Kiedy rozliczyć VAT od importu usług

Kontynuujemy serię wpisów o imporcie usług. W ostatnim artykule opisywałem Metodę na ustalenie czy występuje import usług.

Jeżeli po przeprowadzeniu opisanych w tej metodzie trzech kroków wychodzi Ci, że masz do czynienia z importem usług podlegającym opodatkowaniu odpowiednią stawką VAT, to musisz rozliczyć podatek należny z tytułu tej transakcji.

Co to jest podatek należny?

Jest to kwota podatku VAT jakąś musisz wykazać w deklaracji VAT.

Wpis zaktualizowany do stanu prawnego na dzień 26 września 2022 r.

Jak ustalić kwotę VAT do wykazania w deklaracji?

W przypadku importu usług musisz zastosować stawkę podatku VAT właściwą dla danego świadczenia. Ustalasz ją tak jakbyś Ty świadczył tę usługę.

Stawka podstawowa wynosi 23%. Sprawdź jednak czy nie przysługuje Ci stawka obniżona w wysokości 8%. Usługi nią objęte wymienione są w załączniku nr 3 do ustawy o VAT. Stawkę 8% zastosujemy np. przy imporcie usługi transportu lotniczego pasażerskiego albo usługi związanej z zakwaterowaniem.

Od 1 listopada 2019 r. może się również zdarzyć, że dojdzie do importu usługi opodatkowanej 5% (dotychczas stawka ta była przewidziana jedynie dla towarów). Dotyczyć ona może przypadku nabycia książki w formie e-booka. Jest to wówczas usługa elektroniczna (nabycie e-książki) opodatkowana stawką 5%. Będzie tak jeżeli np. nabędziesz na stronie internetowej prowadzonej przez przedsiębiorcę z USA e-booka dotyczącego marketingu (z przeznaczeniem dla pracowników).

Ewentualnie sprawdź czy do Twojej usługi nie znajduje zastosowania 0% stawka VAT na podstawie art. 83 ustawy o VAT (np. transport międzynarodowy) albo zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ustawy o VAT (np. usługa ubezpieczeniowa).

Jeżeli masz do czynienia z 0% stawką VAT albo zwolnieniem to nie ma podatku należnego. Usługa ta jednak podlega wykazaniu w deklaracji VAT. W takim przypadku pokazujemy w niej samą wartość netto, pomijając kwotę podatku VAT.

Pamiętaj, że stawki obniżone dla części usług przewidziane są w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Niektóre ze zwolnień przewidziane są natomiast w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Niestety w ramach jednego wpisu nie jest możliwe opisanie stawki dla każdego rodzaju usługi. W tym zakresie konieczne jest dokonanie przez Ciebie szczegółowej analizy, przy wykorzystaniu ww. aktów prawnych i przepisów.

Kiedy muszę wykazać VAT z tytułu importu usług?

W tym zakresie należy zastosować przepisy o powstawaniu obowiązku podatkowego w VAT. Znajdziesz je w Dziale IV ustawy o VAT zatytułowanym „Obowiązek podatkowy”.

Miesiąc, w którym powstanie obowiązek podatkowy, będzie okresem, za który należy złożyć deklarację VAT z wykazanym importem usług.

Istnieją 3 podstawowe zasady wg których określamy obowiązek podatkowy + modyfikacja dotycząca przypadku, gdy wpłacasz zaliczkę. Stosujemy tutaj art. 19a ust. 1-3 oraz ust. 8 ustawy o VAT.

Obowiązek podatkowy powstaje z momentem wykonania usługi (1 zasada). Przy czym jeśli usługa jest podzielona na części, dla których określono wynagrodzenie to usługę uznaje się za wykonaną z momentem wykonania danej części (zasada 2). Jeżeli natomiast dla usługi przyjęto okresy rozliczeniowe, to usługę uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu rozliczeniowego (zasada 3).

Zasada 1 – obowiązek podatkowy w momencie wykonania usługi

Podstawową regułą jest, że import usług wykazujemy w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym wykonano usługę (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT).

Nabywamy na przykład usługę doradczą od podmiotu z Niemiec.

Import usług musimy wykazać w okresie, w którym usługa została wykonana.

Zasada 2 – obowiązek podatkowy w momencie wykonania części usługi

Pamiętać należy jednak, że usługa może zostać podzielona na części. Jeżeli dla tych części zostanie określone wynagrodzenie, to import usług należy wykazać z momentem wykonania każdej z tych części (art. 19a ust. 2 ustawy o VAT).

Podmiot z siedzibą w Czechach wykonuje dla nas usługę budowlaną polegającą na budowie hali produkcyjnej na nieruchomości w Polsce (podmiot nie jest zarejestrowany do VAT w Polsce). Usługa została podzielona na 3 części, a dla każdej z nich określono wynagrodzenie. Pierwsza część to przygotowanie projektu, druga to postawienie budynku (do stanu surowego), trzecia to prace wykończeniowe.

Import usług musimy wykazać po wykonaniu każdej z ww. części.

Zasada 3 – obowiązek podatkowy w momencie upływu okresu rozliczeniowego

Dodatkowo uwzględnić należy, że dla danej usługi mogą zostać przyjęte okresy rozliczeniowe. W takim przypadku import usług musimy rozliczyć z końcem każdego okresu rozliczeniowego (art. 19a ust. 3 ustawy o VAT).

Nabywamy licencję na oprogramowanie od podmiotu z siedzibą w USA. Licencja udzielana jest na rok i przyjęto miesięczne okresy rozliczeniowe (25 USD płatne do 10 każdego kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni). W ramach licencji otrzymujemy na bieżąco nowe aktualizacje oraz wsparcie techniczne.

W takim przypadku import usług należy wykazać z końcem każdego okresu rozliczeniowego (tutaj będzie to ostatni dzień każdego miesiąca).

Modyfikacja – obowiązek podatkowy w dacie otrzymania zaliczki (przedpłaty)

Jeżeli jednak przed ww. świadczeniami uiścimy zaliczkę, to import usług musimy wykazać w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym wpłaciliśmy tę zaliczkę (jedynie w odniesieniu do zapłaconej kwoty).

1. Podmiot z Niemiec zanim wykonał dla nas usługę doradczą to pobrał od razu 20% ceny tytułem zaliczki.

2. Podmiot z Czech przed przystąpieniem do wykonania każdej z części pobrał zaliczkę w wysokości 10% wynagrodzenia za daną część.

3. Podmiot z USA za pierwszy okres rozliczeniowy licencji pobrał wynagrodzenie w wysokości 25 USD już 1 dnia miesiąca (100% zaliczka).

We wszystkich ww. przypadkach import usług należy wykazać w okresach rozliczeniowych, w którym zapłaciliśmy te kwoty.

Jeżeli zaliczka nie opiewała na 100%, to import usług w odniesieniu do pozostałej kwoty rozpoznamy po wykonaniu usługi (według wyżej opisanych zasad).

Niestety…są też wyjątki

Jak to w podatkach bywa, także i tutaj znajdziemy wyjątki 😉

Wskazane wyżej 3 podstawowe zasady ustalania obowiązku podatkowego w imporcie usług + modyfikacja dla zaliczek dotyczyła będzie zapewne 98% przypadków, gdy masz do czynienia z importem usług.

Pierwszy z wyjątków dotyczy usług finansowych (wyjątek 1).

Kolejne wyjątki (2.1 i 2.2) wynikają natomiast z literalnej wykładni przepisów ustawy o VAT i tutaj… niestety nie będzie ciekawie 🙂

Jak zapewne kojarzysz są pewne czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Jest tak na przykład przy najmie, dzierżawie, dostawie mediów (art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT). W końcowej części przepisu wskazano jednak, że reguła ta nie dotyczy importu usług, do którego stosuje się art. 28b (treść przepisu możesz zobaczyć klikając TUTAJ).

Zatem w sytuacji, gdy nabywamy usługę w ramach importu usług, która podlega opodatkowaniu w Polsce z uwagi na polską siedzibę nabywcy (ze względu na zastosowanie reguły z art. 28b ustawy o VAT), to nie stosujemy tej szczególnej regulacji. W takich przypadkach obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi.

Przepis ten jednak odwołuje się jedynie do przypadków importu usług, gdy miejsce opodatkowania jest ustalane w oparciu o art. 28b. Jeżeli zatem kraj opodatkowania ustalimy stosując inny przepis, to wyłączenie to nie ma zastosowania. W takich przypadkach obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez usługodawcę.

Poniżej znajdziesz dwa znane mi tego typu wyjątki (wyjątek 2.1 i 2.2). Niemniej nie traktuj tego jak katalog zamknięty. Życie może bowiem przynieść także inne tego typu przypadki – na które ja jeszcze nie wpadłem 🙂

Wyjątek 1 – usługi finansowe

Pierwszy wyjątek dotyczy usług finansowych zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37-41 ustawy o VAT. Dotyczy to m.in. usług ubezpieczeniowych, udzielania pożyczek, poręczeń lub gwarancji.

Usługi te podlegają zwolnieniu z VAT, zatem w deklaracji VAT wykażemy jedynie wartość netto tych usług (bez kwoty podatku należnego).

Import tych usług wykazujemy w deklaracji za okres, w którym za nie zapłaciliśmy. Przy usłudze pożyczki będzie to miesiąc, w którym zapłaciliśmy odsetki. Przy ubezpieczeniu natomiast okres zapłaty składki. Stosujemy więc tutaj metodę kasową. Powyższe wynika z art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e ustawy o VAT.

Wyjątek 2.1 – najem lub dzierżawa nieruchomości

Wyjątek ten dotyczy przypadku, gdy świadczącym usługę wynajmu nieruchomości jest podmiot z siedzibą poza Polską, który nie jest zarejestrowany do VAT w Polsce, a przedmiotem najmu jest nieruchomość położona w Polsce.

Z poprzedniego wpisu wiesz, że jest to usługa związana z nieruchomością, która podlega opodatkowaniu w kraju, gdzie nieruchomość jest położona (art. 28e ustawy o VAT).

W takim przypadku obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury przez świadczącego usługę. Jeżeli nie wystawi on faktury, to powstaje on z chwilą upływu terminu płatności. Stosujemy tutaj art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b tiret (myślnik) trzeci ustawy o VAT w związku z ust. 7 i art. 28e ustawy o VAT.

Firma z siedzibą na Litwie wynajmuje w Polsce lokale, które stanowią jej własność. Nabyliśmy dla naszego pracownika 3-dniowy nocleg w apartamencie w Warszawie. Płatność zrealizowaliśmy z góry, a firma z Litwy w momencie zamówienia wystawiła dla nas fakturę bez kwoty VAT i stawki VAT.

W takim przypadku import usług musimy wykazać w deklaracji za okres, w którym wystawiona została faktura (oczywiście przyjmujemy, że ten podmiot litewski nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej ani nie jest tutaj zarejestrowany do VAT).

Wyjątek 2.2 – krótkoterminowy najem środka transportu

Trzeci wyjątek to przypadek, gdy od podmiotu z siedzibą poza Polską najmujemy krótkoterminowo środek transportu i został on nam oddany do dyspozycji w Polsce. W takim przypadku krajem opodatkowania jest miejsce, gdzie ten środek transportu został nam oddany do dyspozycji (art. 28j ust. 1 ustawy o VAT).

Przez krótkoterminowy najem rozumie się ciągłe posiadanie środka transportu lub korzystanie z niego przez okres nieprzekraczający 30 dni, a w przypadku jednostek pływających – przez okres nieprzekraczający 90 dni (art. 28j ust. 2 ustawy o VAT).

Środkami transportu są np. samochody, motocykle, przyczepy i naczepy, wagony, statki i ciągniki. Definicja w tym zakresie i przykładowy katalog zawarte są w art. 38 rozporządzenia wykonawczego Rady nr 282/2011.

W takim przypadku obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury przez świadczącego usługę. Jeżeli nie wystawi on faktury, to powstaje on z chwilą upływu terminu płatności. Stosujemy tutaj art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b tiret (myślnik) trzeci ustawy o VAT w związku z ust. 7 i art. 28j ust. 1 ustawy o VAT.

Podsumowanie

Jeśli przeprowadzisz 3 kroki przewidziane we wpisie Metoda na ustalenie czy występuje import usług, to dalsze postępowanie powinno być następujące:

 1. Musisz ustalić stawkę VAT dla tej usługi (tak jakby była świadczona przez Ciebie).
 2. Jeżeli zastosowanie znajduje zwolnienie z VAT albo stawka 0%, to musisz wykazać w deklaracji VAT kwotę netto transakcji.
 3. Jeżeli zastosowanie znajduje stawka 5%, 8% albo 23%, to musisz w deklaracji VAT wykazać zarówno wartość netto, jak i kwotę podatku należnego (kwotę VAT).
 4. Kwota netto + ewentualna kwota VAT powinna zostać wykazana w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W celu określenia obowiązku podatkowego:

 1. Sprawdź czy nie dotyczy Cię, któryś z ww. wyjątków. Jeśli tak to zastosuj się do wskazań zawartych w odpowiednich punktach.
 2. Jeżeli nie dotyczy Cię żaden wyjątek to sprawdź czy dla usługi nie wprowadzono okresów rozliczeniowych albo czy nie podzielono jej na części, dla których przewidziano by wynagrodzenie. Jeżeli masz do czynienia z takimi przypadkami to obowiązek podatkowy powstaje odpowiednio z końcem okresu rozliczeniowego albo z momentem wykonania danej części.
 3. Jeżeli nie dotyczą Cię powyższe zasady, to rozpoznaj import usług w rozliczeniu za okres, w którym usługa została wykonana.
 4. Jeżeli przed upływem okresu rozliczeniowego/ wykonaniem usługi / wykonaniem części usługi została zapłacona zaliczka, to w odniesieniu do zapłaconej kwoty musisz wykazać import usług – w deklaracji za okres, w którym została dokonana wpłata.

Starałem się opisać proces najprościej jak się da. Mam nadzieję, że dzięki tym krokom będziesz w stanie sprawnie rozliczyć każdą tego rodzaju transakcję 🙂

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarze (52) Napisz komentarz

 1. Dzień dobry,
  Mój przypadek jest następujący:
  Otrzymałam fakturę proforma, gdzie usługa miała miejsce 28 lipca, natomiast płatność nastąpiła 11 sierpnia. Do tej pory nie otrzymałam faktury końcowej.
  Czy w tym przypadku VAT powinien zostać wykazany w sierpniu? Jaki powinien zostać zastosowany kurs walutowy? czy z dnia poprzedzającego wykonanie usługi?
  Pozdrawiam
  Ewelina P.

  Odpowiedz

  • Dzień dobry! Nabyta usługa została wykonana przed płatnością, zatem obowiązek podatkowy powstał 28 lipca (zakładam, że nie dotyczą nas żadne opisane w artykule wyjątki). W takiej sytuacji wykazujemy podatek należny w lipcu i stosujemy kurs NBP z dnia poprzedzającego wykonanie usługi. Pozdrawiam 🙂

   Odpowiedz

 2. Dzień dobry, a jeśli ja dziś otrzymałam fakturę z datą wystawienia 14 wrzesień, a faktura dotyczy usługi z sierpnia to w którym miesiącu powinnam wykazać import usług?
  Pozdrawiam Monika

  Odpowiedz

  • Dzień dobry Pani Moniko, pytanie jakiego rodzaju usługa została nabyta. Jeżeli jednak nie dotyczy Pani żaden z wyjątków opisanych w artykule, to import usług wykazujemy w dacie wykonania usługi (ewentualnie w dacie zapłaty zaliczki uiszczonej przed jej wykonaniem). Data wystawienia faktury w kolejnym miesiącu nie ma zasadniczo wpływu na moment rozpoznania obowiązku podatkowego przy imporcie usług.

   Odpowiedz

 3. Dzień dobry, otrzymałam fakturę z Niemiec (wynajem maszyny – czynsz za wrzesień 2020) z datą wystawienia 06.10.2020, czyli zgłoszenie do VAT jeszcze w 09.2020?
  Zastanawiam się, co w sytuacji, gdy kontrahent rozliczy transakcję wg daty faktury (06.10.2020) – czy jest to kontrolowane krzyżowo?
  Pozdrawiam – Małgorzata

  Odpowiedz

  • Pani Małgorzato, jeżeli usługa jest rozliczana w miesięcznych okresach rozliczeniowych, to obowiązek podatkowy rozpoznajemy z końcem każdego miesiąca. Czyli faktycznie w analizowanym przypadku byłby to wrzesień (zakładam, że nie mamy do czynienia z żadnym z wyjątków opisanych w artykule). Akurat przy usługach nie ma takiej weryfikacji jak przy WDT/WNT, ponieważ importu usług nie wykazujemy w informacji podsumowującej. Pozdrawiam serdecznie

   Odpowiedz

 4. Dzień dobry,
  faktura za import usług z Google wystawiona z datą wrześniową, a klient dostarczył ją do biura dopiero w listopadzie. Czy można rozliczyć ją w deklaracji za X? Czy należy cofnąć się do września i zrobić korektę deklaracji?
  Pozdrawiam serdecznie,
  Magdalena

  Odpowiedz

 5. Dzień dobry Faktura za import usług na opiekę serwisową za okres 3 lat. Faktura od dostawcy z Francji z 8 grudnia zapłata będzie 7 stycznia. Opieka aktywna od 01.12.2020. Czy moment powstania obowiązku jest 01.12 czy w momencie płatności czyli 7 stycznia.

  Odpowiedz

  • Dzień dobry Pani Beato, mamy tutaj do czynienia z usługą na czas określony. Jej wykonanie nastąpi zatem dopiero za 3 lata. Wcześniej mamy płatność 7 stycznia (przed wykonaniem usługi). I ten dzień moim zdaniem należy przyjąć za moment powstania obowiązku podatkowego.

   Pani Beato, tutaj muszę jeszcze doprecyzować, bo umknęła mi ta kwestia wcześniej. W odniesieniu do części usługi wykonanej w 2020 r., z końcem 2020 r. należy rozpoznać obowiązek podatkowy na podstawie art. 19a ust. 3 zd. 2 ustawy o VAT (mamy usługę ciągłą dłuższą niż rok, dla której w danym roku nie upływają terminy płatności). W odniesieniu do pozostałej kwoty, 7 stycznia.

   Odpowiedz

 6. Dzień dobry,
  w 2020 roku byłam podatnikiem vat czynnym, od 1 stycznia 2020 korzystam ze zwolnienia podmiotowego. Dotychczas w deklaracji VAT-7 wykazywałam import usług zwolnionych z vat (usługi finansowe). Czy teraz, po zwolnieniu z vat, powinnam składać VAT-9M, mam wyłącznie import usług zwolnionych więc vat do zapłaty nie wyjdzie?
  Pozdrawiam serdecznie i bardzo dziękuję za taki super blog,
  Elżbieta

  Odpowiedz

  • Dzień dobry Pani Elżbieto, przyznam się szczerze, że takiego przypadku nie analizowałem. Generalnie w przypadku zwolnienia z VAT deklaracji VAT-7 się nie składa, mamy odpowiednie wyłączenie w art. 99 ust. 7. To wyłączenie nie dotyczy jednak literalnie deklaracji VAT-9M z art. 99 ust. 9 ustawy o VAT. Pewnie można by argumentować, że wyłączenie należy stosować odpowiednio. Ale jednoznacznego takiego wyłączenia nie ma.

   Odpowiedz

 7. Dzień dobry Panie Piotrze,

  bardzo proszę o pomoc w poniższym temacie:
  Otrzymaliśmy od naszego podmiotu powiązanego fakturę, która składa się z 3 pozycji:
  1. koszty ubezpieczenia za okres styczeń 2021
  2. opłata za usługi zewnętrzne za okres styczeń 2021 (13% wartości ubezpieczenia z pozycji pierwszej faktury)
  3. serwis za okres styczeń 2021 (5% wartości ubezpieczenia z pozycji pierwszej faktury)

  Podmiot, który wystawił na Nas fakturę nie jest firmą ubezpieczeniową i będzie co m-c wystawiał na nas takie faktury.

  Pytania:
  1. Jaką stawkę VAT powinnam przyjąć do powyższych usług?
  2. Czy traktować je osobno (1 pozycja faktury jako ubezpieczenie – stawka VAT zw, 2 i 3 jako koszty usług serwisowych – stawka VAT 23%)?

  Odpowiedz

  • Dzień dobry Pani Moniko, generalnie usługi ubezpieczeniowe podlegają zwolnieniu z VAT. Należałoby przeanalizować czego dokładnie dotyczą pozostałe pozycje – czy są to koszty dodatkowe usługi ubezpieczeniowej czy może jakieś świadczenia odrębne. Po samym opisie z faktury nie da się niestety tego rozstrzygnąć.

   Odpowiedz

   • Dzień dobry Panie Piotrze,
    z tego co udało mi się ustalić, poz. 3 faktury to marża naliczona przez wystawcę faktury, czyli podmiot powiązany. Jeżeli chodzi o poz. 2 faktury, nie mam dostępu do umowy i nie jestem w stanie dowiedzieć się czego dokładnie dotyczy. Czy jest jakieś bezpieczne rozwiązanie takiej sytuacji? Muszę rozliczyć transakcję z taką wiedzą jaką przedstawiłam Panu powyżej.

    Odpowiedz

    • Pani Moniko, bez szczegółowej wiedzy co nabyliśmy nie będziemy mieć pewności czy import usług został rozliczony prawidłowo (czy np. na pewno możliwe było zastosowanie zwolnienia z VAT).

     Odpowiedz

     • Ma Pan 100% racji.
      Ale nie wiem i nie będę wiedzieć co dokładnie mieści się w poz. 2 faktury. W związku z tym zastosowałam do całej faktury stawkę 23% VAT.

 8. Witam,
  firma z Niemiec wystawia nam fakturę za usługi transportowe. Na fakturze pojawiają się pozycje poszczególnych dnia transportu. Jaki kurs zastosować do przeliczenia faktury, dzień przed datą wystawienia czy dzień przed ostatnim wykazanym transportem?

  Odpowiedz

  • Przy imporcie usług zawsze bierzemy kurs z dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. Za datę powstania obowiązku podatkowego przy usłudze transportowej przyjęlibyśmy natomiast dzień dostarczenia towarów w umówione miejsce.

   Odpowiedz

 9. Dzień dobry,
  Faktura za usługi online – dokładnie dostęp do oprogramowania, wystawiane są co miesiąc w walucie EUR. Wystawiona została 14.02.2021 z terminem wykonania do następnego miesiąca tj. 12.03.2021. Płatność kartą pobierana automatycznie 15.02.2021 w walucie EUR z konta złotówkowego . Na potwierdzeniu transakcji z banku mam datę księgowania i datę transakcji 16.02.2021. Jaki kurs do vat z 14.02 czy 15.02?

  Odpowiedz

  • Pani Aneto, z tego co widzę to mamy płatność przed wykonaniem usługi – za datę wykonania usługi przyjmiemy ostatni dzień okresu, na który została udzielona licencja. Generalnie obowiązek podatkowy powstaje wówczas z chwilą otrzymania zapłaty. Pytanie kiedy tą płatność sprzedający otrzymał. Ja przyjmuję w takich przypadkach, że będzie to data obciążenia karty. Skoro sprzedający uznaje moment autoryzacji za chwilę, w której licencja jest opłacona, to znaczy, że niejako tę płatność w tym momencie otrzymuje. Przyjąłbym więc kurs z dnia roboczego poprzedzającego 15.02. Proszę jednak zwrócić uwagę, że będzie to kurs z dnia 12.02 (z piątku).

   Odpowiedz

 10. Dzień dobry,
  Mam umowę z kontrahentem z Holandii na korzystanie z zasobów internetowych zawartą na czas nieokreślony. 15 lutego została wystawiona faktura za korzystanie z tych zasobów na okres styczeń – grudzień 2021. Faktura wpłynęła 11 marca, a została uiszczona 16 marca. Czy obowiązek podatkowy powstanie w momencie wykonania usługi czyli w tym przypadku w styczniu czy w dacie wystawienia faktury czyli w lutym?

  Odpowiedz

  • Dzień dobry Pani Katarzyno, data wystawienia faktury nie ma w tym przypadku znaczenia. Przy licencji na czas nieokreślony przyjmujemy, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą udzielenia licencji, chyba że wcześniej była płatność – to wówczas z datą zapłaty. Pozdrawiam!

   Odpowiedz

 11. Dzień dobry,
  mam fakturę za import usług „Opłata za udział w programie partnerskim – program, który oferuje nieograniczone możliwości korzystania z zasobów, szkoleń i narzędzi, umożliwiający rozwijanie wiedzy nt. konkretnych funkcji biznesowych, obszarów, produktów, branż” Faktura wystawiona 08.04.2021 za okres 01.03.2021 – 28.02.2022. Płatność jednorazowa 20.04.2021. Jaki będzie moment podatkowy VAT ?

  Odpowiedz

 12. Dzień dobry,
  8 czerwca została wystawiona faktura za usługę subskrypcji najmu urządzeń za czerwiec, nie została ona opłacona.
  Kiedy powinnam rozpoznać import usług?

  Odpowiedz

   • Firma transportowa nabyła usługę subskypcji i najmu urządzeń od włoskiej firmy (na fakturze obie te usługi ujęte w jednej pozycji), usługa ta będzie mieć charakter zlecenia stałego, okres rozliczeniowy miesięczny.
    W tym przypadku za usługę za miesiąc czerwiec faktura została wystawiona 8 czerwca.
    Kiedy powinnam rozpoznać import usług?

    Odpowiedz

    • Obowiązek podatkowy w imporcie usług powstaje z chwilą wykonania usługi – jeśli przyjęto okresy rozliczeniowe, usługę uznaje się za wykonaną z końcem każdego takiego okresu rozliczeniowego. Chyba, że płatność została uiszczona przed wykonaniem usługi – to z chwilą otrzymania tej płatności przez usługodawcę.

     Odpowiedz

 13. Panie Piotrze, być może banalne pytanie. Faktura z booking.com obejmująca prowizję za pośrednictwo w wynajmie krótkoterminowym lokalu. Muszę rozpoznać import usług od kwoty na fakturze. Faktura wystawiona 03.08.2021 za usługi wykonane w lipcu, prowizja pobrana już wcześniej przez booking w lipcu więc nie ma płatności z mojej strony. Rozumiem że obowiązek podatkowy powstał w lipcu, prawda? pozdrawiam

  Odpowiedz

 14. Panie Januszu, pytanie czy to pośrednictwo to usługa wynajmu wykonywana przez booking, czy jest to prowizja za inny rodzaj usługi – udostępnienie portalu za pomocą, którego można znaleźć zainteresowanych wynajmem naszych lokali. Nie analizowałem nigdy regulaminu booking, ale zakładam, że mamy do czynienia z drugą opcją. Wtedy obowiązek podatkowy rozpoznamy w lipcu – tj. w dacie wykonania usługi albo w momencie uiszczenia płatności (w zależności co było szybciej). Dziękuję za ten komentarz, zmieniłem lekko mój przykład dot. nieruchomości, bo wskazywałem na pośrednictwo, co mogło właśnie w takich przypadkach wprowadzać w błąd.

  Odpowiedz

 15. Panie Piotrze. Jestem pod wrażeniem znajomości tematu Vat. Mam wątpliwość co do momentu powstania obowiązku podatkowego przy imporcie usług. Nabywamy usługę z kraju UE. Kraj UE otrzymuje od nas specyfikację wykorzystanych usług za cały wykorzystany m-c (na początku następnego m-ca) i wówczas kilka dni póżniej przesyla nam F-rę do zapłaty (i podatku Vat od importu usług). Nasz kontrahent wystawił nam w dniu 14.09.21 7szt. faktur. Każda z datą 14.09.2021. Różniły się jedynie przy „Purchase Order Number”: tj. np: 10/2020, 12/2020,… 04/2020,… 06/2020 itd. Czy mam robić korekty Vatu do poszczególnych m-cy tj;10/2020.12/2020, 04/2020 itd. Czy mogę naliczyć Vat od importu usług za 09/2021 zbiorczo?

  Odpowiedz

  • Pani Aneto, dane na fakturze nie mają znaczenia w kontekście naszych obowiązków przy rozliczeniu VAT z tytułu importu usług. Jeżeli obowiązek podatkowy powstawał z końcem każdego okresu rozliczeniowego, to należy w ten sposób wykazać usługę. Pytanie jakie warunki świadczenia usługi macie uzgodnione z kontrahentem np. w umowie. Pozdrawiam

   Odpowiedz

 16. Dzień dobry, otrzymałam fakturę Czech za dostęp do programu. Subskrypcja jest dostępna od 21.08.2021 do 21.09.2021. Na fakturze jest informacja, że została ona opłacona kartą kredytową 21.08.2021 roku, natomiast na wyciągu bankowym pojawia się informacja, że środki zostały zaksięgowane 25.08.2021. Proszę o informację kiedy powstał obowiązek podatkowy 21.08 2021 czy 25.08.2021. Pozdrawiam

  Odpowiedz

 17. Witam,
  Kontrahent z San Francisco faktura wystawiona 13 sierpnia płatność zeszła z karty służbowej 16 sierpnia okres usługi od 13 sierpień do 12 wrzesień faktura za obsługę newsletterów. Faktury co miesiąc. Kiedy i czy rozpoznać import uslug.

  Odpowiedz

 18. Dzień dobry,
  stan jest taki: faktura od firmy z GB dla polskiego podatnika zwolnionego z VAT, za korzystanie z usług wsparcia aplikacji IT. Są dwie sytuacje:
  1. faktura wystawiana co m-c np. 31.01.2021 za styczeń, termin płatności 15.02 (płatność czasem w terminie, a czasem dużo po za kilka faktur łącznie),
  2. faktura za okresy dłuższe, kilkumiesięczne np. wystawiona 31.05.2021 za okres 06-09, termin płatności 14.06 – póki co nie opłacone wcale.
  Kiedy rozliczać na VAT-9M ?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

 19. Dzień dobry. Jestem osobą fizyczną i nie prowadzę działalności gospodarczej. Chciałbym nabyć prenumeratę czasopisma branżowego z USA w formie elektronicznej. Koszt rocznej prenumeraty to 75 dolarów. Czy i jak muszę rozliczyć VAT.

  Dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz

 20. Dzień dobry
  Taka sytuacja . Faktury za transport eksponatów na targi w Wielkiej Brytanii ( jedna z Polski do W. Brytanii, druga z W. Brytanii do Polski). Usługodawca firma z Anglii, usługobiorca firma z Polski. Na fakturze stawka 0%. Nie mam żadnych innych dokumentów, tylko faktury za usługę. Czy mogę rozpoznać import usług ze stawką 0% i gdzie to ująć w deklaracji,
  Dziękuję, pozdrawiam

  Odpowiedz

 21. Witam
  Otrzymalam fakturę za ogłoszenie w Niemczech za okres od 1 lipca 2021 do 31 grudnia 2021 data wystawienia 3 lipca 2021 termin zapłaty 14 dni od wystawienia faktury , natomiast zaplata nastąpila w dniu 5 grudnia 2021 kiedy powstaje obowiązek podatkowy vat

  Odpowiedz

 22. Witam, faktura z GRECJI za czynsz na PROGRAM ANTYWIRUSOWY zapłata w złotówkach, naliczony vat 23%, czy powinna byc wykazana jako import usług i naliczony jeszcze raz vat. (jezeli vat to czy od kwoty brutto?)

  Odpowiedz

 23. Witam, otrzymałam fv od Liteweskiego kontrahenta gdzie jest podana kwota netto, PVM (vat) jako stawka 21% i tu kwota 0,00eur, kwota brutto jak netto. Nie ma tu informacji „reverse charge” a na Litwie transport wewnątrzwspólnotowy jest objęty stawką 0%. Nie wiem, czy bez adnotacji revers …. mogę zaliczyć fv do Importu usług, naliczyć i odliczyć vat, czy uznać podanie stawki 21% za błąd? Ja nie zaksięgowałam dokumentu jako Import Usług, ale nie jestem do końca pewna, czy jest ok? Prośba o podpowiedź

  Odpowiedz

 24. Dzień dobry,
  otrzymujemy od dostawcy z GB faktury za usługi hotelowe za pobyt naszych pracownikow w hotelu w Londynie lub Colchester. faktury są wystawiane stawką VAT 0,00 EUR oraz informacja, że powinien być zastosowany mechanizm RC. Pytanie: faktycznie tak ma być skoro miejscem opodatkowania dla nieruchomości w tym uslug hotelowych jest miejsce, gdzie dana nieruchomość jest połozona? Jak to sie ma do zapisu wyżej „Stawkę 8% zastosujemy np. przy imporcie usługi transportu lotniczego pasażerskiego albo usługi związanej z zakwaterowaniem”.

  Odpowiedz

 25. Dzień dobry, dla firmy zakupiłem abonament roczny (18.07.22-18.07.23) na usługę online dostępu do narzędzia informatycznego do tworzenia prezentacji. Sprzedawcą jest firma z siedzibą w Słowacji.
  Na fakturze są wykazane kwoty netto i brutto oraz VAT 23%, w walucie EUR. Jest też informacja że miejscem świadczenia usług jest Polska i że obowiązuje odwrotne obciążenie („The place of supply of services is Poland / Reverse charge system”).
  Abonament opłaciłem kartą kredytową w całości przy zakupie – 18 lipca.
  Jak zaksięgować taką fakturę – jako import usług, bez wskazania VAT naliczonego? I czy wtedy zaksięgować kwotę netto (i naliczyć VAT?) czy brutto? Czy zaksięgować jak „normalną” fakturę, wpisując kwoty netto i brutto wg faktury ze Słowacji?
  Czy powinienem się rejestrować do VAT-UE i w jaki sposób?
  To pierwsza transakcja zagraniczna mojej firmy, chciałbym nie popełnić błędu przy deklaracjach i obowiązkach VAT.
  Będę wdzięczny za odpowiedź.
  pozdrawiam,

  Odpowiedz

 26. Dzień dobry,
  Wynajem powierzchni na targi w Niemczech, faktura zaliczkowa w IV, zapłata w kwietniu, targi w czerwcu. W sierpniu wystawiono fakturę końcową, w której doliczone zostały dodatkowe koszty z tyt.energii itp w związku z tymi targami. Kiedy rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT czy w czerwcu (tutaj jest już zaległość podatkowa, czy w sierpniu pod datą wystawienia, czy pod datą płatności tzn wg kursu z przedednia. Faktura końcowa zapłata w drugiej połowie sierpnia.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.