Przyspieszony zwrot VAT w 25 dni

zwrot VAT 25 dni

Gdy występujesz o zwrot VAT, standardowo powinieneś otrzymać go w ciągu 60 dni. Istnieją jednak przypadki, gdy możesz wystąpić o przyspieszony zwrot VAT w 25 dni. Z dzisiejszego wpisu dowiesz się kiedy możesz wystąpić o taki zwrot i jakie wymogi formalne są przy nim wymagane.

Kiedy możesz wystąpić o zwrot VAT?

O zwrot VAT możesz wystąpić wyłącznie, gdy w złożonej deklaracji VAT wykażesz nadwyżkę kwoty podatku naliczonego nad podatkiem należnym.

Podatek naliczony powstaje, gdy dokonujesz zakupu towarów lub usług – jest to VAT wynikający z faktur, który przekazujesz sprzedającym.

Natomiast podatek należny to kwota VAT jaką Ty musisz zapłacić za realizowaną przez Ciebie sprzedaż – klienci Tobie przekazują VAT, który musisz dalej oddać do urzędu skarbowego.

Podatek naliczony (ten wynikający z zakupów) pomniejsza w deklaracji VAT kwotę podatku należnego. Może być tak, że kwota podatku naliczonego będzie wyższa niż kwota podatku należnego. Wówczas możesz wystąpić o zwrot tej nadwyżki.

Kiedy w danym okresie rozliczeniowym przykładowo występuje nadwyżka podatku naliczonego?

– jeżeli zakupisz towar/usługę o znacznej wartości – np. kupiłeś z VATem nieruchomość, linię produkcyjną, oprogramowanie za kilkaset tysięcy złotych;

– jeżeli przeważa u Ciebie sprzedaż poza terytorium kraju (np. eksport usług – a więc sprzedaż bez VAT) i kupujesz w kraju usługi/towary w celu ich wykonywania (a więc kupujesz z VATem).

Na czym polega zwrot VAT?

Jeżeli wykażesz taką nadwyżkę podatku naliczonego do zwrotu, to urząd skarbowy przekazuje Ci ją na rachunek bankowy albo na rachunek w SKOK.

Standardowy termin zwrotu to 60 dni (180 dni w przypadku niewykonywania w danym okresie rozliczeniowym czynności dających prawo do odliczenia).

Nie jest to zwrot automatyczny. Naczelnik urzędu skarbowego weryfikuje jego zasadność. Taka weryfikacja może obejmować nie tylko sprawdzenie Twoich rozliczeń, lecz również rozliczeń Twoich kontrahentów (np. w ramach kontroli krzyżowej).

Co istotne, jeżeli organ podatkowy uzna, że zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, może przedłużyć terminu zwrotu. Niestety organy podatkowe często nadużywają tej instytucji i wydłużają terminy tych zwrotów.

Zwrot VAT w 25 dni

Rodzaje zwrotów VAT

Zwrot VAT w 25 dni może być dokonany na dwa sposoby:

  • na bieżący rachunek bankowy albo na rachunek w SKOK (art. 87 ust. 6 ustawy o VAT);
  • na rachunek VAT (art. 87 ust. 6a ustawy o VAT).

Zwrot VAT na rachunek bankowy

Przy spełnieniu określonych warunków możesz wystąpić o przyspieszony zwrot VAT na Twój rachunek bankowy (rozliczeniowy). Wówczas zwracany on jest w terminie 25 dni.

Niestety nie jest tak, że zawsze zachowany zostanie ten termin. Również w tym przypadku organy podatkowe dokonują weryfikacji zasadności zwrotu i mogą ten termin wydłużać.

Zwrot ten niestety obwarowany jest szeregiem wymogów formalnych, nad którymi pochylimy się w poniższych punktach:

Płatność faktur przelewami oraz złożenie potwierdzeń ich zapłaty

Pierwszym warunkiem jest, aby VAT do zwrotu wynikał z faktur w całości zapłaconych za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w SKOK.

Jest tutaj jeden wyjątek – VAT może wynikać z innych niż ww. faktur (tj. opłaconych gotówką albo w formie kompensaty), jeżeli dokumentują one należności na łączną kwotę nieprzekraczającą 15 tys. zł.

Zatem generalnie warunkiem do zwrotu VAT w terminie 25 dni jest, aby faktury zostały zapłacone w całości przelewami. W ograniczonym zakresie mogą być uregulowane w innej formie (jeżeli ich wartość nie przekroczy łącznie 15 tys. zł).

Co istotne, rachunki za pomocą których opłacane są faktury, muszą być przez Ciebie wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym (na formularzu CEIDG-1 albo odpowiednim formularzu NIP, w zależności od tego w jakiej formie prowadzona jest działalność).

Dodatkowo wraz z deklaracją podatkową złożyć musisz potwierdzenie zapłaty faktur przelewami.

Wykazujesz w deklaracji VAT nadwyżkę VAT naliczonego w wysokości 50 tys. zł. Cztery faktury opłacone gotówką. Pozostałe w formie przelewów ze zgłoszonego rachunku bankowego.

Możesz wystąpić o przyspieszony zwrot VAT jeżeli łączna kwota należność z faktur opłaconych gotówką nie przekracza 15 tys. zł.

Rozliczenie całego VAT, gdy jako nabywca jesteś podatnikiem

Twój podatek naliczony może wynikać również z transakcji nabycia towarów lub usług, z tytułu których jesteś podatnikiem.

Jeżeli chcesz wystąpić o zwrot VAT w terminie 25 dni i wystąpił u Ciebie import towarów rozliczany w dokumencie celnym albo w deklaracji importowej, to warunkiem jego zwrotu w tym terminie jest zapłacenie całego VAT wynikającego z ww. dokumentów.

Natomiast w przypadku wystąpienia niżej wymienionych transakcji, warunkiem zwrotu VAT w przyspieszonym terminie jest wykazanie VAT z tych transakcji w deklaracji podatkowej. Chodzi tutaj o:

  • import towarów rozliczany w ramach procedury uproszczonej z art. 33a (tj. rozliczany w deklaracji VAT);
  • WNT;
  • import usług;
  • dostawę towarów, dla której podatnikiem jest nabywca (np. nabywasz linię produkcyjną od zagranicznego podmiotu w ramach dostawy z montażem)

Limit VAT przeniesionego z poprzedniego okresu rozliczeniowego

Jeżeli powstanie u Ciebie nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to możesz zdecydować o jej zwrocie albo przeniesieniu na następne okresy rozliczeniowe.

Jeżeli występujesz o przyspieszony zwrot VAT w danym okresie, to przeniesiona przez Ciebie z poprzedniego okresu rozliczeniowego kwota podatku naliczonego nie może przekraczać 3 tys. zł.

Składasz deklarację VAT za luty, gdzie wykazujesz do zwrotu w terminie 25 dni kwotę VAT w wysokości 15 tys. zł. Z deklaracji styczniowej przeniesiona została na luty kwota podatku naliczonego w wysokości 3005 zł.

Nie spełniasz w takim przypadku warunków do zwrotu w przyspieszonym terminie ponieważ przeniesiona z poprzedniego miesiąca wartość VAT przekracza 3 tys. zł.

Wyłączenie dla nowych podatników

Z przyspieszonych zwrotów VAT nie mogą korzystać nowo zarejestrowani czynni podatnicy VAT. Warunkiem jest bowiem, aby podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

  • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT.

Rejestrujesz się jako czynny podatnik VAT 15 grudnia 2019 r. Za każdy miesiąc składasz deklarację VAT-7. W jakim miesiącu po raz pierwszy będziesz mieć możliwość wystąpienia o przyspieszony zwrot VAT?

Moim zdaniem musi tutaj minąć pełne 12 miesięcy Twojej rejestracji jako podatnik VAT czynny. Co będzie miało miejsce z końcem grudnia 2020 r. Zatem dopiero w styczniu 2021 r. po raz pierwszy będziesz mieć możliwość wystąpienia o zwrot VAT w terminie 25 dni.

Zwrot VAT na rachunek VAT

Wraz z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności wprowadzono również możliwość uzyskania zwrotu VAT na rachunek VAT.

Środki zgromadzone na rachunku VAT mogą zostać wykorzystane wyłącznie na ściśle określone cele. Nie możesz nimi zatem swobodnie dysponować – można powiedzieć, że są one już jedną nogą w urzędzie skarbowym 😉

Z uwagi na powyższe, zwrot VAT na rachunek VAT nie jest obwarowany żadnymi dodatkowymi obowiązkami formalnymi. Jeżeli zatem wiesz, że będziesz w stanie wykorzystać nadwyżkę z deklaracji przy wykorzystaniu rachunku VAT, to warto wystąpić o zwrot VAT w tej formie.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat podzielonej płatności i rachunków VAT, odbierz przygotowany przeze mnie poradnik. Otrzymasz link do jego pobrania po wypełnieniu poniższego formularza:

Przelew środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy

Może być też tak, że nie występuje u Ciebie w deklaracji żadna nadwyżka podatku naliczonego nad należnym – wobec czego nie występujesz o zwroty VAT.

Część środków możesz mieć jednak „zblokowaną” na rachunku VAT. Będzie tak jeśli Twoi kontrahenci płacą Ci za faktury przy wykorzystaniu split payment.

Możesz w takim przypadku złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wydanie zgody na przekazanie tych środków na Twój rachunek rozliczeniowy. Możliwość taką przewidziano w art. 108b ustawy o VAT.

Więcej na ten temat możesz przeczytać w serwisie informacyjnym dla przedsiębiorców. Znajdziesz tam również niezbędne wzory wniosków.

Musisz jednak mieć na uwadze, że nie jest to zbyt sprawna procedura. Organ ma aż 60 dni żeby wydać postanowienie. Może również odmówić Ci wydania zgody jeżeli stwierdzi, że masz zaległości podatkowe albo, gdy jego zdaniem zachodzi uzasadniona obawa, że nie wykonasz zobowiązania podatkowego w VAT.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.