Jaki jest termin na wystawienie faktury VAT?

termin na wystawienie faktury

Ustawa o VAT zawiera regulacje, które przewidują określony termin na wystawienie faktury. Zawarte one są w art. 106i ustawy o VAT.

Wpis zaktualizowany o zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. w ramach przepisów o KSeF

Do kiedy najpóźniej mogę wystawić fakturę?

Zasady ogólne

Na temat czynności, które obligują Cię do wystawienia faktury przeczytasz we wpisie Kiedy muszę wystawić fakturę VAT. Możemy jednak wskazać na zasadniczo 3 zdarzenia, od których liczymy termin na wystawienie faktury.

Zdarzeniami tymi są:

 • dostawa towaru,
 • wykonanie usługi,
 • otrzymanie zaliczki.

Fakturę musisz wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały ww. zdarzenia.

Podstawa prawna: art. 106i ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

Wyjątki

Jak to zwykle w podatkach bywa, także i tutaj występują wyjątki 🙂

Wyjątki dotyczą:

 1. usług budowlanych i budowlano-montażowych,
 2. dostawy książek drukowanych,
 3. czynności polegających na drukowaniu książek,
 4. czynności wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4.

Dla ww. czynności fakturę wystawić musisz odpowiednio nie później niż:

 • 30. dnia od dnia wykonania usług budowlanych i budowlano-montażowych,
 • 60. dnia od dnia wydania towarów – książek drukowanych (przy czym, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów),
 • 90. dnia od dnia wykonania czynności polegających na drukowaniu książek
 • z upływem terminu płatności – w przypadku czynności z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Podstawa prawna: art. 106i ust. 3 ustawy o VAT.

Kiedy najwcześniej mogę wystawić fakturę?

Zasada ogólna

Fakturę możesz również wystawić przed wystąpieniem wskazanych wcześniej zdarzeń, tj. przed dokonaniem dostawy towaru, wykonaniem usługi albo otrzymaniem zaliczki.

Przy czym możesz ją wystawić nie wcześniej niż 60. dnia przed ich wystąpieniem.

Podstawa prawna: art. 106i ust. 7 ustawy o VAT.

Wyjątki

Są dwa przypadki, gdy fakturę możesz wystawić przed sprzedażą/zaliczką i nie ma żadnych ograniczeń co do najwcześniejszego terminu w jakim ją możesz wystawić. Są to przypadki, w których obowiązek podatkowy dla usługi/dostawy powstaje (treść przepisów pobierzesz TUTAJ):

 • w okresach rozliczeniowych (gdy stosujemy art. 19a ust. 3 lub 4 ustawy o VAT) lub
 • z momentem wystawienia faktury (gdy stosujemy art. 19a ust. 5 pkt 4).

Przy czym warunkiem jest tutaj, aby faktura zawierała informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Podstawa prawna: art. 106i ust. 8 ustawy o VAT.

Wystawianie faktur na żądanie

Może być tak, że nabywca zażąda od Ciebie wystawienia faktury. Na przykład dla udokumentowania wykonanej usługi zwolnionej z VAT (więcej na ten temat przeczytasz we wpisie Faktura przy zwolnieniu z VAT). Może być to również konsument, który żąda wystawienia faktury do paragonu.

Z takim żądaniem może on wystąpić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę lub wpłacono zaliczkę.

Wówczas termin na jej wystawienie zależy od tego, czy żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę. Jeżeli tak, to fakturę należy wystawić do 15. dnia kolejnego miesiąca.

Jeżeli nie (t.j. wpłynęło ono w miesiącach następnych), to wówczas mamy 15 dni na jej wystawienie, licząc od dnia zgłoszenia tego żądania.

Podstawa prawna: art. 106b ust. 3 w zw. z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.