Rozliczenia kwartalne w VAT – popraw płynność finansową firmy

rozliczenia kwartalne VAT

W czasie kryzysu najważniejsze jest zachowanie płynności finansowej firmy. Pomóc Ci w tym mogą mechanizmy pozwalające na późniejszą zapłatę podatku. Takim rozwiązaniem są rozliczenia kwartalne w VAT.

W przypadku VAT standardowym okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Jeżeli rozliczasz dany miesiąc, to zapłaty podatku dokonać musisz do 25. dnia kolejnego miesiąca. W tym samym terminie złożyć musisz deklarację VAT i JPK.

Jeżeli przykładowo Twoje rozliczenie dotyczy kwietnia 2020 r., to deklarację musisz złożyć do 25 maja 2020 r. W tym samym terminie musisz zapłacić VAT wynikający z tej deklaracji (o ile powstał w niej VAT do zapłaty).

Przepisy pozwalają jednak na przyjęcie kwartalnych okresów rozliczeniowych. Wówczas VAT rozliczasz co 3 miesiące.

Co dają rozliczenia kwartalne w VAT?

Główną korzyścią wynikającą z przyjęcia rozliczeń kwartalnych jest to, że podatek VAT płacimy nie co miesiąc, lecz co 3 miesiące. Rok składa się z czterech trzymiesięcznych kwartałów:

  • I kwartał: od stycznia do marca;
  • II kwartał: od kwietnia do czerwca;
  • III kwartał: od lipca do września;
  • IV kwartał: od października do grudnia.

VAT płacisz tylko 4 razy w roku, do 25. dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Przy rozliczeniach miesięcznych musisz go regulować co miesiąc.

Jest to niewątpliwie korzyść. Środkami tymi możesz bowiem dysponować przez dłuższy czas.

Jeżeli masz długie terminy płatności, to może być to sposób na uzupełnienie środków, którymi dysponujesz. Przy czym musisz pamiętać, że wówczas tak jakby je „pożyczasz”. Podatek VAT otrzymany od kontrahenta nie należy bowiem do Ciebie, tylko do państwa. 😉

Skoro jest to pożyczka, to musisz ją na czas spłacić. Tym terminem płatności jest właśnie termin zapłaty VAT. Jeżeli dysponujesz tymi środkami swobodnie, to musisz mieć pewność, że zgromadzisz odpowiednią kwotę przed terminem płatności podatku.

Jeżeli nie będziesz dysponować tymi środkami z głową, to takie rozwiązanie może okazać się dla Ciebie bombą z opóźnionym zapłonem. Ponieważ cały VAT do zapłaty skumuluje się z kilku miesięcy. Pamiętaj o tym!

Kto może korzystać z rozliczeń kwartalnych – mały podatnik

W wyniku nowelizacji przeprowadzonych w 2017 r., z rozliczeń kwartalnych w VAT mogą obecnie korzystać jedynie mali podatnicy. Wynika to z art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o VAT.

Definicja małego podatnika

Z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT wynika, że są nimi podatnicy VAT, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Do przeliczenia ww. kwoty na złote stosujemy średni kurs NBP ogłaszany na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Zgodnie z tabelą NBP Kurs ten 1 października 2019 r. wyniósł 4,3734 – zatem limitem w 2020 r. jest kwota 5 248 000 zł (chodzi tu o wartość sprzedaży brutto w 2019 r.).

Jeżeli m.in. zarządzasz funduszami inwestycyjnymi albo prowadzisz działalność maklerską, to w przepisie tym przewidziano niższy próg – 45 000 euro.

Kiedy mały podatnik nie może stosować rozliczeń kwartalnych – wyłączenia

Nie zawsze mały podatnik będzie mógł stosować rozliczenia kwartalne. Odpowiednie wyłączenia przewidziano w art. 99 ust. 3a ustawy o VAT i dotyczą one:

  1. nowo zarejestrowanych czynnych podatników VAT – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja;
  2. podatników, którzy w jakimś miesiącu danego kwartału lub w poprzedzających go 4 kwartałach wykonali świadczenia z załącznika nr 15 do ustawy o VAT (tj. objęte obligatoryjną podzieloną płatnością) na łączną wartość z podatkiem wyższą niż 50 000 zł.

Przy czym pkt 2 nie dotyczy sprzedaży paliwa na stacjach paliw oraz gazu za pośrednictwem własnej sieci przesyłowej (art. 99 ust. 3b).

Mały podatnik stosujący metodę kasową

Metoda kasowa to sposób powstawania obowiązku podatkowego w VAT, który może pomóc przy braku płatności od kontrahentów. Pisałem o niej szczegółowo w artykule Metoda kasowa – sposób na zatory płatnicze w dobie kryzysu.

Mały podatnik, który wybrał metodę kasową, musi zasadniczo rozliczać się kwartalnie (co wynika z art. 99 ust. 2 ustawy o VAT). Wyjątkiem są przypadki opisane w pkt 2.2. – tj. gdy zastosowanie znajdują wyłączenia.

Jeżeli jednak jesteś czynnym podatnikiem VAT stosującym metodą kasową, który prowadzi działalność dłużej niż rok i który nie dokonuje sprzedaży towarów/usług z załącznika nr 15, to na pewno musisz VAT rozliczać kwartalnie.

Mały podatnik niestosujący metody kasowej

Jeżeli nie stosujesz metody kasowej, to rozliczasz VAT miesięcznie. Niemniej masz prawo wybrać rozliczenia kwartalne (art. 99 ust. 3). Przy czym tutaj też działają wskazane wcześniej wyłączenia, przewidziane w art. 99 ust. 3a ustawy o VAT (pkt 2.2.). Jeżeli znajdują one zastosowanie, to nie możesz korzystać z rozliczeń kwartalnych.

Jak zawnioskować o stosowanie rozliczeń kwartalnych?

Jeśli jesteś małym podatnikiem, który nie stosuje metody kasowej i którego nie dotyczą wyłączenia z pkt 2.2., to wyboru rozliczeń kwartalnych dokonasz na formularzu VAT-R. Złożyć go musisz najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który po raz pierwszy zamierzasz złożyć kwartalną deklarację podatkową.

Załóżmy, że zamierzasz wejść w rozliczenia kwartalne w tym roku. Mamy kwiecień, a więc pierwszy miesiąc II kwartału. Jeżeli zamierzasz złożyć kwartalną deklarację już za ten II kwartał, to aktualizacji formularza VAT-R musisz dokonać najpóźniej do 25. maja.

W formularzu VAT-R wskazujesz wówczas:

  • poz. 1 w polu 44 – podatnik wybiera (wybrał) możliwość rozliczania za okresy kwartalne;
  • pole 51 – podatnik będzie składał deklaracje VAT-7K i wskazujesz w polu 54 i 55 kwartał i rok, za który po raz pierwszy złożysz tę deklarację.

Na jakim formularzu składamy deklaracje kwartalne?

Rozliczenia kwartalne w VAT wiążą się obecnie z obowiązkiem składania deklaracji VAT na formularzu VAT-7K. Od początku 2017 r. nie funkcjonuje już formularz VAT-7D.

Przy czym formularz ten będziemy stosować jedynie do końca czerwca 2020 r. (do 27 lipca złożymy ostatnią deklarację w dotychczasowej formie). Za okresy rozliczeniowe obowiązujące od lipca, będziemy składać nowy plik JPK zawierający deklarację VAT.

Na temat deklaracji VAT w formie JPK przeczytasz w artykule Deklaracja w formie JPK – od kiedy obowiązuje i co się zmieni.

Czy JPK składamy również kwartalnie?

Niestety rozliczenia kwartalne w VAT nie dają nam prawa do składania JPK co kwartał. JPK zawsze wysyłamy co miesiąc, jedynie deklarację VAT możesz składać co kwartał.

Jak będą wyglądały rozliczenia kwartalne przy nowym JPK (od 1 lipca 2020 r.)?

Od 1 lipca 2020 r. stosować będziemy nowy JPK, o którym więcej przeczytasz w artykule Deklaracja w formie JPK – od kiedy obowiązuje i co się zmieni.

Każdy podatnik musi go wysyłać co miesiąc, nawet jeśli stosuje rozliczenia kwartalne.

Nowy plik JPK składa się z dwóch cześci:

  • deklaracji VAT oraz
  • ewidencji VAT.

Podatnik co miesiąc ma wysyłać nowy plik JPK. Jeżeli jednak rozlicza się kwartalnie, to przez pierwsze dwa miesiące danego kwartału część dotycząca deklaracji VAT pozostaje niewypełniona. Dopiero w JPK za 3 miesiąc danego kwartału uzupełnia dane dotyczące deklaracji. Wynika to z art. 109 ust. 3c ustawy o VAT, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2020 r.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.