Darmowy e-book: obowiązkowy Split payment

Zachęcam Cię do pobrania darmowego e-booka o obowiązkowej podzielonej płatności.

Jeżeli szukasz odpowiedzi na któreś z poniższych pytań, to pozycja ta jest idealna dla Ciebie!

Lista pytań, na które znajdziesz odpowiedź w e-booku

 1. Jaka ustawa wprowadziła zmiany?
 2. Gdzie znajdę treść uchwalonej ustawy?
 3. Gdzie znajdę uzasadnienie projektu?
 4. Na czym polega podzielona płatność?
 5. Czy to prawda, że Split payment zastąpiło odwrotne obciążenie i od kiedy?
 6. Czy każda transakcja dotychczas objęta odwrotnym obciążeniem będzie podlegała pod obowiązkowy Split payment?
 7. W jaki sposób rozliczać transakcje objęte odwrotnym obciążeniem dokonane przed 1 listopada 2019 r.?
 8. W jaki sposób rozliczać transakcje, dla których wystawiono fakturę z odwrotnym obciążeniem, a które zostaną wykonane po 1 listopada 2019 r.?
 9. Czy płatność dokonywana po 1 listopada 2019 r. za transakcję objętą odwrotnym obciążeniem obliguje do zastosowania Split payment?
 10. Od kiedy ma być stosowany obowiązkowy Split payment?
 11. W jakich przypadkach stosowany jest obowiązkowy Split payment?
 12. Kwota powyżej 15 tys. zł obligująca do zastosowania Split payment to kwota netto, czy brutto?
 13. Jakie dodatkowe obowiązki nakłada ustawa na dostawcę?
 14. W jakim miejscu na fakturze ma być umieszczona adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”?
 15. Czy adnotację o zastosowaniu podzielonej płatności umieszcza się również na fakturach dokumentujących transakcje do wartości 15 tys. zł ?
 16. Czy grożą jakiekolwiek kary za umieszczenie adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” w fakturach, które nie są objęte obowiązkowym split payment?
 17. Czy adnotacja „mechanizm podzielonej płatnośći” powinna być umieszczona w fakturze jeżeli tylko jedna pozycja objęta jest obowiązkowym Split payment, a wartość tej pozycji nie przekracza 15 tys. zł (wynosi np. 2 tys. zł), ale wartość całej faktury przekracza 15 tys. zł?
 18. Czy w sytuacji przedstawionej w pkt poprzednim nabywca zobowiązany jest zapłacić całą należność z tej faktury przy zastosowaniu podzielonej płatności?
 19. Czy adnotację „mechanizm podzielonej płatności” umieścić musi również podatnik zwolniony z podatku VAT ze względu na obrót?
 20. Czy obowiązek zapłaty w ramach Split payment dotyczy również nabywcy, który korzysta ze zwolnienia ze względu na obrót (tzw. zwolnienia podmiotowego)?
 21. Czy brak adnotacji, gdy jest ona wymagana, wiąże się dla dostawcy z jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami?
 22. Czy dostawca uwolni się od odpowiedzialności opisanej w pkt wyżej jeżeli skoryguje fakturę tak, aby zawierała odpowiednią adnotację?
 23. Czy brak adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” zwalnia nabywcę z obowiązku zapłaty w ramach Split payment?
 24. Czy w przypadku braku adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” nabywca może skorygować fakturę przez wystawienie noty korygującej i wskazanie w niej ww. adnotacji?
 25. Czy po 1 listopada 2019 r. w ogóle nie będzie już stosowana adnotacja „odwrotne obciążenie”?
 26. Jakie negatywne konsekwencje grożą nabywcy za niezrealizowanie płatności w ramach Split payment?
 27. Czy negatywne konsekwencje mogą być egzekwowane, jeżeli doszło do korekty in plus?
 28. Podsumowanie przewidzianych sankcji w formie tabeli
 29. Czy to prawda, że brak płatności w ramach Split payment spowoduje wyłączenie wydatku z kosztów uzyskania przychodów?
 30. Czy jeżeli dostawca w fakturze umieści adnotację „mechanizm podzielonej platności”, niemniej transakcja nie jest objęta obligatoryjnym Split payment, a nabywca nie ureguluje płatności tą metodą, to czy znajdą zastosowanie przepisy o wyłączeniu wydatku z kosztów uzyskania przychodów?
 31. Czy istnieje obowiązek posiadania rachunku firmowego (z rachunkiem VAT)?
 32. Czy od 1 listopada transakcje z obowiązkowym Split payment muszą być opłacane w walucie polskiej (PLN)?
 33. Czy transakcje objęte obowiązkowym Split payment mogą być opłacane za pomocą karty kredytowej albo debetowej?
 34. Czy jeżeli posiadamy limit kredytowy w banku, a bank ten płaci należność bezpośrednio do dostawcy, to czy taki model rozliczeń rodzi jakiekolwiek ryzyko podatkowe?
 35. Czy podzieloną płatność należy stosować również przy opłacaniu faktur zaliczkowych?
 36. Czy podzieloną płatność stosujemy do zapłaty zaliczki, jeżeli nie otrzymaliśmy faktury zaliczkowej?
 37. Czy jeżeli wpłacamy zaliczkę na podstawie faktury pro forma, to jesteśmy zobowiązani wskazać w komunikacie przelewu numer tej pro formy?
 38. Czy wystawiając fakturę pro forma jestem zobowiązany umieścić na niej adnotację „mechanizm podzielonej płatności”?
 39. Czy obowiązkowy Split payment uniemożliwia uregulowanie należności w formie potrącenia (kompensaty)?
 40. Czy od 1 listopada możliwe jest dokonywanie zbiorczych płatności w ramach Split payment?
 41. Jakie przewidziano wymogi dla płatności zbiorczych w ramach podzielonej płatności?
 42. Czy płatności zbiorcze mogą dotyczyć faktur wystawionych w dwóch różnych miesiącach kalendarzowych?
 43. Na czym od listopada 2019 r. ma polegać odpowiedzialność solidarna?
 44. Czy to prawda, że wraz z wprowadzeniem obligatoryjnego Split payment uniemożliwiono niektórym podatnikom kwartalne rozliczanie VAT?
 45. Jeżeli zgodnie z nowymi przepisami jestem zobowiązany zrezygnować z rozliczeń kwartalnych, to od kiedy zobowiązany jestem rozpocząć rozliczenia miesięczne?
 46. Czy w przypadku faktoringu realizujemy płatność na rzecz faktora stosując Split Payment?
 47. Czy to prawda, że od 1 lisopada 2019 r. można z rachunku VAT zapłacić należności inne niż podatek VAT?
 48. Czy możliwość zapłaty z rachunku VAT składek ZUS dotyczy zarówno składek na ubezpieczenia społeczne jak i składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz Fundusz Pracy?
 49. Czy załącznik nr 15 do ustawy o VAT zawiera wyłącznie towary/usługi wskazane w dotychczasowych załącznikach nr 11, 13, 14, czy też został on uzupełniony o jakieś dodatkowe towary/usługi?
 50. Jakie dodatkowe towary/usługi zostały ujęte w załączniku nr 15 do ustawy o VAT?
 51. Od kiedy dokładnie wchodzą w życie poszczególne przepisy dotyczące usunięcia odwrotnego obciążenia, obowiązkowego Split payment oraz negatywnych konsekwencji za jego niestosowanie?

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.