Zwolnienia z kas fiskalnych w 2021 r.

Zwolnienia z kas 2022

Jeżeli dokonujesz sprzedaży na rzecz konsumentów (osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej) to z zasady musisz ją ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej.

W niektórych przypadkach zastosowanie znajdują jednak zwolnienia z tego obowiązku.

Wynikają one z przepisów rozporządzeń wykonawczych, które obowiązują tylko przez wskazany okres. W 2021 r. wciąż obowiązuje rozporządzenie z 2018 r.

Z Nowym Rokiem w jego treści dokonano jednak pewnych zmian.

Z czego wynikają zwolnienia

Aktualne zwolnienia przewidziane są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej będę nazywał je rozporządzeniem).

O rozporządzeniu tym pisałem już w artykule Zwolnienia z kas fiskalnych w 2020 r.

Jego treść została jednak zmodyfikowana rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej będę je nazywał rozporządzeniem zmieniającym).

Zmiany te weszły w życie 1 stycznia 2021 r.

Co uległo zmianie od 1 stycznia 2021 r.?

Do końca 2020 r. na potrzeby części regulacji w zakresie VAT stosowaliśmy jeszcze PKWiU 2008.

Od 2021 r. stosujemy natomiast PKWiU 2015.

Jednocześnie na przestrzeni 2020 r. wprowadzono nową matrycę stawek VAT, w wyniku czego towary określane są przez kody CN.

Rozporządzenie zmieniające dostosowuje przepisy wykonawcze do ww. zmian.

Zmiany dotyczące towarów i usług, dla których nie można korzystać ze zwolnień

Zmiany dotyczą głównie §4 rozporządzenia. Jest to paragraf, który wymienia towary i usługi, w przypadku których nie można korzystać ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

W §4 ust. 1 pkt 1 lit. b-f rozporządzenia zmieniono oznaczenie towarów z PKWiU 2008 na kody CN:

Nastąpiła znaczna zmiana brzmienia §4 ust. 1 pkt 1 lit. g rozporządzenia:


W przypadku §4 ust. 1 pkt 1 lit. i rozporządzenia, brzmienie przepisu zostało dostosowane do klasyfikacji PKWiU 2015:

W odniesieniu do §4 ust. 1 pkt 1 lit. n i o rozporządzenia, dokonano przełożenia PKWiU na kody CN:

W przypadku §4 ust. 1 pkt 2 lit. i rozporządzenia, brzmienie przepisu zostało dostosowane do klasyfikacji PKWiU 2015:

Zmiany w załączniku do rozporządzenia

Rozporządzenie zmieniające dokonało również pewnych modyfikacji w załączniku do rozporządzenia.

Wymienione w tym załączniku czynności korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych.

Na grafice przedstawiam te zmiany:

Ponadto dokonano następujących kosmetycznych zmian:

 • w poz. 24 w kolumnie drugiej skreślono wyraz „ex”;
 • w poz. 47 kolumnie drugiej zamiast dotychczasowego sformułowania „środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji” użyto „środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji”. Zamieniono zatem wyraz „oraz” na „lub”.

Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie jak wygląda system zwolnień z kas w 2021 r.

Jakie rodzaje zwolnień z kas występują w 2021 r.?

Zwolnienia można podzielić na dwa rodzaje:

 • ze względu na obrót jaki podatnik osiąga w ramach prowadzonej działalności (§3 rozporządzenia),
 • ze względu na rodzaj czynności opodatkowanych jakie realizuje (§2 ust. 1 w zw. z załącznikiem do rozporządzenia) .

Zwolnienie ze względu na osiągany obrót

Zwolnienie to przysługuje Ci jeżeli nie osiągasz rocznie obrotu przekraczającego 20 tys. zł. Przy czym chodzi tutaj wyłącznie o sprzedaż realizowaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tj. konsumentów) oraz na rzecz rolników ryczałtowych.

Firma wykonuje usługi polegające na tworzeniu stron internetowych. Jej roczny obrót za 2019 r. wyniósł 180 tys. zł, niemniej w większości przypadków klientami były firmy. Na rzecz konsumentów sprzedaż wyniosła w całym roku 9,5 tys. zł. Czy firma ta musi posiadać w 2020 r. kasę?

Uwzględniamy tylko obrót na rzecz osób fizycznych. Skoro nie przekroczono 20 tys. zł, to nie ma konieczności posiadania kasy rejestrującej.

Jeżeli dopiero rozpoczynasz działalność gospodarczą, to próg ten obliczasz w proporcji do okresu jej prowadzenia w danym roku podatkowym. W celu obliczenia progu możesz skorzystać np. z kalkulatora GOFIN.

Może się zdarzyć, że przekroczysz ww. próg z uwagi na sprzedaż na rzecz konsumenta środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych albo nieruchomości.

Weźmy pod uwagę wcześniejszy przykład firmy wykonującej strony internetowe, przy czym załóżmy, że w 2019 r. sprzedała ona samochód firmowy, który stanowił środek trwały podlegający amortyzacji. Pojazd ten kupił konsument za kwotę 35 tys. zł.

Łącznie zatem obrót tej firmy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wynosi 44,5 tys. zł. Niemniej jednak rozporządzenie zawiera odpowiednie wyłączenia dla transakcji dotyczących środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości.

Do limitu, który umożliwia zwolnienie z kasy nie wliczamy obrotu z tytułu ww. czynności. Odpowiednie wyłączenie zawarte jest w §3 ust. 4 rozporządzenia. Zatem w analizowanym przypadku obrót konsumencki na potrzeby zwolnienia wynosi dalej 9,5 tys. zł (nie wliczamy sprzedaży samochodu).

Zwolnienia ze względu na rodzaj wykonywanych czynności

Pozostałe zwolnienia przewidziane są dla czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Załącznik ten zawiera 49 pozycji. Przy niektórych pozycjach wskazane są warunki jakie należy spełnić, aby zwolnienie móc stosować. Poniżej przykłady najczęściej stosowanych zwolnień.

Czynności związane ze sprzedażą lub korzystaniem z nieruchomości

W poz. 25 załącznika do rozporządzenia przewidziano zwolnienie dla wynajmu i usług zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Przy czym warunkiem do skorzystania z ww. zwolnienia jest, aby:

 • świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą lub
 • świadczący usługę otrzymał w całości zapłatę przelewem.

Pan Adam ma dwa mieszkania, które wynajmuje na cele mieszkaniowe. Usługi podlegają zwolnieniu z VAT. Nie będzie musiał stosować kasy fiskalnej jeżeli usługę udokumentuje fakturą albo otrzymywał będzie całą zapłatę przelewem.

Zwolnieniem objęta jest również dostawa nieruchomości (pkt 35 załącznika), a także dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste (poz. 38 załącznika). W tym przypadku nie ma żadnych dodatkowych wymogów, aby ze zwolnienia skorzystać.

Firma z branży nieruchomościowej sprzedaje lokale mieszkalne osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz dzierżawi takim osobom grunty. Dzięki ww. zwolnieniom nie musi ewidencjonować takiej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Usługi edukacyjne

W poz. 30 przewidziano zwolnienie dla usług w zakresie edukacji. Przy czym wyłączone są z niego usługi:

 • w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
 • świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),
 • świadczone przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

Ze zwolnienia skorzysta zatem nauczyciel, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu korepetycji uczniom.

Natomiast zwolnienie to nie będzie dotyczyło instruktora, który organizuje kursy pierwszego tańca dla par młodych.

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym opłacana przelewem

W poz. 36 załącznika przewidziano zwolnienie dla podatników dostarczających towary w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi). Przy czym warunkiem jest tutaj, aby całość zapłaty została zrealizowana przelewem.

Ze zwolnienia skorzystać może firma sprzedająca na Allegro chemię domową. Warunkiem jest, aby całość zapłaty otrzymywała przelewem.

Usługi opłacane przelewem

W poz. 37 załącznika zawarto zwolnienie dla świadczenia usług, jeżeli usługodawca otrzyma całą zapłatę przelewem.

Freelancer wykonuje grafiki zarówno dla firm, jak i konsumentów. Sprzedaż na rzecz konsumentów wyniosła w 2019 r. 45 tys. zł. Może on jednak korzystać ze zwolnienia z kasy jeżeli wszystkie płatności od klientów będących konsumentami otrzymuje za pomocą przelewów.

Sprzedaż na rzecz pracowników

W poz. 34 załącznika przewidziano zwolnienie dla dostawy towarów i świadczenia usług przez podatnika na rzecz jego pracowników.

Pracodawca zapewnia pracownikom karty multisport (za połowę ceny). Co jakiś czas sprzedaje im również telefony, które pracownicy wykorzystywali do celów służbowych. Dzięki wskazanemu wyżej zwolnieniu pracodawca nie musi ewidencjonować tej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Czynności nieodpłatne

W poz. 43 załącznika przewidziano zwolnienie dla czynności nieodpłatnych, które rodzą obowiązek rozliczenia VAT. Chodzi o sytuacje przewidziane w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Jeżeli kupiliśmy jakieś towary z prawem do odliczenia, to ich darowizna wiąże się z obowiązkiem rozliczenia podatku należnego. Jeżeli użyjemy taki towar do celów prywatnych albo będziemy wykonywali usługi do celów innych niż działalność gospodarcza, to również powinniśmy rozliczyć VAT należny. Niemniej w przypadku takich czynności nie jest konieczne ich ewidencjonowanie za pomocą kasy fiskalnej.

Firma z branży spożywczej wydawała na targach plecaki promocyjne z logo firmy. Plecaki te warte były ok. 60 zł (firma nie prowadziła ewidencji osób obdarowanych). Z uwagi na wyżej wskazane zwolnienie nie ma konieczności wydawania razem z plecakami paragonu fiskalnego 🙂

Sprzedaż środka trwałego

W poz. 47 załącznika przewidziano zwolnienie dla dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą.

Firma zamierza sprzedać 3 samochody, nabywcami będą konsumenci. Przy nabyciu aut odliczyła 100% kwoty podatku naliczonego. Pojazdy stanowiły środki trwałe, które podlegały amortyzacji.

Przy sprzedaży nie będzie konieczne stosowanie kasy fiskalnej, firma musi jednak sprzedaż udokumentować fakturą.

Uwaga na wyłączenia!

Niestety jak to zwykle bywa w podatkach, także i tutaj przewidziano wyłączenia z ww. zwolnień. Zawarte są one w §4 rozporządzenia. Jeżeli Twoich czynności dotyczy wyłączenie z tego paragrafu, to musisz ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej.

Zatem ZAWSZE przed zastosowaniem zwolnienia, spójrz do ww. paragrafu czy nie dotyczy Cię któreś z wyłączeń.

Wyłączenia dla towarów

Można wskazać na wyłączenia w zakresie dostaw następujących towarów:

Firma z branży kosmetycznej chciałaby przekazywać nieodpłatnie swoim pracownikom perfumy. Każda buteleczka ma wartość 120 zł. W związku z ich wydaniem konieczne będzie zatem rozliczenie VAT należnego. Firma ta chciałaby skorzystać ze zwolnienia przewidzianego przy sprzedaży dla pracowników (poz. 34 załącznika).

Niestety z uwagi na wskazane w lit. o wyłączenie (dla perfum), takie nieodpłatne wydanie będzie wiązało się z obowiązkiem zaewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Przy przekazaniu perfum konieczne będzie więc wydanie również paragonu.

Wyłączenia dla usług

W kontekście usług można natomiast wskazać na następujące wyłączenia dotyczące:

Pani Anna zamierza otworzyć w 2020 r. salon fryzjerski i obliczyła, że obrót w odpowiedniej proporcji nie powinien przekroczyć limitu uprawniającego do zwolnienia z kas (20 tys. zł dla całego roku).

Niestety Pani Anna nie może skorzystać ze zwolnienia ponieważ usługi fryzjerskie wyłączone są zwolnień. Od razu musi zakupić kasę i ewidencjonować sprzedaż za jej pomocą.

I jeszcze wyłączenia z wyłączeń 🙂

W §4 rozporządzenia doczytaj ZAWSZE jeszcze ust. 2 i 3 tego przepisu. Są tam bowiem przewidziane wyłączenia z wyłączeń.

Sprzedajesz pracownikowi komputer. Komputery są na liście towarów wyłączonych ze zwolnień. Ale nie dotyczy to sprzedaży na rzecz pracowników. Wynika to z §4 ust. 2 rozporządzenia. Nie musisz zatem takiej transakcji ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej.

Podsumowanie

Jak zatem obchodzić się ze zwolnieniami z kas fiskalnych?

 1. Oblicz obrót, aby zweryfikować czy przysługuje Ci zwolnienie w ramach limitu z §3 rozporządzenia albo
 2. sprawdź czy nie dotyczy Cię któreś ze zwolnień przewidzianych w załączniku do rozporządzenia.
 3. Koniecznie zajrzyj do §4 rozporządzenia czy nie dotyczy Cię któreś z wyłączeń. Jeżeli tak, to niestety musisz stosować kasę fiskalną 🙁

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarze (20) Napisz komentarz

 1. Zatem proste pytanie, bo z już nic nie rozumiem z tych wyłączeń 🙂
  Firma sprzedała w styczniu poleasingowy samochód osobie fizycznej za kwotę 40tys brutto na podstawie faktury VAT. Całą pozostałą sprzedaż prowadzi z podmiotami gospodarczymi ewidencjonując FV. Czy musi mieć kasę fiskalną do tej sprzedaży samochodu?

  Odpowiedz

 2. Czy muszę posiadać kasę fiskalną przy działalności sezonowe wynajęcie domku letniskowego

  Odpowiedz

 3. Czy usługi psychoterapeutyczne – gabinet psychoterapii jeśli zapłatę przyjmuję tylko przelewem na rachunek bankowy, również będzie podlegał pod zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Nie jestem lekarzem tylko psychologiem.
  Dziękuję za odpowiedź

  Odpowiedz

  • Wydaje się, że tak. Z tego co widzę, usługi psychoterapeutów, którzy nie są lekarzami nie zostały wymienione w par. 4 rozporządzenia. Ale oczywiście należy spełnić pozostałe warunki do zwolnienia przewidzianego dla zapłat przyjmowanych przelewem.

   Odpowiedz

 4. Mamy kasę fiskalną ale prowadzimy sprzedaż wyłącznie wysyłkową, płatność online lub pobranie, dużo transakcji, pracownik traci dużo czasu na nabijanie paragonów na kasie, chcę skorzystać ze zwolnienia i zaprzestać nabijania sprzedaży na kasie fiskalnej, natomiast chcemy generować i wysyłać wszystkim klientom faktury ma maila, czy muszę dokonać jakichś formalnych czynności do Urzędu Skarbowego? Czy muszę ich informować że już nie będę ewidencjonować sprzedaży na kasie fiskalnej?
  Będę wdzięczna za wskazówki.

  Odpowiedz

  • Pani Agnieszko, aby odpowiedzieć i nie wprowadzić Pani w kłopoty musiałbym się dokładniej pochylić nad tematem. Zweryfikować możliwość stosowania zwolnienia jak i Pani obowiązki w zakresie ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej. W razie zainteresowania analizą podatkową w takim temacie, zachęcam do kontaktu poprzez formularz: https://zrozumvat.pl/kontakt/#analiza

   Odpowiedz

 5. Mam wątpliwość czy nadal można korzystać ze zwolnienia z prowadzenia kasy fiskalnej na podstawie poz36 załącznika -Dostawa towarów w systemie wysyłkowym opłacana przelewem.
  W poz. 36 załącznika przewidziano zwolnienie dla podatników dostarczających towary w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi). Przy czym warunkiem jest tutaj, aby całość zapłaty została zrealizowana przelewem.

  Odpowiedz

 6. wynajmujemy mieszania dla osób fizycznych – wystawiamy faktury VAT płatne przelewem, oraz wydzierżawiamy działkę – faktura VAT płatne gotówką , czy po przekroczeniu limitu 20 tyś. musimy mieć kasę fiskalną

  Odpowiedz

  • W tym przypadku jeżeli będą spełnione warunki zwolnienia z poz. 25 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, to nie będzie konieczne ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

   Odpowiedz

 7. Firma budowlana w poprzednich latach nie przekroczyła limitu 20tys dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w związku z tym była zwolniona z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W 2021 w maju wystawiła fakturę vat na 40tys. dla osoby prywatnej i została ona zapłacona przelewem, czy kolejna usługa dla osoby fizycznej powinna być zarejestrowana na kasie fiskalnej bez względu na rodzaj płatności, czy obowiązek posiadania kasy fiskalnej powstał w momencie wystawienia pierwszej fv ze względu na przekroczenie limitu 20tys., czy kolejne usługi może ewidencjonować tylko poprzez fakturę jeśli będą płatne przelewem?

  Odpowiedz

  • Pani Renato, przekroczenie limitu powoduje brak możliwości stosowania zwolnienia do 20 tys. Niemniej jednak jeżeli w konkretnej transakcji spełniamy warunki do zwolnienia wymienionego w załączniku, to możemy je zastosować nawet jeśli ten limit został przekroczony. Pozdrawiam

   Odpowiedz

 8. Jeśli część przychodu od osób fizycznych wpływa na rachunek bankowy, a druga część gotówką – to czy ten przychód z WYCIĄGU BANKOWEGO musimy ewidencjonować na kasie?

  Odpowiedz

  • Przepis o zwolnieniu mówi o otrzymaniu całości zapłaty. Z tego co się orientuję, to jeśli wpływa częściowa wpłata, to organy podatkowe odmawiają prawa do zwolnienia do całości transakcji.

   Odpowiedz

 9. Sprzedaż telefonu komórkowego, (który był wyposażeniem firmowym przez dwa lata) osobie fizycznej ( nie jest to pracownik) zaewidencjonowano na kasie fiskalnej – bo taka kasę posiadam (choć używam sporadycznie). Zastanawiam się, czy do takiej sprzedaży nie powinnam mieć kasy fiskalnej on-line? ( niestety w firmie posiadam kasę ze zwykłym elektronicznym zapisem) a firmę będę powoli likwidować… chcę jeszcze sprzedaż tak laptopa i teraz zastanawiam się czy takie transakcje są prawidłowe.

  Odpowiedz

 10. Witam. Czy międzynarodowy transport towarów ( np z PL do DE i odwrotnie) wykonywany dla osób prywatnych Polaków i Niemców wymaga kasy fiskalnej?
  Płatność gotówkowa lub przelewem , blikiem, przelewem na telefon.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.