów z montażem – np. sprzedaż linię produkcyjną, którą montujesz i uruchamiasz w Irlandii Północnej.

Wówczas transakcja ta stanowi dostawę towarów poza terytorium kraju.

W cz. ewidencyjnej JPK wykażesz taką transakcję w polu K_11, a w cz. deklaracyjnej zbiorczo w polu P_11.

Nie wykazujesz jej w informacji podsumowującej.

Zakup towarów z Irlandii Północnej

Jeżeli kupisz towar od podatnika z Irlandii Północnej i zostanie on przywieziony do Polski, to taka transakcja będzie dla Ciebie stanowiła wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Podstawę opodatkowania i podatek należny w cz. ewidencyjnej JPK wykażesz odpowiednio w polach K_23 i K_24 oraz zbiorczo w cz. deklaracyjnej w polach P_23 i P_24.

Jeżeli podmiot irlandzki jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, to WNT musisz wykazać również w informacji podsumowującej i posłużyć się numerem VAT dostawcy z prefiksem XI.

Świadczenie usług na rzecz podmiotu z Irlandii Północnej

W przypadku świadczenia usług na rzecz podmiotu z Irlandii Północnej, w pierwszej kolejności określić musisz miejsce (kraj) opodatkowania usługi.

Jeżeli miejscem opodatkowania będzie Polska, to opodatkowujesz świadczenie wg stawki krajowej (np. wykonujesz usługę transportową, której trasa przebiega w całości w Polsce).

Jeżeli natomiast z tych reguł wyjdzie Ci, że usługa podlega VAT poza Polską, to rozpoznajesz tzw. eksport usług (np. usługa doradcza dla takiego podmiotu).

Wówczas przy wystawianiu faktury nie musisz wskazywać nr VAT kontrahenta irlandzkiego.

W cz. ewidencyjnej JPK wartość takiej usługi pokazujemy jedynie w polu K_11 (pomijamy pole K_12 ponieważ podmiot z Irlandii Północnej na potrzeby transakcji usługowych nie jest już podatnikiem podatku od wartości dodanej).

w cz. deklaracyjnej JPK pokazujemy zbiorczo wartość takich usług w polu P_11.

Usługi nie wykazujemy w informacji podsumowującej ponieważ podmiot z Irlandii Północnej nie jest już podatnikiem podatku od wartości dodanej (status ten ma jedynie w odniesieniu do transakcji towarowych).

Nabycie usługi od podmiotu z Irlandii Północnej

W przypadku nabycia usługi najczęściej będziesz mieć do czynienia z importem usług. Oczywiście najpierw ustal czy w ogóle dochodzi do importu usług.

Jeżeli faktycznie dokonasz importu usług od podmiotu z Irlandii Północnej, to podstawę opodatkowania i podatek należny wykazujesz w cz. ewidencyjnej JPK odpowiednio w polach K_27 i K_28, natomiast w cz. deklaracyjnej JPK w polach P_27 i P_28.

Pola K_29, K_30 oraz P_29, P_30 pomijasz ponieważ usługodawcą nie jest już podatnik podatku od wartości dodanej (podmiot ten uznaje się za podatnika unijnego jedynie w obrocie towarowym).

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarze (67) Napisz komentarz

 1. Witam,
  Eksport do GB pokazujemy w polu P_22 natomiast dostawę z montażem do GB – w polu P 11. No i pytanie dotyczy różnicy pomiędzy polami P 22 a P 11. Dostawa z montażem do GB – ten sam eksport do GB plus usługa montażowa. I to dla tego nie wpisujemy tego do pola P 22 jako eksport a tylko do pola P 11 jako eksport z montażem?
  Czyli P 11 – dla eksportu plus montaż, P 22 – dla eksportu bez dodatkowych usług.
  Czy prawidłowo rozumiem?

  Odpowiedz

  • Dzień dobry! W przypadku dostawy z montażem nie mamy odrębnej usługi, lecz w ramach dostawy dokonywany jest montaż tych towarów przez sprzedającego. Jeżeli mielibyśmy dostawę i odrębnie usługę montażową, to wówczas mamy eksport towarów i eksport usług. Natomiast dostawa z montażem ma miejsce jeżeli montaż towarów wymaga fachowych umiejętności (nie mogą być to proste czynności) i np. tylko pracownicy dostawcy są w stanie na miejscu taki montaż przeprowadzić. Np. sprzedajemy linię produkcyjną – konieczne jest więc połączenie elementów i zamontowanie ich w określonymi miejscu. Dodatkowo wymagane jest zgranie całego oprogramowania sterującego itp. Żeby mówić o dostawie z montażem, z warunków dostawy musi wynikać, że montaż jest elementem tej dostawy i że dostawę uznaje się za dokonaną dopiero po zamontowaniu tych towarów. Zatem pole P_11 zastosujemy do dostawy z montażem, ale tylko jeśli jest ona elementem dostawy. Mam nadzieję, że teraz jest to jaśniejsze 😉

   Odpowiedz

 2. Dzień dobry
  Zagadnienie brexitu i sposób rozliczania się z tytułu podatku vat pomiędzy podmiotami gospodarczymi omówione w bardzo przystępny, zrozumiały sposób. Dzięki.
  Interesuje mnie również Pana interpretacja przepisów w sprawie rozliczania świadczeń na rzecz konsumentów od 1 stycznia 2021 r.

  Odpowiedz

  • Dzień dobry, dziękuję za miłe słowa i dalsze sugestie. Tak naprawdę nie było wiele próśb o opisanie kwestii rozliczania świadczeń na rzecz konsumentów, ale bardzo możliwe, że jeszcze rozszerzę to zagadnienie na blogu. Pozdrawiam!

   Odpowiedz

   • Witam, o ile import lub eksport nowych towarow znacząco sie nie zmienia i tym chwalą sie media , poza wiekszymi formalnościami. To czy dobrze rozumiem, ze brexit odczuje ogromna ilosc obywateli którzy kupowali dotychczas np. uzywane motocykle od osob prywatnych, samochody, maszyny rolnicze od prywatnych wlascicieli , meble, ubrania i wszystkie inne uzywane rzeczy takie jak sprzedajemy na OLx. Kupowane one byly na umowe kupna sprzedazy. Teraz nalezy od nich doliczyc na granicy podatek vat. prosty przyklad motocykl uzywany kupiony za 40000zl, koszt transportu i rejestracji przed brexitem wynosil 1000zl czyli razem 41tys zl. teraz ten sam motocykl w Polsce bedzie kosztowal ponad 50tys zl, z racji koniecznosci zaplaty podatku vat? Prosze o ciekawy artykul i uswiadomienie licznych malych konsumentow

    Odpowiedz

 3. Witam, o ile import lub eksport nowych towarow znacząco sie nie zmienia i tym chwalą sie media , poza wiekszymi formalnościami. To czy dobrze rozumiem, ze brexit odczuje ogromna ilosc obywateli którzy kupowali dotychczas np. uzywane motocykle od osob prywatnych, samochody, maszyny rolnicze od prywatnych wlascicieli , meble, ubrania i wszystkie inne uzywane rzeczy takie jak sprzedajemy na OLx. Kupowane one byly na umowe kupna sprzedazy. Teraz nalezy od nich doliczyc na granicy podatek vat. prosty przyklad motocykl uzywany kupiony za 40000zl, koszt transportu i rejestracji przed brexitem wynosil 1000zl czyli razem 41tys zl. teraz ten sam motocykl w Polsce bedzie kosztowal ponad 50tys zl, z racji koniecznosci zaplaty podatku vat? Prosze o ciekawy artykul i uswiadomienie licznych malych konsumentow

  Odpowiedz

  • Dzień dobry Panie Macieju, dziękuję za komentarz. Ma Pan jak najbardziej rację. Jeżeli zakupu towaru dokona podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej, to musi w Polsce dodatkowo zapłacić VAT z tytułu importu tych towarów. Na moim blogu opisuję konsekwencje podatkowe z perspektywy czynnych podatników VAT, więc raczej tej kwestii nie będę podejmował. Ale jest to faktycznie dotkliwa konsekwencja brexitu, której zapewne wiele osób nie jest świadoma.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz

 4. Dzień dobry…a co ze środkami otrzymanymi na poczet przyszłych dostaw w 2020roku…przy WDt nie powstawał obowiązek wystawiania fv zaliczkowej..ale przy exporcie taki obowiązek istnieje. Jak zatem potraktować wpłaty otrzymane w 2020 od klienta z UK , które będą zrealizowane w 2021 roku….czy należy je rozpoznać jako zaliczki exportowe ?

  Odpowiedz

  • Dzień dobry Pani Iwono, niestety umowa tego nie reguluje. Mamy jedynie art. 51 ust. 1 umowy, w którym wskazano, że Dyrektywa Rady 2006/112/WE 29 ma zastosowanie do towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium Zjednoczonego Królestwa na terytorium państwa członkowskiego i w odwrotnym kierunku, pod warunkiem że wysyłka lub transport rozpoczęły się przed zakończeniem okresu przejściowego i zakończyły się po jego upływie. Nie weryfikowałem jeszcze pod tym kątem porozumienia z grudnia, więc nie wiem czy coś przydatnego w nim znajdziemy.

   EDIT: w umowie z 24.12.2020 r. nie widzę, aby ta kwestia była regulowana.

   Odpowiedz

   • Dzień dobry,
    Czy wiadomo już może coś w tej sprawie? Szukałam właśnie informacji jak poprawnie należało potraktować wpływ środków w 2020 roku od klienta z Wielkiej Brytanii, gdy sprzedaż została dokonana z początkiem 2021 roku.
    Co w takiej sytuacji? Co w przypadku gdy klientem jest podatnik z Wielkiej Brytanii a co gdy konsument?
    W przypadku konsumenta ten wpływ środków powinien zostać opodatkowany stawką 23% (nie przekraczając limitu sprzedaży wysyłkowej), tak? Ale co później, już po 1 stycznia?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.

    Odpowiedz

 5. Dzień dobry,
  Czy Brexit zmienia cokolwiek w poniższym przypadku? Firma z UK świadczy usługi pośrednika w sprzedaży towarów – wystawia faktury VAT, towary dostarczane są do Polski z Holandii.

  Odpowiedz

  • Jeżeli jest to firma z UK to należałoby sprawdzić regulacje obowiązujące w tym państwie. Ja zajmuję się wyłącznie przepisami obowiązującymi w Polsce. Pozdrawiam

   Odpowiedz

 6. Witam,
  Czy wie Pan jak rozliczyć transakcję kiedy: firma z Polski (jednoosobowa działalność gospodarcza sprzedaje klientowi indywidualnemu ( nie firmie) towary do 135 funtów, poprzez portal Ebay( tylko w ten sposób?
  Ebay pobiera od razu od każdej wpłaty 20% podatku. Na moje konto wpływa od
  1 stycznia kwota pomniejszona o taka stawkę vat.
  Czy jest to export ? Czy dotyczy to umowy jaką zawarł Ebay z urzędem Skarbowym w Wielkiej Brytanii. Gdzie mam zatem rozliczyć taką transakcję jako firma zarejestrowana w Polsce ? W Polsce czy w Wielkiej Brytanii? Słyszałam o tym , że marketplacy typu ebay są zobowiązane do pobierania podatku vat od sprzedających. Jak mam zatem rozliczyć taka transakcję w Polsce ? Czy w Polsce tez mam zapłacić vat?

  Odpowiedz

  • Pani Bożeno, zasadniczo każda dostawa, niezależnie od statusu nabywcy, w ramach której towary są wywożone poza UE stanowi eksport towarów. Pani opis sytuacji sugeruje, że w Polsce dochodzi do eksportu towarów. Przy czym już widać, że stan faktyczny nie jest taki prosty. Więc wymagałoby to dokładniejszej analizy.

   Odpowiedz

 7. PONAWIAM PYTANIE
  Dzień dobry…a co ze środkami otrzymanymi na poczet przyszłych dostaw w 2020roku…przy WDt nie powstawał obowiązek wystawiania fv zaliczkowej..ale przy exporcie taki obowiązek istnieje. Jak zatem potraktować wpłaty otrzymane w 2020 od klienta z UK , które będą zrealizowane w 2021 roku….czy należy je rozpoznać jako zaliczki exportowe ?

  Odpowiedz

  • Dzień dobry Pani Iwono, niestety umowa tego nie reguluje. Mamy jedynie art. 51 ust. 1 umowy, w którym wskazano, że Dyrektywa Rady 2006/112/WE 29 ma zastosowanie do towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium Zjednoczonego Królestwa na terytorium państwa członkowskiego i w odwrotnym kierunku, pod warunkiem że wysyłka lub transport rozpoczęły się przed zakończeniem okresu przejściowego i zakończyły się po jego upływie. Nie weryfikowałem jeszcze pod tym kątem porozumienia z grudnia, więc nie wiem czy coś przydatnego w nim znajdziemy.

   EDIT: w umowie z 24.12.2020 r. nie widzę, aby ta kwestia była regulowana.

   Odpowiedz

 8. A jakie będą konsekwencje na gruncie VAt sprzedaży do firmy z UK ale z dostawą na teren UE (nie uk). Nie będzie to WDT bo firma z UK nie jest podatnikiem innego kraju EU, nie będzie eksport bo towar nie opuszcza obszaru celnego UE- wiec sprzedaż krajowa z pełnym VAT?

  Odpowiedz

  • Dzień dobry, jeżeli podmiot z UK nie jest zarejestrowany do VAT w UE to nie ma możliwości zastosowania do takiej transakcji stawki 0% i traktowania dostawy jako WDT. Zatem należy ją traktować jako dostawę krajową (miejsce opodatkowania w Polsce na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Pozdrawiam

   Odpowiedz

 9. Dzień dobry.
  Firma zarejestrowana w UK kupuje towar od dystrybutorów w Polsce, który jest dostarczany do magazynu mieszczącego się również w Polsce (właścicielem tego magazynu jest Firma Polska). Towar ten sukcesywnie będzie wysyłany do UK.
  Firma zarejestrowana w UK posiada EORI PL i numer VAT PL. Czy na fakturze handlowej firma z UK może być jednocześnie eksporterem (EORI PL i VAT PL) jak i importerem (EORI GB i VAT GB) ? Jak wygląda sprawa rozliczenia VAT w takim wypadku ?

  Odpowiedz

  • Panie Marcinie, pytanie tylko czy ta wysyłka towarów do GB jest związana z ich dostawą. Bo tylko dostawa towaru może stanowić eksport towarów na gruncie VAT. Jeżeli dostawy nie mamy, to nie będzie to eksport w VAT. Jeżeli natomiast chodzi o skutki w Wielkiej Brytanii, to prawem tam obowiązującym się nie zajmuję.

   Odpowiedz

 10. Dzień dobry.
  Towar sprzedany kontrahentowi w grudniu 2020 – sprzedaż potraktowana jako WDT.
  W styczniu 2021 towar zostaje zwrócony na magazyn i występuje konieczność wystawienia faktury korygującej. Traktować to jako korektę WDT czy już jako korektę eksportu?
  Pytanie istotne ponieważ w firmie występuje osobna seria dokumentów wystawianych dla transakcji wewnątrzunijnych i eksportowych.

  Odpowiedz

  • A ja mam problem odwrotny. Jak rozliczyć fakturę korygującą zmniejszającą wartość (w moim przypadku z dnia 4 luty 2021) do WNT z UK. Faktura pierwotna z grudnia 2020r. Na fakturze korygującej widnieje NIP: GB…… , który oczywiście nie jest już aktywny w VIES. Jak rozwiązaliście swój problem?

   Odpowiedz

  • Witam
   Mam podobny temat, ale dotyczy korekty ceny sprzedanego towaru w 2020. Czy to wykazać jako WDT?

   Odpowiedz

   • Teoretycznie tak, ciekawe tylko co lokalny US powie jak zobaczy w VAT-UE brytyjski NIP za styczeń czy luty 2021 🙂

    Odpowiedz

  • Dzień dobry Pani Patrycjo, tutaj zdaje się zastosowanie znajdzie art. 51 ust. 2 umowy, który stanowi, że  Dyrektywa 2006/112/WE w dalszym ciągu obowiązuje przez okres 5 lat od zakończenia okresu przejściowego w odniesieniu do praw i obowiązków podatników w zakresie transakcji z elementem transgranicznym, między Zjednoczonym Królestwem i państwem członkowskim, dokonanych przed zakończeniem okresu przejściowego i w odniesieniu do transakcji, o których mowa w ust. 1.

   Zatem korektę transakcji sprzed okresu przejściowego traktowałbym jako korektę WDT.

   Pozdrawiam

   Odpowiedz

 11. Dzień dobry,
  A co jeżeli firma posiada magazyn konsygnacyjny w WB i z tego magazynu towary są wydawane kontrahentowi z Wielkiej Brytanii?

  Odpowiedz

  • Pani Aniu, skutki tego typu zdarzeń należy ocenić przez pryzmat przepisów obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Ja się zajmuje jedynie regulacjami obowiązującymi w Polsce. Pozdrawiam

   Odpowiedz

 12. dzień dobry,
  a co w sytuacji gdy firma x kupuje towar z GB w firmie y ale jest on wysyłany bezpośrednio do firmy z która znajduje się w Niemczech . Czy Brexit zmienia coś w transakcjach łańcuchowych?

  Odpowiedz

  • Pani Aniu, Brexit zmienia w takich transakcjach to, że nie mamy już do czynienia z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, lecz ewentualnie w eksportem w Wielkiej Brytanii i import towarów w Niemczech. Ale kwalifikacji podatkowej należy dokonać przez pryzmat przepisów obowiązujących w tych krajach.

   Odpowiedz

 13. Jak rozliczyć fakturę korygującą zmniejszającą wartość (w moim przypadku z dnia 4 luty 2021) do WNT z UK. Faktura pierwotna z grudnia 2020r. Na fakturze korygującej widnieje NIP: GB…… , który oczywiście nie jest już aktywny w VIES. Absurdalna sytuacja

  Odpowiedz

 14. Dzień dobry,
  Czy aby zastosować stawkę VAT 0%, obowiązują jakieś ustalenia przejściowe, tzn. czy powinnam mieć komunikat IE-599 w chwili wystąpienia obowiązku podatkoweg? Czy IE-529 pozwala na przełożenie tego obowiązku na następny miesiąc, czy może okres ten jest dłuższy?

  Odpowiedz

 15. Dzień dobry.
  Towar sprzedany kontrahentowi w grudniu 2020 – sprzedaż potraktowana jako WDT.
  W styczniu 2021 towar zostaje zwrócony na magazyn i występuje konieczność wystawienia faktury korygującej. Traktować to jako korektę WDT czy już jako korektę eksportu?
  Pytanie istotne ponieważ w firmie występuje osobna seria dokumentów wystawianych dla transakcji wewnątrzunijnych i eksportowych.
  Proszę o odpowiedz na powyższe pytanie.

  Odpowiedz

  Odpowiedz

  • Dzień dobry Pani Justyno, tutaj zdaje się zastosowanie znajdzie art. 51 ust. 2 umowy, który stanowi, że  Dyrektywa 2006/112/WE w dalszym ciągu obowiązuje przez okres 5 lat od zakończenia okresu przejściowego w odniesieniu do praw i obowiązków podatników w zakresie transakcji z elementem transgranicznym, między Zjednoczonym Królestwem i państwem członkowskim, dokonanych przed zakończeniem okresu przejściowego i w odniesieniu do transakcji, o których mowa w ust. 1.

   Zatem korektę transakcji sprzed okresu przejściowego traktowałbym jako korektę WDT.

   Pozdrawiam

   Odpowiedz

 16. Towar sprzedany kontrahentowi w grudniu 2020 – sprzedaż potraktowana jako WDT.
  W styczniu 2021 towar zostaje zwrócony na magazyn i występuje konieczność wystawienia faktury korygującej. Traktować to jako korektę WDT czy już jako korektę eksportu?
  Pytanie istotne ponieważ w firmie występuje osobna seria dokumentów wystawianych dla transakcji wewnątrzunijnych i eksportowych.
  Proszę o odpowiedz na powyższe pytanie.

  Odpowiedz

  Odpowiedz

 17. Dzień dobry
  Jest taka sytuacja – zakupiony towar z Anglii zostal przetransportowany przez Holandię do Polski. I własnie w Holandii nastąpiła odprawa celna. Jest faktura od firmy kurierskiej (jest tam nr NIP holenderski) na której jest podane cło, vat z importu i dodatkowa opłata, podane wszystko w walucie euro. Czyli rozumiem, że w tym przypadku polski podatnik wykaże to nie jako import towaru, tylko WNT?
  Oprócz tej faktury kurierskiej jest jeszcze faktura od sprzedawcy z Anglii z data wystawienia w styczniu. Towar otrzymano na początku lutego. Jak to wszystko rozliczyć i zaksięgować? Wg jakich dokumentów?

  Odpowiedz

  • Pani Dario, prawdopodobnie będzie WNT z Holadnii – pytanie tylko czy podmiot brytyjski jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, czy może podmiot, który rozliczył VAT od importu działa jako przedstawiciel podatkowy tego podmiotu z Wielkiej Brytanii. W zależności, wskażemy wówczas nr VAT-UE podmiotu brytyjskiego albo jego przedstawiciela podatkowego w UE.

   Odpowiedz

 18. Dzień dobry,
  Nabycie usługi od podmiotu z GB we wrześniu, faktura wystawiona w styczniu.
  Jakie zasady stosujemy?
  nie wiem w jakiej pozycji deklaracji ją ująż 27-28 czy 29-30

  Odpowiedz

  • Dzień dobry Pani Magdaleno, jeżeli we wrześniu powstał obowiązek podatkowy i w tym okresie wykazujemy import usług, to należy to wykazać jako nabycie usługi od podatnika podatku od wartości dodanej. Na ten moment jeszcze Wielka Brytania była traktowana na potrzeby VAT jako państwo UE.

   Odpowiedz

 19. Dzień dobry

  Mam taką sytuację – 03.12.2020 zapłacony w całości towar w GB tam też zgłosili jako sprzedaż w EU, ale wysyłkę kontrahent wykonał dopiero 25 stycznia 2021 roku. Agencja celna UPS żąda zapłaty VAT – czy słusznie? Kiedy my z naszej strony też zgłosiliśmy WNT w 12.2020 a całość zapłacona. Bardzo proszę o odpowiedź

  Odpowiedz

  • Dzień dobry, zgodnie z art. 51 ust. 1 umowy liczy się data rozpoczęcia wysyłki towarów. Jeżeli zostały one wysłane z Wielkiej Brytanii w 2021 r., to taka transakcja stanowiła będzie import towarów.

   Odpowiedz

 20. Dzień dobry,
  proszę o informację jak zakwalifikować zakup towaru z Wielkiej Brytanii w 2021 jeżeli Dostawca posługuje się NIP z prefiksem PL ? Towar przyjdzie z Wielkiej Brytanii.

  Odpowiedz

 21. Dzień dobry.
  Mam pytanie odnośnie obowiązków eksportera z polski do GB. Czy jako firma sprzedająca towary kontrahentowi -firmie bądź osobie prywatnej w GB mamy obowiązek opłacania Vat w GB? czy może wszystkie należności zaistniałe po przekroczeniu granicy przechodzą na odbiorcę?

  Odpowiedz

  • Jeżeli nabywca w UK odpowiada za rozliczenie tam importu towarów, to nie powinny na Polskim dostawcy ciążyć żadne dodatkowe obowiązki. Ale to należy zweryfikować z nabywcą oraz przeanalizować przepisy obowiązujące w Wielkiej Brytanii.

   Odpowiedz

 22. Witam,
  Jak wystawić fakturę na polski podmiot za usługę transportu do Irlandii Północnej? Z VATem tak jak transport do innych krajów UE czy ze stawką VAT % jak do kraju trzeciego ?

  Odpowiedz

 23. Czy mógłby ktoś wytłumaczyć sytuację jak przedsiębiorca polski jest nie-vatovcem, sprzedaje na ebay uk przedmiot i ebay pobiera wtedy od klienta vat, to co to jest za vat jak przedsiębiorca nie jest vatovcem??? Przy wystawianiu przedmiotu można wpisać vat 0%, czy to tak powinno być ustawione? Bo automatycznie doliczają jakieś 20% i co taki polski nie-vatoviec ma zrobić jak sprzedał w ten sposób coś. Jakoś to się osobno rozlicza? W Anglii, w Polsce?

  Odpowiedz

 24. Witam, jak wygląda sprawa VATu na towary używane zakupione w Wielkiej Brytanii przed Brexitem ale sprowadzone po 1 stycznia 2021?
  Przykład
  Używane auto kupione w Wielkiej Brytanii przez Polaka w czerwcu 2020, pojazd został zarejestrowany w Wielkiej Brytanii na dane Polaka. Przeprowadzając się do Polski, zabrano auto, z uwagi na brak możliwości złożenia wniosku o uznanie pojazdu jako mienie przesiedleńcze, należy uiścić opłaty w tym akcyza i cło, jak to jednak jest z VATem, w końcu kiedy pojazd był sprzedany jako nowy w Wielkiej Brytanii, pierwszy właściciel zapłacił VAT w Wielkiej Brytanii która wtedy była członkiem Unii Europejskiej, czy w takim wypadku należy opłacić VAT ponownie w Polsce po sprowadzeniu pojazdu?

  Odpowiedz

 25. Witam, sprzedajemy produkty do Irlandii Północnej dla kontrahenta detalicznego (nie VATowca) jaką stawkę VATu powinniśmy przyjąć ? 23% tak jak w przypadku sprzedaży do detalistów z UE ? Z oznaczeniem vdek SW ?

  Odpowiedz

 26. A jak wykazać kiedy Dostawa towarów jest do Irlandii a pośrednikiem jest firma z Anglii. Irlandczycy nie odprawią tego wiec nie będzie eksportu, ale w inromacji podsumowującej nie mozna też wpisać kodu tego pośrednika na którego jest faktura. Co prawdy klient też ma czynny VATUE polski wiec można by było prze fakturować na NP PL tylko kwestia jak ujac wtedy w informacji podsumowującej? bo towar został wysały do Irlandii i tam został jako surowiec zużyty. Dość ciekawy wyjatek

  Odpowiedz

 27. Witam Zakupiłam Towar z GB od firmy VTK TECH LTD
  71-75 Shelton Street, Covent Garden
  WC2H 9JQ, London
  GB13230363 – jest to używany Router NA SIM LTE Huawei B593s-12 LTE 100 mb/s szt 269.99 PLN VAT 0% .
  Jestem osobą zw. z vat ze względu na obroty. Kupiłam nieświadomie na allegro-). Co mam teraz uczynić jak przyjdzie towar.

  Odpowiedz

 28. Witam Czytam Pana komentarze i jestem bardzo zadowolona że mogę się czegoś nauczyć szacunek za wiedzę . Mój problem polega na tym że świadczę usługi badawcze(medyczne ) w naszym kraju czyli w Polsce ale na rzecz kontrahenta i GB i IE . W roku 2020 wystawiałam faktury z odwrotnym obciążeniem i wykazywałam w VAT 7 oraz VAT UE jako świadczenie usług Od 2021 tylko w JPK 7 bez VAT UE . W jednej z umów jest zapisek że Vat naliczy wystawca faktury zgodnie z przepisami krajowymi czyli mam wystawić 23%?
  Pozdrawiam MB

  Odpowiedz

  • Dzień dobry, zapisy umowne nie mają pierwszeństwa nad ustawami. Ten zapis umowny rozumiałbym jako wskazanie, że jeśli krajowe przepisy wymagają naliczenia VAT, to że wtedy ten VAT sprzedający rozliczy. Jeżeli faktycznie dochodzi do eksportu usług, to w takim przypadku nie wystawiamy faktury z VAT. Cieszę się, że moje komentarze bywają pomocne 🙂

   Odpowiedz

 29. Jak wyglada rozwiazanie nastepujacej sprawy?. W czerwcu 2020r. zakupilem towar (programator OBD do auta) . Niedawno musialem wyslac towar do reklamacji i klient z UK wyslal mi paczke jako zwrot. Zostala paczka zatrzymana w urzedzie celnym. Czy jestem w takim wypadku zobowiazany do zaplaty cla i vatu?

  Odpowiedz

 30. Dzień dobry, Mam pytanie odnośnie sprzedaży okien zrobionych w Polsce a sprzedanych kontrahentowi w UK. Jak sprawa wygląda odnośnie VATu. Na fv którą wystawiam za zakup okien VAT 0%? czy normalnie stawka 23%? Jak wygląda stawka i rozliczenie VATu? Dziękuję za odpowiedź

  Odpowiedz

 31. Witam mam takie pytanko . Chodzi o transport towarów z UE do UK i odwrotnie . Jaka stawka powinna być na fakturze . Jestem podatnikiem w Polsce faktury wystawiam Firmie spedycyjne zarejestrowanej w Polsce która zleca mi transport .

  Odpowiedz

 32. Witam! Czy jest różnica jeśli kupię auto w Anglii i nim wrócę a przewozem go na lawecie?? I tak VAT trzeba zapłacić? Gdzie we Francji lub Niemczech można opłacić VAT bo wiem ze jest niższy. Dziekuje

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.