Regulamin


Dane Sprzedającego

 1. Sprzedającym jest Piotr Kępisty prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Doradca podatkowy Piotr Kępisty, adres: ul. Flaminga 2/72, 71-698 Szczecin, NIP: 8522561859, REGON: 321235230.

Pod tym linkiem możesz pobrać regulamin w formacie PDF.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

FSi – FSi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-323), ul. Gdyńska 19, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000219900, posiadająca NIP: 9451926796, REGON: 357238140, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000,00 zł, e-mail: info@fsi.pl, będąca administratorem Platformy, zawierająca w imieniu Sprzedawcy umowę z Kupującym.

Konto – funkcja Platformy, dzięki której Kupujący, identyfikowany za pomocą adresu e-mail, może skorzystać z wszystkich dostępnych dla niego w Platformie funkcji, w tym dokonać zakupu Treści cyfrowych.

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną.

Oferta – oferta udostępniona kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Platforma – oprogramowanie 1koszyk będące własnością FSi, umożliwiające Kupującym dokonywanie zakupów przez zintegrowany z Platformą kanał sprzedaży (Sklep) Sprzedawcy. Więcej informacji o Platformie znajduje się pod adresem www.1koszyk.pl.

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://zrozumvat.pl/regulamin.

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.zrozumvat.pl.   

Sprzedawca – Doradca podatkowy Piotr Kępisty, ul. Flaminga 2/72, 71-698 Szczecin, NIP: 8522561859, REGON: 321235230.

Treści cyfrowe – treści cyfrowe oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie.

Umowa Sprzedaży – umowa o dostarczenie Treści cyfrowych zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego lub poprzez Platformę zakupową 1Koszyk.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie Treści cyfrowych na stronie Sklepu. 
 2. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych zawierana jest za pośrednictwem Platformy lub bezpośrednio w Sklepie. W przypadku zawierania umowy za pośrednictwem Platformy, FSi nie jest stroną Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, FSi występuje jedynie w charakterze agenta handlowego Sprzedawcy.
 3. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia przez Platformę lub w Sklepie.
 4. Do korzystania ze Sklepu, z zakupionych treści cyfrowych oraz z Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
 5. dostęp do Internetu;
 6. standardowy system operacyjny;
 7. standardowa przeglądarka internetowa, obsługująca JavaScript oraz pliki cookies;
 8. przeglądarka plików PDF;
 9. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 
 2. Ceny Treści cyfrowych podane na stronie Sklepu/Oferty z zasady są cenami brutto. Jeżeli cena jest wyrażona jako cena netto, to jest to wyraźnie wskazane przez dodanie dopisku „netto” oraz wartości lub stawki podatku od towarów i usług, która zostanie doliczona do ceny netto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Umowa Sprzedaży Treści cyfrowych stanowi usługę świadczoną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego drogą elektroniczną. 
 2. FSi świadczy na rzecz Użytkowników, rejestrujących się w Platformie, usługę prowadzenia Konta, która daje możliwość dokonywania zakupów u Sprzedawcy. Usługi świadczone przez FSi na rzecz Kupujących świadczone są nieodpłatnie. Odpłatna jest natomiast umowa sprzedaży Treści cyfrowych realizowana przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego drogą elektroniczną. Regulamin usługi świadczonej przez FSi drogą elektroniczną dostępny jest pod adresem: https://account.1cart.eu/terms?_gl=1*pmdegz*_gcl_aw*R0NMLjE2MDI5Mjk3MDUuQ2p3S0NBandyS3I4QlJCX0Vpd0E3ZUZhcGp6NnRDNHFjZmswRnRPVUl4ZGRsaTlkd0tqVWZHTS1DNU00ZmhmRzVDNUdUZGg2bjdBWUFCb0M1R0lRQXZEX0J3RQ..&_ga=2.223829720.233463801.1602847347-459638142.1601993043&_gac=1.221007338.1602929706.CjwKCAjwrKr8BRB_EiwA7eFapjz6tC4qcfk0FtOUIxddli9dwKjUfGM-C5M4fhfG5C5GTdh6n7AYABoC5GIQAvD_BwE.
 3. Regulamin usługi świadczonej przez FSi drogą elektroniczną dostępny jest również na Platformie w trakcie dokonywania zamówienia.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. Zgłoszenia związane z funkcjonowaniem Sklepu można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@zrozumvat.pl. Zgłoszenia będą rozpatrywane w terminie do 14 dni.

§ 4
Składanie zamówienia poprzez Platformę

 1. Przejście do procesu zamówienia odbywa się przez kliknięcie przycisku „Kup teraz!” na stronie z Ofertą. Kliknięcie w przycisk przenosi Kupującego na Platformę, za pomocą której realizowane jest zamówienie.
 2. Po przejściu na Platformę Kupujący określa ilość zmówionych treści poprzez określenie w koszyku liczby zamawianych Treści cyfrowych.
 3. Potwierdzając wolę zakupu Treści cyfrowych w Platformie Kupujący potwierdza zawarcie Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą na zasadach wskazanych w Ofercie.
 4. Na stronie podsumowania Kupujący zobowiązany jest podać co najmniej imię oraz nazwisko i/lub firmę przedsiębiorcy/nazwę instytucji. Dodatkowo wymagane jest wskazanie adresu Kupującego, na który składa się: kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica oraz numer budynku. Opcjonalnie Kupujący wskazać może numer lokalu oraz swój NIP.
 5. W celu nabycia Treści cyfrowych od Sprzedawcy za pośrednictwem Platformy, Kupujący musi zarejestrować się w Platformie, tj. założyć Konto.
 6. Konto Kupującego zostaje stworzone automatycznie przy skutecznym złożeniu pierwszego zamówienia (zawarciu Umowy Sprzedaży).
 7. Dostęp do Konta Użytkownika możliwy jest za pośrednictwem linku zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej do Kupującego po złożeniu zamówienia. Wiadomość e-mail przesyłana jest do Kupującego niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres e-mail podany przez Kupującego w momencie składania zamówienia.
 8. W momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem Platformy zostaje zawarta między Kupującym a FSi, umowa o świadczenie usług w ramach Platformy, w tym o prowadzenie Konta, na czas nieokreślony, na zasadach określonych w regulaminie, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu. Prowadzenie konta na rzecz Kupującego ma charakter nieodpłatny.

§ 5
Składanie zamówienia bezpośrednio w Sklepie

 1. Przejście do procesu zamówienia odbywa się przez kliknięcie przycisku „Kup teraz!” na stronie z Ofertą. Kliknięcie w przycisk przenosi Kupującego na kolejną stronę, za pomocą której realizowane jest zamówienie.
 2. Kupujący określa ilość zmówionych treści poprzez określenie w koszyku liczby zamawianych Treści cyfrowych.
 3. Potwierdzając wolę zakupu Treści cyfrowych, Kupujący potwierdza zawarcie Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą na zasadach wskazanych w Ofercie.
 4. Na stronie podsumowania Kupujący zobowiązany jest podać co najmniej imię oraz nazwisko i/lub firmę przedsiębiorcy/nazwę instytucji. Dodatkowo wymagane jest wskazanie adresu Kupującego, na który składa się: kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica oraz numer budynku. Opcjonalnie Kupujący wskazać może numer lokalu oraz swój NIP.

§ 6
Płatności i rozliczenia

 1. W przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem Platformy, w momencie przekazania FSi przez operatora płatności, o którym mowa w ust. 2, potwierdzenia dokonania płatności przez Kupującego następuje wykonanie zobowiązania zapłaty z tytułu Umowy Sprzedaży ciążącego na Kupującym i zamówienie uznaje się za opłacone.
 2. Podmiotem obsługującym płatności elektroniczne dokonywane w ramach Platformy na rzecz Sprzedawcy z tytułu zawartych Umów Sprzedaży jest Blue Media Spółka Akcyjna ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, NIP: PL5851351185.
 3. Dostępne metody płatności wskazane są na Platformie w trakcie składania zamówienia.
 4. Podmiotem obsługującym płatności elektroniczne dokonywane przy zamówieniach składanych bezpośrednio w Sklepie jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186, NIP: 779-23-08-495.
 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura. Faktura nie jest wystawiana automatycznie.
 6. Faktura zostanie wystawiona na dane wskazane przez Kupującego podczas składania zamówienia, które określone są w §4 ust. 4 oraz w §5 ust. 4 Regulaminu, najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Kupujący dokonał zakupu Treści cyfrowych. Faktura zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia na Platformie lub bezpośrednio w Sklepie. Kupujący składając zamówienie niniejszym akceptuje doręczenie faktury w formie elektronicznej.

§ 7
Dostarczenie Treści cyfrowych

 1. Realizacja zamówienia następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej link umożliwiający:
 2. pobranie zakupionych Treści cyfrowych albo
 3. dostęp online do Treści cyfrowych.
 4. Kupujący nie może rozpowszechniać Treści cyfrowych ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 8
Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria. 
 4. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail zawierającej link umożliwiający pobranie zakupionych Treści cyfrowych albo umożliwiający dostęp online do Treści cyfrowych.
 1. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub mejlem na adres kontakt@zrozumvat.pl. Konsument powinien w treści zgłoszenia wskazać co najmniej:
  • imię i nazwisko;
  • adres e-mail, z którego dokonano zakupu;
  • numer zamówienia;
  • nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu środków.
 2. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany na numer rachunku bankowego wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu.
 5. Postanowienia niniejszego działu mają zastosowanie do każdego Kupującego, również tych prowadzących działalność gospodarczą.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący powinien zaprzestać korzystania z Treści cyfrowych, a w przypadku ich pobrania powinien je skasować.

§ 9
reklamacje

 1. Kupujący ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji usług.
 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres email: kontakt@zrozumvat.pl z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych osobowych Kupującego wnoszącego reklamację takich jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej oraz numer zamówienia.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedającego.
 4. Sprzedający dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w tym terminie, Sprzedający powiadomi Kupującego o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.
 5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy i zawartej do jej korzystania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, mogą być składane przez Kupującego drogą elektroniczną, na adres e-mail: bok@1koszyk.pl.
 6. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych metod dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
 1. Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej (dla Użytkowników z Polski);
 2. Miejskiego (powiatowego) Rzecznika Konsumentów (dla Użytkowników z Polski);
 3. Innych właściwych dla danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej organów pozasądowego dochodzenia roszczeń;
 4. Platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr – dodatkowe informacje na temat polubownego rozwiązywania sporów dostępne są m.in. w serwisie: polubowne.uokik.gov.pl.

§10
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Ponadto administratorami danych osobowych Kupującego są:
  1. FSi jako właściciel i administrator Platformy świadczący usługi drogą elektroniczną w oparciu o regulamin, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu;
  1. Blue Media Spółka Akcyjna w stosunku do Kupujących korzystających z tego operatora płatności podczas opłacania zobowiązań wynikających z Umów Sprzedaży w ramach korzystania z Platformy;
  1. PayU S.A. w stosunku do Kupujących korzystających z tego operatora płatności podczas opłacania zobowiązań wynikających z Umów Sprzedaży przy składaniu zamówienia bezpośrednio w Sklepie.
 3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  1. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  1. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  1. identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  1. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  1. wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe,
 5. hostingodawca – Zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-202 Częstochowa, NIP: 9492191021;
 6. dostawca systemu do fakturowania – Web INnovative Software Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław, KRS 0000342082, NIP 8982167294;
 7. dostawca systemu mailingowego – FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, NIP: 6751496393, REGON: 123040091;
 8. dostawca oprogramowania do webinarów: ClickMeeting spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-387), przy ul. Arkońskiej 6/A4, KRS 0000604194, NIP 5842747535.
 1. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 2. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć Konto użytkownika, zawrzeć Umowę Sprzedaży lub zapisać się do newslettera.
 4. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. 
 5. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://zrozumvat.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 11
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Treści cyfrowe dostępne w Sklepie mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3 listopada 2021 roku.

Pod tym linkiem możesz pobrać regulamin obowiązujący do 17 stycznia 2021 r.

Pod tym linkiem możesz pobrać regulamin obowiązujący do 2 listopada 2021 r.