Pakiet SLIM VAT 2 – ciąg dalszy zmian

SLIM VAT 2

Rok bez zmian w VAT to rok stracony. 😉

2021 r. zaczął się od wejścia w życie nowelizacji nazwanej pakietem SLIM VAT. Wprowadził on szereg rzekomych „uproszczeń”. Między innymi rewolucję w ujmowaniu korekt in minus po stronie kupującego.

Właśnie uchwalono ustawę z kolejnymi przepisami upraszczającymi, określaną jako Pakiet SLIM VAT 2.

Spis treści ukryj
3. Czego dotyczą zmiany?

Gdzie znajdę ustawę zmieniającą?

Pakiet SLIM VAT 2 wprowadzony został ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe. Dalej nazywam ją ustawą zmieniającą.

Ustawa ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r.

Przebieg prac legislacyjnych wraz z uzasadnieniem do ustawy możesz prześledzić na tej stronie.

Kiedy zmiany wchodzą w życie?

Większość przepisów weszła w życie od 1 października 2021 r.

Niektóre zmiany weszły w życie wcześniej – tj. w dniu następującym po dniu publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw. Dotyczy to zmian w zakresie:

Te regulacje obowiązują zatem od 7 września 2021 r.

Od 1 stycznia 2022 r. mają natomiast wejść w życie zmiany pozwalające na opłacanie z rachunku VAT również składek KRUS.

Czego dotyczą zmiany?

W ramach pakietu SLIM VAT 2 przewidziano zmiany w następujących obszarach:

 • usunięcie 3-miesięcznego ograniczenia w odliczaniu VAT w przypadku importu usług;
 • ujmowania podatku naliczonego z tytułu WNT w przypadku opóźnienia w otrzymania faktury;
 • dodanie przepisów określających sposób ujmowania korekt in minus w przypadku WNT, importu usług i innych przypadków odwrotnego obciążenia;
 • wprowadzenie uregulowań uwzględniających skutki Brexitu;
 • określenie zasad rozliczania transakcji łańcuchowych, jeżeli transport organizuje pierwszy albo ostatni podmiot w łańcuchu;
 • zmiany w rozliczaniu importu towarów w procedurze uproszczonej;
 • możliwość wybrania opcji opodatkowania dostawy nieruchomości przed notariuszem;
 • wydłużenie okresu odliczenia VAT realizowanego poprzez korektę deklaracji;
 • przesunięcie terminu na złożenie informacji VAT-26;
 • dostosowanie przepisów o uldze na złe długi do wytycznych TSUE;
 • zmiany w mechanizmie podzielonej płatności.

Usunięcie 3-miesięcznego ograniczenia w odliczaniu VAT w przypadku WNT, importu usług i innych przypadków odwrotnego obciążenia

Od początku 2017 r. obowiązywały przepisy, które nie pozwalały na odliczanie VAT z tytułu importu usług w dacie rozliczenia podatku należnego, jeżeli wykazywaliśmy go później niż 3 miesiące od momentu powstania obowiązku podatkowego.

Regulacja ta spędzała księgowym sen z powiek. Podatek należny w takim przypadku wykazywaliśmy wstecz. Natomiast podatek naliczony na bieżąco.

Na szczęście 18 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok o sygn. C‑895/19, w którym stwierdził, że przepisy te są niezgodne z prawem UE. Problemy ze stosowaniem tych regulacji jak i skutki ww. orzeczenia opisałem w artykule Jak odliczyć VAT jeśli spóźnię się z wykazaniem importu usług oraz w artykule Jak odliczyć VAT jeśli spóźnię się z wykazaniem WNT.

W pakiecie SLIM VAT 2 usunięto te ograniczenia.

Wracamy więc do zasad odliczania VAT obowiązujących przed 2017 r. 🙂

W styczniu 2022 r. dokonujesz importu usług. Faktura od kontrahenta wpływa 15 grudnia 2022 r. i dopiero wtedy dział księgowy dowiaduje się o tym imporcie usług. W takim przypadku konieczne jest złożenie korekty deklaracji za styczeń i wykazanie podatku należnego z tytułu importu usług.

Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi w 2017 r. podatek naliczony musiałby zostać wykazany na bieżąco, tj. w deklaracji za listopad (do której nie minął jeszcze termin na jej złożenie). Natomiast po zmianach może on zostać wykazany w korekcie za styczeń 2022 r. A więc w tej samej deklaracji, w której pokazujemy podatek należny.

Zmiany te dotyczą zarówno WNT, importu usług jak i dostaw, z tytułu których podatnikami są nabywcy. Odpowiednią modyfikację przewidziano zarówno w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b ustawy o VAT, jak i w art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT.

Zmiana ta weszła w życie 7 września 2021 r.

Spóźnione otrzymanie faktury w przypadku WNT

Pamiętaj, że warunkiem odliczenia VAT przy WNT jest otrzymanie faktury. Warunek ten dalej obowiązuje. I cały czas mamy na jej otrzymanie 3 miesiące licząc od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT. Wynika to z art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. a ustawy o VAT.

Dokonujesz w styczniu 2022 r. WNT. Nie masz jeszcze faktury, masz jednak prawo wykazać podatek naliczony w tej samej deklaracji, w której wykazujesz podatek należny (a więc w rozliczeniu za luty).

Jeżeli w ciągu tych 3 miesięcy nie otrzymasz faktury, to stosujesz art. 86 ust. 10g ustawy o VAT. Masz obowiązek pomniejszyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynęły te 3 miesiące.

z uwagi na to, że faktura nie wpłynęła do końca maja (3 miesiące licząc od lutego), to musisz zmniejszyć podatek naliczony w rozliczeniu za maj.

Jeżeli po tym terminie wpłynie faktura, to stosujesz art. 86 ust. 10h ustawy o VAT. Dotychczas przepis ten wskazywał, że taki podatek naliczony zwiększaliśmy w rozliczeniu za okres, w którym otrzymaliśmy fakturę.

W pakiecie SLIM VAT 2 przewidziano zmianę ww. regulacji i wynika z niej, że takiego zwiększenia podatku naliczonego dokonujemy w rozliczeniu za okres, w którym podatnik uwzględnił kwotę podatku należnego z tytułu tego nabycia.

Powstaje natomiast wątpliwość jak taką korektę technicznie prawidłowo przeprowadzić. Jeżeli powiększymy VAT naliczony w rozliczeniu za okres, w którym wykazaliśmy VAT należny, a wcześniej przeprowadziliśmy ww. kroki, to ten VAT naliczony będzie w lutym wykazany dwukrotnie.

Ja bym chyba jednak proponował skorygować wcześniejsze zmniejszenie naliczonego z maja. Wówczas doprowadzimy do sytuacji, w której ten VAT będzie wykazany jednokrotnie w lutym.

Szczegółowo zasady postępowania w takich przypadkach opisałem w artykule Brak faktury przy WNT – co zrobić.

Ta zmiana weszła w życie 7 września 2021 r.

Ujmowanie korekt in minus w przypadku WNT i importu usług

Dotychczas nie było przepisów, które regulowałyby sposób ujmowania korekt in minus w przypadku, gdy dokonujemy WNT albo importu usług.

Wprowadzone na początku 2021 r. regulacje dotyczą zasadniczo:

W ramach pakietu SLIM VAT 2 wprowadzono przepisy, które uzależniają moment ujęcia takiej korekty od jej przyczyny.

Odpowiednie regulacje ujęto w dodanym art. 29a ust. 15a ustawy o VAT – dotyczy on importu usług oraz przypadków, gdy nabywca towarów jest zobligowany rozliczyć VAT należny (np. nabycie od podmiotu zagranicznego towaru w ramach dostawy montażem).

W odniesieniu do WNT odpowiednie przepisy znajdziesz w dodanym art. 30a ust. 1a ustawy o VAT.

W rozliczeniu za ten sam okres dokonać musimy korekty in minus podatku naliczonego (związanego z korygowanym importem usług albo WNT). Wynika to z dodanego art. 86 ust. 19c ustawy o VAT.

Wprowadzenie uregulowań uwzględniających skutki Brexitu

Od 1 stycznia 2021 r. na gruncie VAT Wielka Brytania traktowana jest jako państwo spoza UE.

Okres przejściowy przewidziano w odniesieniu do Irlandii Północnej, którą w ramach obrotu towarowego dalej traktujemy jako terytorium UE.

Szczegółowo skutki Brexitu opisałem we wpisie Brexit – skutki w VAT.

W art. 2 pkt 2 ustawy o VAT zmieniono definicję państwa członkowskiego wskazując, że rozumie się przez nie również Irlandię Północną w zakresie określonym w Protokole w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej do Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Odpowiednio dostosowana została w tym zakresie również definicja terytorium UE (dodano art. 2 pkt 3 lit. d ustawy o VAT).

A więc z przepisów ustawy o VAT wynika już, że w obrocie towarowym Irlandia Północna stanowi państwo UE.

Z definicji terytorium Unii Europejskiej zawartej w art. 2 pkt 3 ustawy o VAT usunięto wyspę Man (lit. a) Wyspy Normandzkie (lit. b tiret siódme) oraz Gibraltar (lit. d) ponieważ są one częścią Wielkiej Brytanii i z tego względu po brexicie nie stanowią już terytorium UE.

Określenie zasad rozliczania transakcji łańcuchowych

Transakcja łańcuchowa to taka, która realizowana jest co najmniej między 3 podmiotami, a towary są transportowane bezpośrednio od pierwszego do ostatniego w łańcuchu podmiotu.

Wówczas przyjmuje się, że dochodzi do dostawy towarów zarówno pomiędzy 1 i 2 oraz 2 i 3 podmiotem w łańcuchu.

W przypadku takich transakcji konieczne jest określenie, która z dostaw w łańcuchu jest tzw. dostawą ruchomą. Tylko do tej dostawy można bowiem zastosować stawkę 0% (tj. potraktować ją jako WDT albo eksport towarów).

Więcej na temat tego typu transakcji przeczytasz we wpisie Transakcje łańcuchowe – jakie są ich skutki w VAT oraz WDT w transakcjach łańcuchowych.

W ramach pakietu SLIM VAT 2 wprowadzono przepisy wyraźnie określające, która dostawa jest ruchoma, jeżeli transport organizuje pierwszy albo ostatni podmiot w łańcuchu (dodany art. 22 ust. 2e ustawy o VAT).

Jeżeli organizatorem transportu jest pierwszy podmiot w łańcuchu, to ruchoma jest pierwsza dostawa.

Jeżeli natomiast transport organizuje ostatni podmiot w łańcuchu, to ruchoma jest ostatnia dostawa.

Powyższe stanowi potwierdzenie dotychczasowej praktyki.

Import towarów w procedurze uproszczonej z art. 33a

Od 1 października 2020 r., tj. od momentu wejścia w życie przepisów o nowym JPK, dokonano zmian w obowiązkach podatników stosujących procedurę uproszczoną z art. 33a.

Jest to procedura, która pozwala rozliczyć VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.

Przed zmianami podatnik musiał przedstawić organom celnym deklarację VAT, w której rozliczony został VAT należny z tytułu importu. Podatnik miał na to 4 miesiące.

Jeżeli np. w wyniku pomyłki nie ujął któregoś ze zgłoszeń, to miał czas na dokonanie odpowiedniej korekty.

Od wprowadzenia nowego JPK nie trzeba już przedstawiać organom celnym deklaracji VAT.

Niemniej jednak przy okazji zmieniono brzmienie art. 33a ust. 7 ustawy o VAT, który przewidywał utratę prawa do korzystania z procedury uproszczonej jeżeli podatnik nie rozliczył w terminie VAT z tytułu importu towarów.

Jeżeli więc pominęliśmy jakiekolwiek ze zgłoszeń w części deklaracyjnej JPK, to musieliśmy rozliczyć VAT należny od tego importu na zasadach ogólnych. Często wiązało się to z koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę.

Problem ten był szczególnie dotkliwy dla agencji celnych, których dotyczy odpowiedzialność solidarna.

W ramach pakietu SLIM VAT 2 wprowadzono art. 33a ust. 6a, z którego wynika, że w takim przypadku podatnik może dokonać korekty deklaracji w terminie 4 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Mamy więc czas żeby uzupełnić deklarację o takie brakujące zgłoszenie celne.

Jednocześnie ze znowelizowanego art. 33a ust. 7 ustawy o VAT wynika, że dopiero po tych 4 miesiącach podatnik traci prawo do stosowania procedury uproszczonej (jeżeli nie wykazał importu w cz. deklaracyjnej JPK).

Te zmiany weszły formalnie w życie 7 września 2021 r. Nowe regulacje możemy jednak stosować do importu usług, dla którego obowiązek podatkowy powstał we wrześniu 2021 r. (art. 3 ustawy zmieniającej).

Możliwość wybrania opcji opodatkowania dostawy nieruchomości przed notariuszem

W przypadku dostawy budynku, budowli lub ich części zastosowanie może znaleźć zwolnienie z VAT przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Możesz jednak z niego zrezygnować i wybrać opodatkowanie wg odpowiedniej stawki VAT. W tym celu należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego oświadczenie.

Warunki korzystania z ww. zwolnienia z VAT, rezygnacji z niego jak i przykładowy wzór oświadczenia opublikowałem we wpisie Sprzedaż budynku, budowli lub lokalu – VAT i PCC.

W ramach pakietu SLIM VAT 2 wprowadzono dodatkowo art. 43 ust. 10 pkt 2 lit. b ustawy o VAT. Wynika z niego, że podatnicy mogą złożyć takie oświadczenie również w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z
dostawą danych obiektów.

Wydłużenie okresu odliczenia VAT realizowanego poprzez korektę deklaracji

Jeżeli nie odliczysz VAT w ustawowych terminach, to z prawa tego korzystasz poprzez korektę deklaracji.

Dotychczas takiej korekty dokonywaliśmy za okres rozliczeniowy, w którym powstało prawo do odliczenia.

W ramach pakietu SLIM VAT 2 wprowadzono przepisy, które pozwalają dokonać korekty również za jeden z:

 • trzech kolejnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym powstało prawo do odliczenia – w przypadku podatników stosujących rozliczenia miesięczne;
 • dwóch kolejnych kwartałów następujących po kwartale, w którym powstało prawo do odliczenia – w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie.

Odpowiednio zmodyfikowano w tym zakresie art. 86 ust. 13 ustawy o VAT.

Przy czym jeżeli prawo do odliczenia VAT powstało przed 1 października 2021 r., to będziemy stosować przepisy dotychczas obowiązujące. A więc korygować będziemy wyłącznie okres rozliczeniowy, w którym powstało prawo do odliczenia (art. 4 ustawy zmieniającej).

Przesunięcie terminu na złożenie informacji VAT-26

Jeżeli posiadasz samochód osobowy i chcesz odliczać 100% VAT np. od paliwa, to najczęściej konieczne będzie złożenie do urzędu skarbowego informacji VAT-26.

Dotychczas składaliśmy ją w terminie 7 dni od dnia, w którym ponieśliśmy pierwszy wydatek związany z danym pojazdem.

W pakiecie SLIM VAT 2 przedłużono ten termin. Informację VAT-26 mamy składać w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesiemy pierwszy wydatek związany z danym pojazdem (nowelizacja art. 86a ust. 12 ustawy o VAT).

Jeżeli taką informację złożysz po ww. terminie, to możesz uznać, że pojazd jest wykorzystywany 100% w działalności dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożysz tę informację (nowelizacja art. 86a ust. 13 ustawy o VAT). Dotychczas przepis ten wskazywał, że następowało to od dnia złożenia tej informacji.

Jeżeli natomiast zmienisz sposób wykorzystania pojazdu, to musisz zaktualizować VAT-26. Dotychczas musieliśmy ją złożyć najpóźniej przed dniem dokonania tej zmiany. Znowelizowano jednak art. 86a ust. 14 ustawy o VAT i aktualizację VAT-26 mamy składać najpóźniej do końca miesiąca, w którym dokonaliśmy zmiany.

Te zmiany dotyczyły będą wyłącznie wydatków związanych z pojazdami samochodowymi poniesionymi od 1 października 2021 r. (art. 5 ustawy zmieniającej).

Zmiany w uldze na złe długi

Dostosowanie przepisów o uldze na złe długi do wyroku TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu w sprawie C-335/19 uznał większość warunków polskiej ulgi na złe długi za niezgodne z prawem UE.

Szerzej opisuję te kwestie we wpisie Ulga na złe długi – odzyskaj VAT zapłacony za kontrahenta.

W ustawie o VAT dotychczas przewidziane były 3 rodzaje przesłanek, tj.:

 1. konieczne do spełnienia na moment dostawy towaru lub wykonania usługi;
 2. wymagane do spełnienia na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty z tytułu ulgi na złe długi;
 3. dodatkowa przesłanka przewidująca termin na skorzystanie z ulgi.
Przesłanki wymagane do spełnienia na moment dostawy towaru lub wykonania usługi

Przesłanki te przewidziane były w art. 89a ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT i wymagały, aby nabywca na moment dostawy towaru lub wykonania usługi:

 • był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT;
 • nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, z późn. zm.), postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

W ramach pakietu SLIM VAT 2 przesłanki te zostały zupełnie wykreślone z ustawy o VAT.

Przesłanki konieczne do spełnienia na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty z tytułu ulgi na złe długi

Przesłanki te przewidziane były w art. 89a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT i wymagały, aby na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty z tytułu ulgi na złe długi:

 • wierzyciel był czynnym podatnikiem VAT;
 • dłużnik był czynnym podatnikiem VAT;
 • dłużnik nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, z późn. zm.), postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

W pakiecie SLIM VAT 2 przewidziano usunięcie wyłącznie dwóch ostatnich przesłanek (usunięcie art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b oraz modyfikacja brzmienia lit. a).

Przepisy polskiej ustawy o VAT dalej więc będą niezgodne z prawem UE!

TSUE bowiem w sentencji wyroku C-335/19 orzekł, że warunek, iż wierzyciel musi być czynnym podatnikiem VAT również jest niezgodny z prawem UE. Ustawodawca jednak nie zdecydował się na zmianę w tym zakresie.

Korekta po stronie dłużnika

W związku z wyrokiem TSUE zmodyfikowano również jedną przesłankę wyłączającą obowiązek korekty po stronie dłużnika. W tym przypadku jest to więc zmiana niekorzystna, ale konieczna do wprowadzenia aby przepisy były symetryczne.

Dotychczas dłużnik nie miał obowiązku korekty podatku naliczonego w przypadku, gdy w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływał 90 dzień od dnia upływu terminu płatności, był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

W ramach pakietu SLIM VAT 2 uchylono art. 89b ust. 1b ustawy o VAT i ww. przesłanka wyłączająca nie obowiązuje.

Wydłużenie terminu na skorzystanie z ulgi na złe długi

Dotychczas z ulgi na złe długi mogliśmy skorzystać, pod warunkiem że od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Znowelizowano art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy o VAT i po zmianie termin ten wynosi 3 lata.

Ulga na złe długi możliwa w odniesieniu do konsumentów i podatników zwolnionych z VAT

Dotychczas wierzyciel mógł skorzystać z ulgi na złe długi jedynie w przypadkach, gdy jego klientami byli czynni podatnicy VAT.

Wykluczona była ta możliwość, gdy nabywcami byli konsumenci lub podatnicy zwolnieni z VAT (np. ze względu na obrót).

W pakiecie SLIM VAT 2 przewidziano możliwość skorzystania z ulgi na złe długi również w odniesieniu do ww. nabywców. Przy czym warunkowane jest to tym, aby:

 • wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego lub
 • wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub
 • wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów.

Przesłanki te przewidziano w dodanym art. 89a ust. 2a ustawy o VAT.

Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności

W pakiecie SLIM VAT 2 przewidziano następujące zmiany w odniesieniu do mechanizmu podzielonej płatności:

Zgoda na przelew środków z rachunku VAT w przypadku zaległości podatkowych rozłożonych na raty lub dla których odroczono płatność

Naczelnik urzędu skarbowego może wydać w postanowieniu zgodę na przelanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, jeżeli zaległości podatkowe zostały objęte decyzją o odroczeniu zapłaty lub rozłożenia jej na raty. Dotychczas istnienie takich zaległości uniemożliwiało wydanie takiego postanowienia, nawet jeśli ich zapłata podlegała ww. decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty.

Zasady wypłaty środków z rachunku technicznego

Określono zasady wypłaty środków z rachunku technicznego.

Bank tworzy taki rachunek podatnikom zamykającym rachunki firmowe, jeżeli na powiązanym z nim rachunkiem VAT znajdują się środki i podatnik nie wydał dyspozycji o ich przekazanie na inny rachunek VAT albo nie zadysponował o ich przeksięgowanie.

Odpowiednia procedura zawarta została w art. 108b ust. 10-15 ustawy o VAT.

Modyfikacja poz. 60 załącznika nr 15 do ustawy o VAT

Towary i usługi objęte obligatoryjnym MPP wymienione są w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Od 1 stycznia 2021 r. poz. 60 tego załącznika obejmowała wyłącznie komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych. Po zmianach pozycja ta dotyczy wszystkich towarów o symbolu PKWiU 26.20.1 (np. monitorów).

Przelew środków między rachunkami VAT w różnych bankach

Dotychczas nie mieliśmy możliwości przelania środków między rachunkami VAT jednego podatnika prowadzonymi przez dwa różne banki. Po zmianach jest to możliwe.

Opłacanie składek KRUS z rachunku VAT

Dotychczas środki z rachunku VAT mogliśmy wykorzystać do opłacenia m.in. składek ZUS. Po zmianach mamy możliwość opłacania również składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w KRUS, a więc w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ta zmiana ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

Czy będą zmiany w fakturowaniu?

Pierwotne projekty SLIM VAT 2 zakładały również zmiany w zakresie fakturowania. Przeniesiono je jednak do ustawy, która ma wprowadzić Krajowy System e-faktur. Jak tylko zostaną uchwalone, to regulacje te również będę szczegółowo opisywał.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarze (11) Napisz komentarz

 1. Hej, to ja mam pytanie z innej beczki, ale nie wiem czy ktoś zna odpowiedź na nie, a mianowicie chodzi mi o odwrotne obciążenie, a konkretniej kto płaci podatek przy odwrotnym obciążeniu?

  jeśli wystawca np. Niemiec (czynny podatnik VAT) wystawia na mnie (podatnika VAT) fakturę ze stawką 0% (reverse charge) to on nie płaci podatku, bo ma stawkę 0%, ja natomiast deklaruję podatek jako należny i naliczony (oczywiście zakładjąc, że dostaję fakturę w terminie), więc kto w takim razie płaci podatek?

  Przecież Niemiec nie płaci, bo ma stawkę 0%, a i ja nie płacę, bo mam wlał wylał…

  Odpowiedz

  • Pani Zofio, dopóki towary są sprzedawane pomiędzy podatnikami VAT to podatek VAT jest neutralny. Realna zapłata VAT pojawi się dopiero, gdy dojdzie do konsumpcji towaru. A więc jeżeli jako czynny podatnik VAT kupuje Pani towary w ramach WNT, to rzeczywiście jest to dla Pani neutralne. Ale jeśli ten towar następnie sprzeda Pani konsumentowi, to Pani będzie musiała ten VAT odprowadzić do urzędu (VAT przekazany przez kupującego – konsumenta).

   Odpowiedz

 2. Bardzo składnie i czytelnie sformułowany artykuł, serdecznie dziękuję.
  PS: Szkoda, że tak dobrze nie funkcjonują portale z końcówką gov.pl 🙂

  Odpowiedz

 3. Z przyjemnością się czyta Pana artykuły. Szkoda tylko , że tych przepisów jest tak dużo i ciągle są zmieniane.

  Odpowiedz

 4. Dzień dobry,
  Czy w kontekście WSTO Irlandia Północna również jest nadal traktowana jako terytorium UE?
  Z góry dziękuję za odpowiedź!

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.