Korekta importu usług

ołówek i gumka

We wpisie wyjaśniam w jaki sposób ująć korektę z tytułu importu usług.

Korekta in minus w imporcie usług

W odniesieniu do korekt in minus stosujemy art. 29a ust. 15a ustawy o VAT.

W przypadku importu usług (…), gdy podstawa opodatkowania uległa obniżeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania.

Art. 29a ust. 15a ustawy o VAT.

A zatem korektę in minus uwzględniamy w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna korekty.

Zwróć uwagę, że ujęcie korekty nie jest uzależnione od tego czy kontrahent przesłał fakturę korygującą (musisz ją ująć nawet jeśli nie otrzymasz korekty).

Poniżej odnoszę powyższą zasadę do najczęstszych przyczyn korekty: rabatu i błędu.

Rabat

Nabywasz usługi marketingowe od podmiotu z Francji, a transakcja stanowi dla Ciebie import usług. Dla usługi przyjęto miesięczne okresy rozliczeniowe. Z uwagi na zwiększenie zamówień, kontrahent w kwietniu udzielił rabatu – przy czym dotyczy on okresów rozliczeniowych od stycznia do marca.

Ponieważ przyczyna korekty zaistniała dopiero w kwietniu, to zmniejszenia podstawy opodatkowania oraz VAT należnego i naliczonego dokonujesz dopiero w rozliczeniu za kwiecień.

Błąd

Nabywasz usługi serwisowe od podmiotu z siedzibą w Austrii. Usługi są wykonywane przez rok i podmiot ten co miesiąc ją fakturuje. W sierpniu orientujesz się, że faktura za luty opiewa na zbyt wysokie wynagrodzenie. Kontrahent potwierdza błąd, ale nie przesyła Tobie faktury korygującej za luty.

W takiej sytuacji, korektę należy ująć w pierwotnych rozliczeniach, ponieważ mamy do czynienia z błędem. Nie ma znaczenia, że kontrahent nie przesłał faktury za luty.

Masz problemy z rozliczaniem importu usług?

Koniecznie weź udział w eksperckim szkoleniu online.

Szkolenie – import usług

Korekta in plus w imporcie usług

Korektę in plus ujmujemy w dacie zaistnienia przyczyny korekty. Wynika to z art. 29a ust. 17 ustawy o VAT.

W przypadku, gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Art. 29a ust. 17 ustawy o VAT.

Błąd

Nabywasz usługę wsparcia technicznego. W styczniu kontrahent przesyła Tobie korektę za poprzedni rok – okazało się, że co miesiąc fakturował zbyt niską kwotę. Korekta dotyczy okresu od stycznia do grudnia.

W takim przypadku, przyczyną korekty jest błąd. A zatem należy ją ująć w pierwotnych okresach rozliczeniowych (tj. w dacie powstania obowiązku podatkowego).

Zwiększenie ceny

Nabywasz od kontrahenta usługę serwisową. W styczniu uzgadniacie, że wynagrodzenie za usługi wykonane na początku poprzedniego roku zostanie powiększone o wskaźnik inflacji.

W takim przypadku mamy do czynienia z nowym uzgodnieniem. A więc zasadnym jest ujęcie korekty na bieżąco.

Korekta podatku naliczonego

Jeżeli przysługuje Tobie pełne prawo do odliczenia, to wykazany podatek należny stanowi jednocześnie kwotę podatku naliczonego.

Jeżeli dojdzie do konieczności skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, to musisz również ująć odpowiednią korektę po stronie podatku naliczonego.

Korektę in minus podatku naliczonego ujmujesz w tym samym okresie, w którym zmniejszasz podstawę opodatkowania. Wynika to z art. 86 ust. 19c ustawy o VAT.

Nie ma natomiast żadnych szczególnych regulacji dla korekt in plus. Niemniej jednak w imporcie usług kwota podatku naliczonego powstaje dopiero po wykazaniu podatku należnego. A zatem dopiero jak uwzględnimy zwiększenie po stronie podatku należnego, będziemy mogli w tym samym okresie wykazać podatek naliczony (tutaj odpowiednio stosujemy art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o VAT).

Jaki kurs przyjąć do korekty?

Jeżeli usługa jest rozliczana w walucie obcej, to do korekt z zasady stosujemy pierwotny kurs. Dotyczy to zarówno korekt in minus jak i korekt in plus.

W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone w walucie obcej uległy zmianie, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu danej waluty obcej przyjętego do przeliczenia kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania przed jej zmianą.

Art. 31b ust. 1 ustawy o VAT

Dnia 15 lutego 2024 r. nabywasz usługę w ramach importu usług. Do przeliczenia podstawy opodatkowania na złote zastosowano kurs z 14 lutego 2024 r.

Dnia 8 kwietnia 2024 r. otrzymujesz od kontrahenta informację o udzieleniu do tej faktury rabatu (10%). Korektę in minus ujmujesz na bieżąco (tj. w rozliczeniu za kwiecień), ale do przeliczenia należności na złote stosujesz pierwotny kurs NBP (tj. z dnia 14 lutego 2024 r.).

Zbiorcza korekta in minus z tytułu rabatu

Mamy tutaj jeden wyjątek, który dotyczy zbiorczych korekt z tytułu rabatu (art. 31b ust. 3 ustawy o VAT).

Przepis ten pozwala na zastosowanie jednego zbiorczego kursu – z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej (zamiast wielu kursów z każdej korygowanej faktury).

Dnia 2 lutego 2024 r. otrzymujesz zbiorczą korektę in minus z tytułu rabatu za drugie półrocze 2023 r. Korekta dotyczy kilkunastu faktur wystawionych w okresie od lipca do grudnia 2023 r.

Do przeliczenia podstawy opodatkowania w fakturze korygującej możesz zastosować:

  • kilkanaście kursów właściwych dla korygowanych transakcji albo
  • jeden zbiorczy kurs – z 1 lutego 2024 r.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.