WDT – obowiązek podatkowy i fakturowanie

WDT obowiazek podatkowy i fakturowanie

We wpisie wyjaśniam jak zafakturować WDT oraz rozpoznać obowiązek podatkowy.

W artykule nie odnoszę się do dostawy nowych środków transportu.

Jaki jest termin na wystawienie faktury w przypadku WDT?

W odniesieniu do WDT nie przewidziano żadnych szczególnych regulacji w zakresie terminów wystawiania faktur.

Należy ją więc wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru (art. 106i ust. 1 ustawy o VAT).

Dostawa w ramach WDT miała miejsce 5 lipca. Fakturę musisz wystawić najpóźniej 15 sierpnia.

Czy można wystawić fakturę przed dostawą?

Zgodnie z art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 60. dnia przed dokonaniem dostawy towaru.

Przepis ten stosujemy również do WDT.

Dnia 28 lipca wystawiasz fakturę dokumentującą WDT, przy czym dostawa jest planowana w ciągu 60 dni.

Jeżeli dostawa towarów zostanie dokonana najpóźniej do 26 września (tj. w terminie 60 dni), to takie postępowanie będzie prawidłowe.

Elementy faktury dokumentującej WDT

Elementy faktury określone są w art. 106e ust. 1 pkt 1-15 oraz 24 ustawy o VAT.

Jeżeli mielibyśmy wskazać szczególne elementy faktury właściwe dla WDT, to będą to:

  • stawka VAT 0% (pod warunkiem spełnienia wymogów, które opisuję w artykule WDT – warunki do zastosowania stawki 0%);
  • NIP dostawcy poprzedzony kodem PL (art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT);
  • numer VAT nabywcy poprzedzony kodem kraju (art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy o VAT).

Dodatkowo pamiętaj, że dla WDT nie wystawia się faktur uproszczonych (art. 106e ust. 6 ustawy o VAT).

Czy na fakturze dokumentującej WDT należy umieścić adnotację „odwrotne obciążenie”?

Jeżeli dokumentujesz WDT, to nie wskazujesz w niej adnotacji „odwrotne obciążenie”. Umieszcza się ją bowiem, jeżeli w ramach danej transakcji nabywca odpowiada za rozliczenie VAT.

W przypadku WDT to dostawca rozlicza VAT (ale znajduje zastosowanie stawka 0%).

Kiedy stosujemy tę adnotację opisuję w artykule Faktury dokumentujące transakcje niepodlegające VAT w Polsce (VAT NP).

Jeżeli chcesz zostać ekspertem w rozliczaniu WDT, to koniecznie obejrzyj szkolenie, które przygotowałem.

Szkolenie z WDT

Obowiązek podatkowy dla WDT – data dostawy czy wystawienia faktury?

Dla WDT przewidziane są szczególne regulacje określające moment powstania obowiązku podatkowego.

W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy.

Art. 20 ust. 1 ustawy o VAT.

Z przepisu tego wynika więc, że obowiązek podatkowy rozpoznajemy w dacie wystawienia faktury.

26 lipca dokonujesz dostawy nowych smartfonów na rzecz kontrahenta z Czech. Fakturę wystawiasz 10 sierpnia.

Obowiązek podatkowy musisz rozpoznać 10 sierpnia.

Nie jest jednak tak, że data dostawy nie ma żadnego znaczenia.

Jeżeli bowiem nie wystawisz faktury lub wystawisz ją po terminie, to obowiązek podatkowy rozpoznajesz 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy.

26 lipca dokonujesz dostawy nowych smartfonów na rzecz kontrahenta z Czech. Z uwagi na błąd pracownika, faktura została wystawiona dopiero 15 września.

Obowiązek podatkowy musisz rozpoznać 15 sierpnia.

Co jeżeli wystawię fakturę przed dostawą?

Jeżeli wystawisz fakturę przed dostawą, w ustawowym terminie, to obowiązek podatkowy powstanie w dacie wystawienia faktury.

Przepisy nie przewidują bowiem żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Dostawa o charakterze ciągłym

Szczególną regulację przewidziano jeszcze dla dostaw o charakterze ciągłym.

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wykonywanej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc uważa się ją za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów.

Art. 20 ust. 1a ustawy o VAT.

Czyli jeżeli w ramach WDT dokonujesz dostawy o charakterze ciągłym, to obowiązek podatkowy rozpoznajesz z końcem każdego miesiąca do czasu zakończenia tych dostaw.

Jesteś producentem drewna. Podpisujesz z kontrahentem ze Słowacji umowę, że w ciągu pół roku dostarczysz dla kontrahenta określoną ilość surowca. Masz realizować po kilka dostaw w miesiącu.

W takim przypadku przyjmiemy, że WDT jest dokonywana w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc. A zatem obowiązek podatkowy powinniśmy rozpoznać z końcem każdego miesiąca (w odniesieniu do dostaw dokonanych w danym miesiącu).

Nietransakcyjne WDT

Z WDT masz do czynienia nie tylko w przypadku, gdy dokonujesz dostawy towarów.

Musisz je również rozpoznać jeżeli przemieszczasz do innego państwa UE towary należące do Twojego przedsiębiorstwa, w celu ich wykorzystania w prowadzonej działalności gospodarczej.

Szczegółowo kwestię tę opisałem w artykule Przemieszczenie towaru między państwami UE – kiedy stanowi WDT

W odniesieniu do nietransakcyjnego WDT nie przewidziano szczególnego uregulowania w zakresie momentu powstawania obowiązku podatkowego. Stosujemy więc odpowiednio art. 20 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponieważ nie dokumentujemy tej transakcji fakturą, to obowiązek podatkowy rozpoznajemy 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano przemieszczenia tych towarów.

Co z zaliczką na poczet WDT?

Z przepisów dotyczących WDT nie wynika aby otrzymanie zaliczki rodziło obowiązek podatkowy.

Dla WDT nie wystawia się również faktur zaliczkowych (co wynika z art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).

A więc otrzymania zaliczki na poczet WDT nie wykazujesz w JPK ani w informacji podsumowującej.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarze (6) Napisz komentarz

  1. Bardzo przejrzyście wytłumaczone oparte na konkretnych przykładach >Zawsze czytam i bardzo pomaga mi w gaszczu nieczytelnych przepisów podatkowych.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.