WDT a przekazanie towarów polskiemu podmiotowi w celu wykonania na nich usług

WDT usługi

WDT możesz rozpoznać również jeśli przed wywozem towarów z Polski przekażesz je innemu podmiotowi w celu wykonania na nich usług.

Z zasady wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozpoznasz jeśli dokonasz dostawy:

 • na rzecz podatnika z innego państwa UE oraz 
 • w ramach której towary wywieziesz towary z Polski do innego państwa UE

Przepisy przewidują jednak pewne wyjątki, gdy mimo niespełnienia ww. warunków i tak możesz swoją transakcję uznać za WDT.

Towary przeznaczone do wykonania na nich usług

Jeden z takich wyjątków przewidziano w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (dalej rozporządzenie).

Zgodnie z tym przepisem:

Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów nabywanych przez podatnika podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w przypadku gdy towary te są przeznaczone do wykonania na nich usług na rzeczowym majątku ruchomym na terytorium kraju, a następnie do wywozu na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

§ 7 ust. 1 rozporządzenia.

Dotyczy to przypadku, gdy Twoim klientem jest podatnik unijny. Niemniej nie dostarczasz towarów bezpośrednio do klienta, lecz do wskazanego przez niego podmiotu trzeciego, który ma wykonać na tych towarach usługi. Dopiero po ich wykonaniu, towary mają być przewiezione do Twojego klienta w innym państwie UE.

Jesteś producentem tkanin. Kupuje je od Ciebie francuski podatnik zidentyfikowany w tym państwie do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Towary transportujesz do firmy szwalniczej w Polsce, która na zlecenie kontrahenta francuskiego z dostarczonych materiałów przygotowuje gotową do sprzedaży odzież. Po wykonaniu tych usług towary są transportowane do kontrahenta francuskiego.

Kiedy taka transakcja korzysta ze stawki 0%?

Jeżeli dokonasz tego typu transakcji, to przy spełnieniu warunków określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia, możesz do swojej dostawy zastosować 0-proc. stawkę VAT.

Przepis ten wymaga abyś jako dostawca:

 • był zarejestrowanym podatnikiem VAT UE;
 • wykazał WDT w deklaracji oraz informacji podsumowującej za okres, w którym wystawisz fakturę;
 • przekazał, nabyte przez podatnika unijnego, towary podmiotowi w Polsce, który wykona na nich usługi na rzeczowym majątku ruchomym;
 • otrzymał zapłatę na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia wydania towaru (otrzymanie zapłaty w terminie późniejszym uprawnia dostawcę do dokonania korekty podatku należnego);
 • posiadał dokumenty, z których wynika, że towary przekazywane podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczowym majątku ruchomym, zostaną po wykonaniu tych usług wywiezione z Polski.

Jeżeli chcesz zostać ekspertem w rozliczaniu WDT, to koniecznie obejrzyj szkolenie, które przygotowałem.

Szkolenie z WDT

Usługi na rzeczowym majątku ruchomym

Definicja

Przepis rozporządzenia wskazuje, że na towarach mają być wykonane usługi na rzeczowym majątku ruchomym.

Jednocześnie ustawa o VAT nie zawiera definicji ww. pojęć.

Przyjmuje się jednak, że ruchomy majątek rzeczowy to po prostu towary niebędące nieruchomościami.

Natomiast za usługi na rzeczowym majątku ruchomym uznaje się m.in.:

 • naprawę rzeczy ruchomych,
 • usługi serwisowe i gwarancyjne związane z ww. rzeczami,
 • instalację, montaż i demontaż rzeczy ruchomych,
 • przetwarzanie oraz uszlachetnianie (podobnie Dyrektor KIS w interpretacji o sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.173.2022.1.JSZ).

Towary nie mogą służyć dokonaniu dostawy towarów

Jeżeli rozważasz stosowanie ww. regulacji, to koniecznie zweryfikuj czy polski podmiot na pewno na towarach wykonuje usługi.

Jeżeli bowiem towary te wykorzysta w ramach swojej dostawy dokonywanej na rzecz kontrahenta unijnego, to nie będzie podstaw do stosowania stawki 0%.

Przepis bowiem wyraźnie wskazuje, że towary mają być wykorzystane do wykonania na nich usług na rzeczowym majątku ruchomym.

Dostarczasz na rzecz kontrahenta z Niemiec śruby i kształtowniki. Towary te transportujesz jednak do podmiotu w Polsce, który kompletuje je i tworzy z tego zestaw – konstrukcję stalową. Następnie podmiot ten dokonuje dostawy kompletnego towaru na rzecz kontrahenta z Niemiec.

Wówczas nie możemy skorzystać ze stawki 0%. Podmiot w Polsce nie wykonał bowiem na rzecz kontrahenta niemieckiego usługi. Dokonuje on na jego rzecz dostawy towarów.

Czy cały towar, na którym zostaną wykonane usługi musi pochodzić od dostawcy?

Przepisy rozporządzenia dotyczą konkretnej dostawy realizowanej przez danego dostawcę.

Nie wymagają jednak by usługi wykonane na rzeczowym majątku ruchomym zostały zrealizowane wyłącznie na materiale pochodzącym od jednego dostawcy.

A zatem należy uznać, że materiały, na których wykonywane są prace mogą pochodzić od różnych dostawców.

Co jeżeli w trakcie usług na rzeczowym majątku ruchomym część towarów nie zostanie zużyta?

Jeżeli jesteś dostawcą surowca lub materiałów niezbędnych do wykonania gotowego produktu, to być może proces produkcyjny wiąże się z tym, że część dostarczonego przez Ciebie towaru nie zostanie wykorzystana.

Mogą to być np. skrawki materiału stanowiące odpad po usłudze szycia ubrań.

Wydaje się, że jeśli stanowi to efekt procesu produkcyjnego, to nie powinno mieć to wpływu na przysługujące dostawcy prawo do stosowania stawki 0%.

Płatność

Czy płatność może pochodzić od podmiotu trzeciego (np. faktora)?

Stosowanie stawki 0% uzależnione jest od otrzymania zapłaty na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia wydania towaru.

W przepisie nie wskazano jednak, że ma to być należność uzyskana bezpośrednio od nabywcy.

Nie ma więc przeciwwskazań do tego, by takie płatności uzyskiwać np. od faktora.

Co jeżeli nie otrzymam zapłaty w terminie 60 dni?

Z § 7 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia wynika, że warunkiem stosowania stawki 0% jest otrzymanie zapłaty na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego.

W konsekwencji, jeżeli otrzymasz płatność po tym terminie, to możesz dokonać korekty podatku należnego.

Pozostaje pytanie w jakich okresach uwzględniać tego typu korekty. Niestety przepisy tego nie regulują.

Wydaje mi się, że skoro nie ma wskazania, iż korekty mogą być dokonywane na bieżąco, to wszystkie należy uwzględnić w dacie wystawienia faktury.

Jesteś producentem tekstyliów. Sprzedajesz je na rzecz kontrahenta z Niemiec (podatnik VAT UE). Dnia 14 lipca dostarczasz towary do podmiotu w Polsce – który na zlecenie kontrahenta z Niemiec wykona z nich rękawiczki. W tym samym dniu wystawiasz fakturę ze stawką 0%. Po usługach gotowy produkt zostanie wysłany do Niemiec (otrzymasz dokumenty potwierdzające wywóz).

Żeby zachować prawo do stosowania stawki 0%, to płatność na rachunek bankowy musisz otrzymać do 12 września (w terminie 60 dni).

Jeżeli nie otrzymasz jej w tym terminie, to korygujesz stawkę 0% za okres, w którym została wystawiona faktura. Wykazujesz w tym okresie dostawę krajową.

Jeżeli później otrzymasz płatność, to masz prawo do korekty w rozliczeniu za okres, w którym wystawiono fakturę, w celu ponownego skorzystania ze stawki 0%.

Chciałbym jednak podkreślić, że z przepisów nie wynika jak taką korektę przeprowadzić. Jest to więc jedynie mój pomysł jak powinna zostać przeprowadzona.

Jak dla mnie decydujące jest tutaj, że z § 7 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia wyraźnie wynika, iż WDT ma być wykazana w rozliczeniu za okres, w którym dostawca wystawił fakturę.

Dokumenty wymagane do zastosowania stawki 0%

Zastosowanie stawki 0% uzależnione jest od posiadania dokumentów, z których wynika, że towary przekazywane podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczowym majątku ruchomym, zostaną po wykonaniu tych usług wywiezione z terytorium kraju.

Czy muszę posiadać list przewozowy i specyfikację?

Zwróć uwagę, że przepis nie odwołuje się do art. 42 ust. 3 ustawy o VAT – a więc regulacji, która określa dokumenty wymagane dla standardowego WDT.

Należy zatem przyjąć, że nie musisz być w posiadaniu tego rodzaju dokumentów (tj. listu przewozowego i specyfikacji).

Przepisy rozporządzenia nie wskazują żadnych przykładowych dowodów.

W praktyce najczęściej dostawcy starają się uzyskiwać od podmiotów z Polski – którzy wykonują usługi na majątku ruchomym – oświadczenie, że dostarczone towary zostaną po tych usługach wywiezione do innego państwa UE. Ewentualnie takie oświadczenie składa również kontrahent z innego państwa UE.

Warto moim zdaniem takie oświadczenie uzupełnić np. o:

 • potwierdzenie nabywcy z innego państwa UE, że towary po usługach odebrał;
 • list przewozowy potwierdzający transport w Polsce pomiędzy dostawcą a podmiotem wykonującym usługi;
 • kopię listu przewozowego dla transportu towarów z Polski do innego państwa UE.

Przy czym te wskazane wyżej dokumenty nie są konieczne. Po prostu jeśli mamy taką możliwość, to warto moim zdaniem je również do celów dowodowych posiadać.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.