Korekta a kurs waluty

korekta kurs waluty

Może się zdarzyć, że wystawiona przez Ciebie faktura korygująca dotyczy transakcji zafakturowanej w walucie obcej.

Sprawdź jaki kurs waluty należy zastosować dla przeliczenia wartości wyrażonych w korekcie.

Przepisy dotyczące kursów walut

Obecnie nie ma przepisów, które regulowałyby jaki kurs waluty ma być stosowany w odniesieniu do korekt.

Mamy jedynie regulacje wskazujące kurs właściwy w przypadku pierwotnej transakcji.

Do świadczenia stosujesz średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.

Przy czym jeżeli przed powstaniem obowiązku podatkowego wystawisz fakturę, to stosujesz średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Powyższe wynika z art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

Dnia 7 lipca 2022 r. otrzymujesz zaliczkę (30%) na dostawę towarów, fakturę zaliczkową wystawiasz 10 lipca 2022 r. Dostawa ma miejsce 25 sierpnia 2022 r., przy czym fakturę końcową wystawiasz już 10 sierpnia 2022 r.

W takim przypadku w fakturze zaliczkowej stosujesz kurs z 6 lipca 2022 r. (z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego).

Natomiast w odniesieniu do faktury końcowej, stosujesz kurs z 9 sierpnia (z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury).

Korekta a kurs waluty

Moim zdaniem skoro nie ma przepisów szczególnych dla korekt, to w każdym przypadku powinniśmy stosować pierwotny kurs przeliczeniowy.

Niemniej jednak takiego zdania nie mają organy podatkowe. 😉

W niektórych przypadkach uzależniają kurs waluty od przyczyny korekty.

Jako przykład może służyć interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 marca 2022 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.860.2021.1.RR.

Praktykę organów opisuję niżej.

Korekty w VAT to dla Ciebie czarna magia?

Mogę Ci pomóc 🙂

Przygotowałem szkolenie, w którym krok po kroku wyjaśniam w jaki sposób ujmować korekty z tytułu sprzedaży krajowej, WDT, WNT, importu usług itd.

Tak, chcę wziąć udział w takim szkoleniu!

Kurs waluty przy korekcie in minus

W przypadku korekty in minus, podstawa opodatkowania i ewentualnie podatek należny ulegają zmniejszeniu.

W takim przypadku stosujemy pierwotny kurs waluty.

I to niezależnie od przyczyny korekty.

Zgodnie z umową wynagrodzenie za świadczoną usługę określane jest w danym kwartale na podstawie średniej ceny paliwa z poprzedniego kwartału. Po upływie kwartału następuje weryfikacja średniej ceny paliwa dla danego kwartału, w wyniku czego powstaje konieczność wystawiania korekt in minus.

Zdarza się też, że w niektórych fakturach pierwotnych błędnie wyliczono wynagrodzenie. W takim przypadku również wystawiane są korekty in minus.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z przyczyną wtórną korekty. Natomiast w drugim, z przyczyną pierwotną.

W obu przypadkach w korekcie przyjmiemy kurs zastosowany w korygowanych fakturach (pierwotny kurs).

Zbiorcze korekty in minus

Podatnicy często wystawiają zbiorcze korekty in minus. W szczególności w przypadku udzielenia rabatów za dany okres (np. przysługujących za zakupy w całym roku).

Można spotkać się z poglądem, że w takim przypadku możliwe jest zastosowanie:

  • kursu waluty uśrednionego na podstawie wszystkich pierwotnych kursów albo
  • średniego kursu danej waluty określonego na dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej.

Kurs waluty przy korekcie in plus

Nieco inaczej jest w przypadku korekt in plus.

Tutaj kurs uzależniony jest od przyczyny korekty.

Korekta in plus – przyczyna pierwotna (błąd)

Jeżeli przyczyna ma charakter pierwotny, to stosujemy kurs z korygowanej faktury (pierwotny kurs).

Stwierdzasz błąd w cenie w wystawionej 5 maja 2022 r. fakturze (w tym samym dniu miała miejsce dostawa). Faktura została wystawiona w euro i do przeliczenia VAT na złote zastosowano kurs z 4 maja 2022 r. Dnia 25 sierpnia wystawiasz fakturę korygującą in plus.

W korekcie stosujesz kurs z 4 maja. Masz bowiem do czynienia z przyczyną pierwotną.

Korekta in plus – przyczyna wtórna

Jeżeli natomiast masz do czynienia z przyczyną wtórną korekty, to stosujesz średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania przyczyny korekty.

Umowa przewiduje postanowienie, że po upływie roku wynagrodzenie za poprzedni rok jest aktualizowane zgodnie ze wskaźnikiem inflacji. W 2021 r. wyniósł on 5,1%. W konsekwencji w styczniu 2022 r. została wystawiona faktura korygująca in plus.

Do przeliczenia należności w korekcie in plus należy zastosować kurs bieżący.

Skoro przyczyna korekty zaistniała 1 stycznia 2022 r. (z upływem 2021 r.), to stosujemy kurs z 31 grudnia 2021 r.

Niestety jest to problematyczna zasada. W wielu przypadkach trudno jest bowiem ustalić konkretny dzień, w którym powstała przyczyna korekty.

Przeliczenie waluty zgodnie z przepisami o podatku dochodowym

Powyższe zasady w zakresie kursów walut nie dotyczą Cię jeżeli korzystasz z opcji przeliczania walut obcych na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym.

Wówczas bowiem stosujesz kursy wynikające z przepisów o podatku dochodowym.

Z opcji tej możemy korzystać od momentu wprowadzenia pakietu SLIM VAT.

Pakiet SLIM VAT 3 – zmiany przewidziane na 2023 r.

Obecnie trwają prace legislacyjne nad tzw. pakietem SLIM VAT 3.

Znalazły się tam również przepisy o kursach właściwych w przypadku korekt.

Zasadą ma być, że zawsze stosujemy kurs pierwotny.

Wyjątek przewidziano dla zbiorczych korekt in minus z tytułu rabatu – dla których możliwe ma być stosowanie kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej.

Regulacje te mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 r.

Oczywiście wówczas odpowiednio zaktualizuję ten wpis. 🙂

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarze (2) Napisz komentarz

  1. Dzień dobry
    Czy w pierwszym przykładzie dotyczącym Korekt in plus-przyczyna pierwotna nie powinno być ” in plus”?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.