Faktura VAT marża

faktura vat marza

Dokument potocznie określany jako faktura VAT marża, to nic innego jak dowód sprzedaży towaru lub usługi objętej szczególną procedurą opodatkowania VAT – przy zastosowaniu marży.

Wpis zgodny ze stanem prawnym obowiązującym na dzień 1 stycznia 2022 r.

Na czym polega procedura marży?

Przy standardowej transakcji opodatkowanej VAT, podstawę opodatkowania stanowi dla Ciebie kwota netto, za którą sprzedajesz towar lub usługę. Jeżeli sprzedajesz coś za 100 zł netto, to przy zastosowaniu stawki 23% doliczyć musisz 23 zł VAT.

Nie ma np. znaczenia ile kosztował Cię wcześniej zakup towaru, który jest przedmiotem sprzedaży.

Przy procedurze marży opodatkowujesz odpowiednią stawką VAT…marżę.

Jest to różnica między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Jeżeli więc sprzedajesz towar używany za 100 zł, który wcześniej kosztował Cię 85 zł i spełniasz warunki do zastosowania tej procedury, to marżę stanowi 100 – 85 = 15 zł. W tej kwocie wyliczasz należność netto i VAT.

Podstawa prawna: art. 119 ust. 1 i 2 oraz art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.

Jakich towarów dotyczyć może procedura marży?

Procedurę marży możesz zastosować przy sprzedaży następujących towarów:

  • dzieł sztuki;
  • przedmiotów kolekcjonerskich;
  • antyków;
  • inne niż ww. towary używane.

Przepisy wskazane w podstawie prawnej szczegółowo definiują co należy rozumieć przez ww. kategorie towarów.

Podstawa prawna: 120 ust. 1 ustawy o VAT.

Do jakich usług mogę zastosować marżę?

Procedurę marży możesz stosować jeżeli świadczysz usługi turystyki. Musisz wtedy działać na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek i nabywać towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Za usługi dla bezpośredniej korzyści turysty traktujemy usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

Z procedury tej korzystają przede wszystkim biura podróży. Organizują one bowiem wyjazdy dla turystów. Nabywają przy tym w celu ich organizacji transport, zakwaterowanie, wyżywienie itp.

Podstawę opodatkowania dla takiego biura nie stanowi cała kwota netto usługi pobierana od kupującego, lecz różnica pomiędzy tą kwotą a faktycznymi kosztami poniesionymi dla organizacji podróży.

Podstawa prawna: art. 119 ustawy o VAT

Jakich elementów nie zawiera faktura VAT marża?

Jeżeli dokumentujesz fakturą świadczenie podlegające opodatkowaniu marżą, to nie uwzględniasz w niej pewnych obligatoryjnych elementów faktury.

W fakturze takiej nie wskazujesz:

  • ceny jednostkowej netto i wartości sprzedaży netto (w tym z podziałem na stawki) oraz nieuwzględnionych w cenie jednostkowej netto rabatów;
  • stawki i kwoty podatku.

Co powinna dodatkowo zawierać faktura VAT marża?

W zależności od tego jakie towary sprzedajesz, wystawiona przez Ciebie faktura VAT marża powinna zawierać następujące, odpowiednie oznaczenia:

  • „procedura marży – towary używane”;
  • „procedura marży – dzieła sztuki”;
  • „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

Jeżeli natomiast przedmiotem Twojej sprzedaży są opodatkowane marżą usługi turystyki, to stosujesz w fakturze adnotację:

  • „procedura marży dla biur podróży”.

Podstawa prawna: art. 106e ust. 2 i 3 ustawy o VAT.

Czy nabywca może odliczyć VAT z takiej faktury?

Faktura VAT marża nie wskazuje kwoty podatku VAT. Oznacza to, że nabywca nie może dokonać odliczenia VAT z takiej faktury.

Podstawa prawna: art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.