Pakiet SLIM VAT 3 – kolejne zmiany w VAT

Pakiet SLIM VAT 3

Ministerstwo Finansów zapowiedziało trzecią odsłonę pakietu SLIM VAT.

We wpisie przedstawiam zmiany, które tym razem są planowane.

Spis treści ukryj

Oczywiście po uchwaleniu ostatecznej treści przepisów, zaktualizuję ten wpis.

Gdzie znajdę projekt zmian?

Póki co opublikowano jedynie dokument wskazujący propozycje i kierunki zmian i poddano go pod prekonsultacje, które potrwają do 23 lutego 2022 r.

Kiedy zmiany mają wejść w życie?

Wejście pakietu SLIM VAT 3 w życie planowane jest na ostatni kwartał 2022 r.

Przewidziano w nim zmiany w następujących obszarach.

Podwyższenie progu sprzedaży dla małego podatnika

Obecnie na podstawie art. 2 pkt 25 lit. a ustawy o VAT, małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość sprzedaży brutto nie przekroczyła 1 200 000 euro.

Mali podatnicy korzystają z metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych.

Próg ten ma być podwyższony do 2 mln euro.

Wprowadzenie przepisów określających kurs stosowany w przypadku faktur korygujących

Obecnie nie ma żadnych przepisów, które by regulowały jaki kurs należy zastosować przy wystawieniu faktury korygującej, jeżeli pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej.

Zamiarem projektodawców jest wprowadzenie takich uregulowań do ustawy o VAT.

Przy czym zasad tych nie będziemy stosować do tych przypadków, gdzie przeliczenia dokonujemy wg kursów wynikających z przepisów o podatkach dochodowych.

Kurs przy korekcie in minus

Zasadą ma być, że przy korekcie in minus stosujemy kurs pierwotny (tj. zastosowany w fakturze, którą korygujemy).

Jeżeli podatnik wystawi zbiorczą fakturę korygującą in minus z tytułu udzielonego rabatu (przypadek z art. 106j ust. 3 ustawy o VAT), to będzie stosował kurs z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej.

Kurs przy korekcie in plus

W przypadku korekt in plus, mamy stosować kurs danej waluty ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Przy czym jeśli korekta zostanie wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego, to będziemy stosować kurs zastosowany w korygowanej fakturze (tj. kurs zastosowany w fakturze wystawianej przed powstaniem obowiązku podatkowego).

Kurs przy zbiorczej korekcie WNT

Jeżeli podatnik otrzyma zbiorczą korektę WNT z tytułu udzielonego rabatu, to w takim przypadku ma stosować kurs z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej.

Do odliczenia VAT przy WNT nie będzie już potrzebna faktura

Aktualnie odliczenie podatku naliczonego z tytułu WNT warunkowane jest posiadaniem faktury wystawionej przez kontrahenta.

Warunek ten ma być zupełnie usunięty.

A zatem jedyną przesłanką do odliczenia VAT z tytułu WNT ma być wykazanie podatku należnego.

Zmiany dotyczące proporcji odliczenia

Częściej będziemy mogli uznać, że proporcja odliczenia wynosi 100%

Planuje się zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy przekroczyła u niego 98%.

Obecnie jeżeli proporcja odliczenia u danego podatnika przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku jest mniejsza niż 500 zł, to podatnik może uznać, że proporcja wynosi 100%.

Próg 500 zł ma zostać podwyższony do 10 000 zł.

Korekta roczna odliczenia nie zawsze będzie konieczna

Obecnie w każdym przypadku, gdy korekta ostateczna różni się od korekty wstępnej, to na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy o VAT podatnik zobligowany jest do przeprowadzenia korekty rocznej.

Po zmianach podatnicy mają mieć możliwość rezygnacji z dokonania korekty, jeżeli różnica nie przekraczy 2 punktów procentowych.

W przypadku, gdy wskaźnik proporcji ostatecznej będzie niższy niż proporcji wstępnej, dodatkowym warunkiem będzie aby kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu nie przekraczała 10 000 zł.

Brak obowiązku wystawiania zarówno faktury zaliczkowej jak i końcowej jeżeli zdarzenia miały miejsce w tym samym okresie rozliczeniowym

Podatnik ma co do zasady obowiązek udokumentować fakturą otrzymaną zaliczkę jak i dokonaną dostawę lub wykonaną usługę. Wystawia wówczas tzw. fakturę zaliczkową oraz końcową (rozliczeniową).

Od lat trwają spory czy jeżeli oba zdarzenia mają miejsce w tym samym okresie rozliczeniowym, to konieczne jest wystawianie obu faktur.

Ja zawsze stałem na stanowisku, że można wygenerować jeden dokument. Lecz na wszelki wypadek lepiej umieścić w nim informacje zarówno o zaliczce jak i o dostawie/usłudze. Tak aby w razie czego mieć wypełnione dane zarówno dla faktury zaliczkowej jak i końcowej.

Proponuje się wprowadzenie przepisów, które w takich przypadkach będą pozwalały na niewystawienie faktury zaliczkowej. Przy czym wówczas konieczne ma być wskazanie w fakturze końcowej daty otrzymania zaliczki.

Brak obowiązku drukowania raportów fiskalnych

Obecnie obowiązkiem podatnika stosującego kasy fiskalne jest m.in. dokonywanie wydruku dokumentów wystawianych przez kasę (np. raportów fiskalnych).

Taki wydruk dokumentów nie będzie konieczny w przypadku stosowania kasy online, w tym wirtualnej.

Zmiany dotyczące sankcji VAT

Obniżenie sankcji VAT

Obecnie kontrolowanemu, który w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej skorzysta z uprawnienia do skorygowania deklaracji w zakresie objętym tą kontrolą, wymierzana jest sankcja w niższej wysokości – tj. 15%. Ma ona być obniżona do 5%

Natomiast podatnikowi, który po zakończeniu kontroli podatkowej lub celno-skarbowej złożył korektę lub deklarację uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości, wymierzana jest sankcja w wysokości 20%. Ma ona być obniżona do 10%.

Możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT

Obecnie nie ma przepisów, które pozwalałyby organom podatkowym odstąpić od wymierzenia sankcji VAT, jeżeli np. zaniżenie zobowiązania w VAT nie wynika z celowych działań podatnika i nie jest związane z wyłudzeniami.

Planuje się wprowadzenie regulacji, które będą pozwalały odstąpić organowi od wymierzenia sankcji w pewnych przypadkach.

Zmiany w zwolnieniach z VAT

Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy o VAT, obecnie zwolnieniu z VAT podlegają usługi
zarządzania funduszami inwestycyjnymi z siedzibą w Polsce. Po zmianach zwolnione z VAT mają być również usługi zarządzania funduszami z siedzibą w innych państwach UE

Import towarów dla potrzeb przedstawicielstw dyplomatycznych

Ustawa o VAT przewiduje zwolnienie dla importu towarów przeznaczonych do użytku obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, misji specjalnych oraz niektórych pracowników tych placówek.

Przy czym warunkowane jest to nieodstępowaniem tych towarów przez okres 3 lat na rzecz osób innych niż wskazane w art. 80 ustawy o VAT. W ramach pakietu SLIM VAT 3 ma być wprowadzona regulacja pozwalająca na odstąpienie samochodów osobowych i innych pojazdów przed tym terminem, jeżeli niezachowanie terminu jest uzasadnione okolicznościami związanymi z ważnym interesem służby, dotyczącymi przesiedlenia tej osoby w celu podjęcia pracy w innym państwie, oraz osoba ta przebywała na terytorium Polski nie krócej niż 2 lata.

Modyfikacja przepisów dotyczących WDT

W przypadku, gdy z dużym opóźnieniem uzyskamy dokumenty potwierdzające WDT, to stosujemy art. 42 ust. 12a ustawy o VAT. Stanowi on obecnie, że podatnik wykazuje takie WDT ze stawką 0% w rozliczeniu za okres, w którym miała miejsce dostawa.

Planuje się doprecyzowanie tej regulacji i wskazanie, że wykazanie WDT powinno w takim przypadku nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Zmiany w przepisach o transakcjach łańcuchowych

Planuje się wprowadzenie zmiany doprecyzowującej, iż wszystkich przepisów o transakcjach łańcuchowych nie stosuje się do przypadków, gdy podatnikiem jest tzw. interfejs elektroniczny uznawany za dostawcę.

Jako przykład można wskazać WSTO do nabywcy w Polsce dokonywane przez podmiot spoza UE za pośrednictwem operatora interfejsu elektronicznego ułatwiającego tę dostawę.

Uwolnienie się od odpowiedzialności solidarnej przez osoby trzecie

Dodany ma być nowy sposób na uwolnienie się od odpowiedzialności solidarnej związanej z płatnością przy zastosowaniu podzielonej płatności na rzecz podatnika innego niż wskazany w fakturze.

Obecnie od takiej odpowiedzialności można uwolnić się jedynie poprzez przelanie kwoty VAT na rachunek VAT dostawcy lub nabywcy.

Nowa opcja będzie dotyczyła przypadku zmiany faktora.

Dotychczasowy faktor będzie zwolniony z odpowiedzialności solidarnej, jeżeli przekaże kwotę VAT bezpośrednio na rachunek VAT nowego faktora.

Korekta deklaracji w procedurze OSS oraz IOSS

Może się zdarzyć, że podatnik, który stosował procedurę unijną lub nieunijną (OSS), nie jest już w tej procedurze, a musi złożyć korektę tej deklaracji. Mają zostać wprowadzone przepisy, które określą w jaki sposób taka korekta ma być składana.

Taka sama możliwość ma być wprowadzona w ramach procedury IOSS.

Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności

Możliwość przelania środków z rachunku VAT pomiędzy członkami grupy VAT

Od 1 lipca 2022 r. zacznie funkcjonować w Polsce grupa VAT.

W ramach pakietu SLIM VAT 3 mają być wprowadzone regulacje pozwalające na przelewanie środków z rachunku VAT pomiędzy członkami takiej grupy.

Kolejne należności publicznoprawne możliwe do opłacenia z rachunku VAT

Planuje się wprowadzenie możliwości regulowania z rachunku VAT następujących należności:

  • podatku od wydobycia niektórych kopalin,
  • podatku od sprzedaży detalicznej,
  • opłaty od środków spożywczych,
  • zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji,
  • podatku tonażowego oraz
  • tzw. podatku od małpek.

Zmiany dotyczące wiążących informacji stawkowych

W ramach pakietu SLIM VAT 3 nastąpić ma konsolidacja organu wydającego wiążące informacje stawkowe (WIS), wiążące informacje akcyzowe (WIA) oraz wiążące informacje taryfowe (WIT). Organem je wydającym ma być wyłącznie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Planowane jest również wprowadzenie szeregu zmian proceduralnych w wydawaniu WIS oraz WIA. Przykładowo w WIS stawka VAT nie będzie określana w przypadku, gdy podatnik jest zainteresowany jej uzyskaniem do celów innych niż stosowanie przepisów w zakresie stawek VAT.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.