Faktura VAT RR – zakupy u rolnika ryczałtowego

faktura VAT RR

Faktura VAT RR to faktura wystawiana przez czynnego podatnika VAT. Przy czym nie dokumentuje ona jego sprzedaży, lecz zakup towarów lub usług od rolnika ryczałtowego.

Wpis zgodny ze stanem prawnym obowiązującym na dzień 1 stycznia 2022 r.

Kiedy muszę wystawić fakturę VAT RR?

Faktura VAT RR wystawiana jest wyłącznie w przypadku nabycia towarów/usług od rolnika ryczałtowego.

Jest to rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze (art. 2 pkt 19 ustawy o VAT).

Przy wykonywanych świadczeniach korzysta on ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

Jakich towarów i usług dotyczą faktury VAT RR?

Ustawa definiuje co należy rozumieć przez produkty rolne oraz usługi rolnicze.

Definicja produktów rolnych zawarta jest w art. 2 pkt 20 ustawy o VAT. Od 1 lipca 2020 r. są to towary pochodzące z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz towary, o których mowa w art. 20 ust. 1c i 1d o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z definicji zawartej w art. 2 pkt 21 ustawy o VAT wynika, że usługami rolniczymi są usługi:

 • związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU ex 01.6), z wyłączeniem usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0)
 • związane z leśnictwem (PKWiU ex 02.40.10), z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3),
 • wspomagające rybactwo (PKWiU ex 03.00.7), z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU 03.00.71.0),
 • wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi (PKWiU 77.31.10.0).

Jakie dane zawiera faktura VAT RR?

Faktura VAT RR musi zawierać:

 • imiona i nazwiska/nazwy stron, ich adresy oraz NIP lub PESEL;
 • datę sprzedaży, wystawienia faktury oraz numer faktury;
 • nazwę nabytych produktów/usług ich ilość oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
 • cenę jednostkową netto, wartość netto nabytych towarów/usług;
 • stawkę i kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • kwotę należności ogółem wyrażoną cyfrowo i słownie;
 • czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Dodatkowo musi ona zawierać następujące oświadczenie rolnika:

„Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”.

Szczegółowy opis tych elementów znajdziesz w art. 116 ust. 2 i 3 ustawy o VAT.

Czym jest zryczałtowany zwrot podatku?

Jak widzisz, jako czynny podatnik VAT musisz w fakturze VAT RR wykazać zryczałtowany zwrot podatku. Wynosi on 7%.

O taki procent powiększyć musisz należność przekazywaną rolnikowi.

Jeżeli zatem kupujesz od niego produkty rolne za 100 zł, to zapłacić mu musisz 107 zł. Te 7 zł stanowi dla niego zryczałtowany zwrot podatku.

Chodzi o to, że taki rolnik w celu realizowania produkcji nabywa towary/usługi z VAT. Są to np. urządzenia rolnicze, nawozy, środki ochrony roślin itp. System zryczałtowanego zwrotu podatku pozwala takim rolnikom odzyskać część zapłaconego w ten sposób VAT.

Czy mogę odliczyć VAT zapłacony rolnikowi?

Podatek VAT, który doliczasz do ceny zwiększa u Ciebie kwotę podatku do odliczenia. Następuje to w okresie, w którym dokonasz zapłaty.

Warunkiem jest jednak, aby zakup:

 • związany był z Twoją działalnością opodatkowaną;
 • zapłata całej należności nastąpiła na rachunek bankowy rolnika lub jego rachunek w SKOK oraz
 • w tytule przelewu musisz wskazać numer i datę wystawienia faktury albo na fakturze musisz podać dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Powyższe wynika z art. 116 ust. 6 ustawy o VAT.

Czy fakt, że rolnik widnieje w rejestrze VAT jako podatnik VAT czynny oznacza, że nie jest on rolnikiem ryczałtowym?

rejestrze podatników VAT dany rolnik może widnieć jako czynny podatnik VAT. Nie oznacza to jednak automatycznie, że nie korzysta on ze zwolnienia z VAT dla dostaw swoich produktów/usług (tj. że nie ma zastosowania procedura dla rolnika ryczałtowego).

Taki rolnik może być bowiem zarejestrowany w celu wykonywania innej niż rolnicza działalności gospodarczej. Mogą być to np. usługi naprawy maszyn.

Wówczas w zakresie działalności rolniczej korzysta on ze zwolnienia z VAT. Dodatkowo również zwolniony jest z obowiązku:

 • wystawiania faktur,
 • prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług oraz składania deklaracji VAT.

Pozostałą swoją działalność rozlicza on natomiast wg zasad ogólnych.

Żeby wystawić fakturę VAT RR musisz zawsze uzyskać od takiego rolnika oświadczenie czy korzysta ze zwolnienia z VAT.

Kiedy nie wystawiam faktury VAT RR przy nabyciu od rolnika produktów rolnych/usług rolniczych?

Jeżeli dany rolnik nie oświadczy Ci, że korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, to nie możesz wystawić faktury VAT RR.

Taki rolnik może bowiem zrezygnować z tego zwolnienia (składając formularz VAT-R). W takim przypadku rozlicza on swoje świadczenia wg zasad ogólnych. Wówczas samodzielnie wystawia fakturę dla udokumentowania danej sprzedaży.

Wystawiona przez niego faktura musi zawierać wszystkie elementy wymagane dla faktur.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarze (5) Napisz komentarz

 1. Kupuję 100 kg zrębki wierzby od rolnika. Napisałem że chcę od niego fakturę, a on na to żeby mu wystawić mu wystawić fakturę VAT-RR i odebrać, ale jak go poprosiłem to zgodził się na wysyłkę. Moim zdaniem chce mnie oszukać. Czy to zgodnie z prawem? Po czyjej stronie leży wysyłka? Rolnikiem ryczałtowym jest ten, kto dokonuje dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. Więc kto w tym przypadku dokonuje dostawy, rolnik, ja, kurier? Dostawa bezpośrednia czy pośrednia?

  Odpowiedz

  • Dzień dobry, kto za co odpowiada wynikać musi z ustaleń stron. Przepisy ustawy o VAT tego nie regulują. Należy jednak pamiętać, że faktura VAT RR musi być podpisana ręcznie albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeśli będzie to faktura elektroniczna). Pozdrawiam

   Odpowiedz

 2. Dziękuję. Faktura zostanie wysłana pocztą. Czy rolnik może sprzedać i wysłać swoje nieprzetworzone produkty zgodnie z ustawą i to ciągle jest dostawa z jego strony? Czy wpłacam mu koszty wysyłki oddzielnym przelewem?

  Odpowiedz

 3. Czyli z przepisu wynika, że rolnikiem ryczałtowym może zostać każda osoba, która wyhoduje produkt rolny? Tj. osoba fizyczna sprzedaje ze swojego przy domowego ogródka szczypiorek dla podatnika VAT czynnego i on może już wystawić dla niej fa VAT-RR, bo jest rolnikiem ryczałtowym?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.