Poprawiają niedociągnięcia białej listy

Od początku roku męczymy się z przepisami obligującymi do regulowania należności na rachunek bankowy widniejący w wykazie VAT – potocznie nazywanym białą listą.

Pisałem na ten temat w artykułach pt. Biała lista – o co chodzi z tymi sankcjami? oraz Objaśnienia MF w sprawie białej listy.

Po miesiącu stosowania regulacji MF dostrzegło, że oczywiste niedociągnięcia uchwalonych regulacji wymagają poprawy. Dzisiaj krótki wpis na temat zmian jakie zostały wprowadzone.

Uwaga! Artykuł zaktualizowany o zmiany wprowadzone 1 lipca 2020 r.

Gdzie znajdę ustawę zmieniającą przepisy?

Jest to ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Czego dotyczą zmiany?

Poniżej opis najważniejszych zmian, które przewidziano w ustawie.

1. Zapłata split payment wyłączy negatywne skutki w CIT/PIT

Płatność na rachunek spoza białej listy wiąże się dla podatnika z koniecznością wyłączenia wydatku z kosztów uzyskania przychodów. Oprócz tego, podatnik ten może odpowiadać solidarnie za ewentualny VAT nierozliczony przez dostawcę z danej transakcji.

Do końca czerwca 2020 r. płatność dokonana przy wykorzystaniu split payment uwalniała jedynie od odpowiedzialności solidarnej. Po zmianach zapłata w ramach podzielonej płatności pozwala również uniknąć sankcji na gruncie podatków dochodowych.

Jeżeli więc przejdziemy całkowicie na płatności split payment, to w większości przypadków będziemy mogli zrezygnować z weryfikowania rachunków bankowych naszych kontrahentów.

Oczywiście należy pamiętać, że są też transakcje, w których w fakturze nie ma podatku VAT (np. dokumentujące świadczenia podlegające zwolnieniu przedmiotowemu). W takim przypadku nie da się zapłacić faktury split payment, a więc konieczne będzie zweryfikowanie czy rachunek znajduje się na białej liście.

2. Dłuższy termin na złożenie zawiadomienia ZAW-NR

Jeżeli zapłacimy na rachunek spoza wykazu VAT, to uniknąć możemy wyłączenia wydatku z kosztów uzyskania przychodów jeżeli złożymy zawiadomienie o zapłacie na dany rachunek (formularz ZAW-NR).

Do końca czerwca 2020 r. zawiadomienie takie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu. Po zmianach termin ten ulega wydłużeniu do 7 dni.

3. Inny organ podatkowy właściwy do złożenia zawiadomienia

Do końca czerwca 2020 r. zawiadomienie na formularzu ZAW-NR należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

Jest to absurdem bowiem dokonujący płatności nie ma narzędzi, aby w sposób pewny zweryfikować organ właściwy dla swojego kontrahenta.

Po zmianach zawiadomienie to wysyłamy do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonuje zapłaty.

4. Zgłoszenie ZAW-NR składane tylko raz

Obecnie z brzmienia przepisów nie wynika czy zgłoszenia zapłaty na rachunek spoza wykazu należy dokonać po każdej płatności na dany rachunek, czy też wystarczy złożyć je tylko raz. Jedynie w objaśnieniach podatkowych z grudnia MF wskazało, że wystarczy takie zgłoszenie złożyć tylko raz.

Po zmianach powyższe będzie wynikało z przepisów.

5. Wyłączenie negatywnych skutków za zapłatę przy płatnościach na rzecz podmiotów zagranicznych

Wprowadzono również przepis, który wyłącza negatywne skutki w przypadku płatności realizowanych za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), import towarów, import usług lub dostawę towarów rozliczaną przez nabywcę (np. dostawa z montażem w Polsce realizowana przez podmiot zagraniczny).

Aktualnie w takich przypadkach mogliśmy mieć wątpliwości. Po zmianach, przy tego typu płatnościach nie musimy sprawdzać czy kontrahent ma numer rachunku w wykazie VAT.

6. Wpłaty na rachunki cesyjne, gospodarki własnej banku lub SKOK oraz za factoring

Dokonując wpłat na rzecz banku możemy je realizować na rachunki:

  • służące do przeprowadzania rozliczeń z tytułu nabywanych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową wierzytelności pieniężnych (tzw. rachunki cesyjne);
  • wykorzystywane w zakresie prowadzonej przez bank/SKOK działalności factoringowej, lub
  • na rachunki banku lub SKOK, niebędące rachunkami rozliczeniowymi, wykorzystywane do celów gospodarki własnej banku lub SKOK.

Rachunki te nie są umieszczane na białej liście. Obecnie zapłata na te rachunki nie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami jeżeli spełnione zostaną wymagania przewidziane w objaśnieniach podatkowych z grudnia.

Po zmianach podstawa braku negatywnych konsekwencji zawarta jest bezpośrednio w przepisach.

Warunkiem braku wystąpienia negatywnych skutków jest w takim przypadku, aby bank, SKOK lub podmiot będący wystawcą faktury wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty przekazał podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem tego typu.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.