Co to jest wiążąca informacja stawkowa (WIS) i jak o nią wystąpić?

Wiążąca informacja stawkowa to decyzja, która pozwala na potwierdzenie prawidłowości stosowanej stawki VAT. Została wprowadzona ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Artykuł zaktualizowany o zmiany obowiązujące od 1 lipca 2020 r.

W ustawie tej, oprócz wprowadzenia WIS, przewidziano również następujące zmiany:

To właśnie przy okazji wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT przewidziano możliwość wystąpienia o WIS.

Mimo, że nowa matryca stawek VAT obowiązuje dopiero od 1 lipca 2020 r., to o wydanie WIS mogliśmy występować już od 1 listopada 2019 r. – taka wiążąca informacja stawkowa wiąże zasadniczo organy podatkowe od 1 lipca 2020 r.

Zatem w drodze WIS możesz potwierdzić prawidłowość stawek stosowanych od 1 lipca 2020 r.

W jakim celu wydawana jest WIS?

W drodze WIS możesz przede wszystkim potwierdzić czy do swojego świadczenia stosujesz prawidłową stawkę VAT (np. czy masz prawo do 5% albo 8% stawki VAT).

Przy czym w ramach wniosku o WIS można zażądać również sklasyfikowania:

  • towaru wg Nomenklatury scalonej (kody CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych;
  • usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

Pozwala to zastosować WIS również do przepisów innych niż dotyczące stawek VAT.

Uzyskanie takiej klasyfikacji potwierdzi na przykład, że do danego świadczenia znajdują zastosowanie przepisy o obowiązkowym Split payment.

Kto może wystąpić o WIS?

O WIS może wystąpić podatnik VAT albo podmiot, który dokonuje lub zamierza dokonywać czynności, dla których wydaje się WIS.

Czy istnieje jakiś wzór wniosku o wydanie WIS?

Wzór wniosku o wydanie WIS oraz szczegóły jego składania znajdziesz na stronie Krajowej Informacji Skarbowej.

Ile kosztuje wniosek o WIS?

Koszt wniosku za jeden towar/usługę to 40 zł. Przy czym jeżeli wniosek dotyczyć ma świadczenia kompleksowego (przypadek, gdy towary lub usługi razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu), to wówczas ww. kwota mnożona jest przez liczbę towarów oraz usług składających się na tę jedną czynność.

Czy do wniosku o WIS należy dołączyć jakieś dokumenty?

Do wniosku o wydanie WIS można dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi. Przepisy stanowią, że mogą być to w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi. W powyższym zakresie podatnik ma zatem dowolność.

Przepisy przewidują ponadto, że organ może wezwać podatnika do przedstawienia próbki towaru w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Od kiedy WIS ma charakter wiążący dla organów?

Generalną zasadą jest, że WIS wiąże organy podatkowe wobec podatnika, który otrzymał WIS po dniu, w którym ta WIS została doręczona – przy czym może ona dotyczyć wyłącznie klasyfikacji obowiązującej od 1 lipca 2020 r. (tj. może dotyczyć nowej matrycy stawek VAT).

Wyjątkiem są e-publikacje (e-booki), dla nich WIS wiążą już od 1 listopada 2019 r.

Do jakiego organu kieruje się wniosek o wydanie WIS?

Wniosek kierowany jest do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

W jakim terminie powinna zostać wydana WIS przez organ?

WIS powinna zostać wydana nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez organ wniosku o WIS.

Podstawa prawna: art. 42a – 42i ustawy o VAT oraz art. 13 § 2a Ordynacji podatkowej

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.