Faktura dokumentująca transakcję, której dotyczy metoda kasowa

faktura metoda kasowa

Przeczytaj na czym polega metoda kasowa, kiedy ją stosujemy oraz co powinna zawierać faktura dokumentująca transakcję, której dotyczy ta metoda.

Wpis zgodny ze stanem prawnym obowiązującym na dzień 1 stycznia 2022 r.

Na czym polega metoda kasowa?

W ramach metody kasowej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty. Nie ma w tym przypadku znaczenia kiedy usługa została wykonana albo kiedy został dostarczony towar.

Obowiązek wykazania VAT u sprzedającego powstaje dopiero z chwilą kiedy otrzyma on zapłatę za wykonane świadczenie.

Jak wygląda faktura dokumentująca transakcję, której dotyczy metoda kasowa?

Jeżeli wystawiasz fakturę dokumentującą czynność objętą metodą kasową, to musisz zawrzeć w niej wszystkie elementy obligatoryjne wymagane dla faktur. Więcej o tych elementach przeczytasz we wpisie Jakie elementy musi zawierać faktura VAT.

Dodatkowo w takiej fakturze umieścić musisz adnotację „metoda kasowa”.

Podstawa prawna: art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT.

Kiedy stosujemy metodę kasową?

Mały podatnik

Z metody kasowej korzystają przede wszystkim mali podatnicy, jeżeli wybrali jej stosowanie. Więcej na ten temat przeczytasz we wpisie Metoda kasowa – sposób na zatory płatnicze w dobie kryzysu.

Podstawa prawna: art. 21 ustawy o VAT.

Metoda kasowa dla określonych typów transakcji

Istnieją również transakcje, dla których przewidziano stosowanie tej metody, nawet w przypadku, gdy sprzedającym nie jest mały podatnik.

Czynności objęte metodą kasową wymienione zostały w art. 19a ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT (treść tego przepisu pobierzesz TUTAJ) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego.

Przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie

Czynny podatnik VAT prowadzący działalność transportową posiada nieruchomość, którą wykorzystuje jako parking dla swoich pojazdów. Nieruchomość ta została wydzielona pod drogę publiczną i przeszła na własność jednostki samorządu terytorialnego. Z tytułu powyższego przedsiębiorca otrzymał odszkodowanie.

Na gruncie VAT przypadek taki traktuje się jako dostawę towarów, a obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty (odszkodowania).

Wydanie towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu

Czynny podatnik VAT zamierza w niedługim czasie zlikwidować działalność i chce sprzedaż część posiadanych towarów. W tym celu podpisał umowę komisu i przekazał prowadzącemu komis (komisantowi) towary w celu ich sprzedaży.

Obowiązek podatkowy powstanie u podatnika VAT (komitenta) dopiero z chwilą, gdy otrzyma wynagrodzenie – a więc dopiero po tym jak komisantowi uda się sprzedać dany towar.


Dokonywana w trybie egzekucji dostawa towarów

Podatnik VAT w związku z utratą płynności finansowej nie był w stanie spłacić niektórych zobowiązań. W związku z czym samochód osobowy stanowiący składnik jego przedsiębiorstwa został sprzedany przez komornika sądowego (w ramach czynności egzekucyjnych).

Obowiązek podatkowy u dłużnika, z tytułu sprzedaży samochodu, powstanie dopiero z chwilą otrzymania zapłaty.


Świadczenie usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym

Przepis ten dotyczy wyłącznie świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury.

Tłumacz przysięgły będący czynnym podatnikiem VAT wykonał tłumaczenie na zlecenie sądu powszechnego.

Obowiązek podatkowy powstanie u niego dopiero z chwilą otrzymania zapłaty.

Świadczenie usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41

Przepis ten dotyczy m.in. usług ubezpieczeniowych, udzielania pożyczek i poręczeń, prowadzenia rachunków pieniężnych, czy też usług których przedmiotem są instrumenty finansowe.

Czynny podatnik VAT udzielił pożyczki innemu podatnikowi. Obowiązek podatkowy powstanie u niego dopiero z chwilą otrzymania zapłaty – a więc dopiero z momentem otrzymania odsetek.

Przy czym w tym przypadku są to usługi finansowe zwolnione z VAT, dla których faktura może zwierać mniej danych, o czym więcej przeczytasz we wpisie Faktura przy zwolnieniu z VAT.

3.2.6. Usługi wykonywane przez komornika sądowego

W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego przewidziano usługi wykonywane przez komornika sądowego w ramach czynności egzekucyjnych lub innych czynności przekazanych do kompetencji komornika sądowego na podstawie odrębnych przepisów.

Po co umieszcza się adnotację metoda kasowa na fakturze?

Adnotacja „metoda kasowa” to sygnał dla nabywcy, że obowiązek podatkowy z tytułu danej transakcji powstaje dopiero z chwilą, gdy ureguluje on całość lub część zapłaty.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego zależy natomiast od tego, czy w odniesieniu do nabytej usługi lub towaru, powstał obowiązek podatkowy.

Jest to zatem informacja dla nabywcy, że nie może odliczyć VAT z faktury, jeżeli jej nie opłacił.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.