Usługi objęte pakietem e-commerce

usługi_pakiet_ecommerce

Sprawdź czy usługi, które wykonujesz objęte są pakietem e-commerce oraz czy skorzystasz z uproszczeń w rozliczaniu tego typu transakcji w UE.

Niedawno opublikowałem wpis Pakiet e-commerce – kogo dotyczy. Dzięki niemu zweryfikujesz czy przepisy pakietu e-commerce w ogóle Cię dotyczą.

Jeżeli wykonujesz usługi na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (np. konsumentów mieszkających w innych państwach UE), to przepisy UE wprowadzają pewne uproszczenia w rozliczaniu tego typu transakcji.

Wpis ten opracowuję przy założeniu, że jesteś podatnikiem VAT z siedzibą w Polsce i nie posiadasz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w innych państwach UE.

Artykuł ten pozwoli Ci ustalić czy przy wykonywaniu usług możesz korzystać z uproszczeń wprowadzonych w ramach pakietu e-commerce.

Jakie uproszczenia wprowadził pakiet e-commerce?

Z uproszczeń skorzystasz jeżeli wykonujesz na rzecz konsumentów usługi, które podlegają VAT w innych niż Polska państwach UE.

Do końca czerwca 2021 r. uproszczenia dotyczą wyłącznie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych.

Jest to tzw. procedura MOSS, która pozwala rozliczyć VAT w jednym państwie UE.

Jesteś twórcą oprogramowania, które sprzedajesz na rzecz konsumentów mieszkających w Czechach. Jest to usługa elektroniczna, która podlega VAT w państwie gdzie mieszka konsument. Do końca czerwca 2021 r. dzięki procedurze MOSS możesz rozliczyć VAT należny od tych transakcji w Czechach. Robisz to za pomocą specjalnej deklaracji składanej w Polsce.

Jeżeli nie korzystasz z tej procedury, to musisz się zarejestrować do VAT w państwie, w którym usługa podlega VAT. Rozliczasz go wówczas zgodnie z obowiązującymi tam regulacjami, poprzez złożenie w tym państwie standardowej deklaracji VAT.

Jakie zmiany przewidziano w pakiecie e-commerce?

Od 1 lipca wprowadzona zostaje procedura unijna (OSS), która pozwoli rozliczać VAT dla każdej usługi wykonywanej na rzecz konsumenta w UE.

Chodzi o usługi, które podlegają VAT w innym państwie UE niż siedziba usługodawcy.

A zatem nie będzie ona ograniczona wyłącznie do usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych.

Na rzecz konsumenta z Niemiec wykonujesz usługę budowlaną. Polega ona na wykonaniu remontu budynku położonego w Niemczech. Jest to usługa związana z nieruchomością, która podlega VAT w Niemczech.

W takim przypadku, po 1 lipca 2021 r. możesz:

  • zarejestrować się do VAT w Niemczech i rozliczyć VAT wg zasad obowiązujących w tym państwie;
  • skorzystać z procedury unijnej (OSS) i rozliczyć VAT należny w Niemczech w specjalnej deklaracji składanej w Polsce.

Do końca czerwca 2021 r. nie można było dla tego typu usługi skorzystać z procedury MOSS. A więc nie było opcji rozliczenia VAT w Polsce bez rejestracji do VAT w Niemczech.

Jakiego typu usług dotyczą te uproszczenia?

Z uproszczeń tych możesz skorzystać jeżeli wykonujesz usługi na rzecz konsumentów, które nie podlegają VAT w Polsce, lecz w innym państwie UE.

Generalną zasadą jest, że usługa wykonywana na rzecz konsumenta podlega VAT w państwie, w którym siedzibę ma usługodawca (art. 28c ust. 1 ustawy o VAT).

Jako polski przedsiębiorca wykonujesz usługę doradztwa personalnego na rzecz konsumenta mieszkającego na Litwie. Usługa ta podlega VAT w Polsce – w państwie gdzie Ty masz siedzibę.

W takich przypadkach nie musisz stosować żadnych procedur szczególnych, bowiem VAT od danej transakcji rozliczasz w Polsce.

Ustawa o VAT przewiduje jednak wiele wyjątków, które odnoszą się do usług świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami.

Usługi muszą być świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami

Uproszczenia dotyczą wyłącznie usług świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (B2C).

Przez podatnika rozumiemy zasadniczo każdego przedsiębiorcę (tj. podmiot prowadzący działalność gospodarczą). Bez względu na to gdzie ma on siedzibę.

Dodatkowo za podatników uznajemy również osoby prawne niebędące przedsiębiorcami, które są zidentyfikowane lub obowiązane do identyfikacji do celów VAT w Polsce albo innym państwie UE.

Powyższe wynika z art. 28a pkt 1 ustawy o VAT.

A zatem uproszczenia te dotyczą Cię jeżeli wykonujesz usługi na rzecz podmiotów innych niż wyżej wymienione.

Przy czym w tym wpisie skrótowo określam takich nabywców konsumentami. Bo najczęściej właśnie świadczeń na rzecz tych osób dotyczyły będą te regulacje.

Kiedy usługa na rzecz konsumenta nie podlega VAT w państwie gdzie siedzibę ma usługodawca?

Poniżej przedstawiam typy usług, dla których przewidziano regulacje szczególne, jeżeli nabywcą usługi jest konsument mieszkający w UE.

A więc gdzie mamy do czynienia z odejściem od zasady, że usługa podlega VAT w państwie gdzie siedzibę ma usługodawca.

Usługi pośredników

Usług pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich podlegają VAT w państwie, w którym dokonywana jest podstawowa transakcja (art. 28d ustawy o VAT).

Usługi związane z nieruchomościami

Usługi związane z nieruchomościami są opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości (art. 28e ustawy o VAT).

Jakiego typu usługi są uznawane za związane z nieruchomościami znajdziesz w art. 31a rozporządzenia 282/2011.

Transport pasażerów

Transport pasażerów podlega VAT w miejscu, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości (art. 28f ust. 1 ustawy o VAT).

Transport towarów

W przypadku transportu towarów usługa podlega VAT w państwie, w którym odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości (art. 28f ust. 2 ustawy o VAT).

Przy czym w przypadku usług transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, krajem opodatkowania jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna (art. 28f ust. 3 ustawy o VAT);

Usługi w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz usługi podobne

Jeżeli wykonujesz usługi w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobne usługi, takie jak targi i wystawy, oraz usługi pomocnicze do tych usług (dotyczy to również świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach), to krajem ich opodatkowania jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana (art. 28g ust. 2 ustawy o VAT).

Usługi pomocnicze do usług transportowych

Usługi pomocnicze do usług transportowych, takie jak załadunek, rozładunek, przeładunek lub usługi podobne, podlegają VAT w państwie, w którym usługi są faktycznie wykonywane (art. 28h pkt 1 ustawy o VAT).

Wycena rzeczowego majątku ruchomego albo usługi na rzeczowym majątku ruchomym

Wykonywana przez Ciebie wycena rzeczowego majątku ruchomego oraz usługi na rzeczowym majątku ruchomym podlegają VAT w państwie, w którym usługi są faktycznie wykonywane (art. 28h pkt 2 ustawy o VAT);

Usługi restauracyjne i cateringowe

Usługi restauracyjne i cateringowe podlegają VAT w państwie, w którym są faktycznie wykonywane (art. 28i ust. 1 ustawy o VAT).

Przy czym w przypadku gdy są one faktycznie wykonywane na pokładach statków, statków powietrznych lub pociągów podczas części transportu pasażerów wykonanej na terytorium Unii Europejskiej, to podlegają one VAT w państwie rozpoczęcia transportu pasażerów (art. 28i ust. 2 ustawy o VAT).

Czym są usługi restauracyjne oraz cateringowe określono w art. 6 rozporządzenia 282/2011.

Wynajem środków transportu

W przypadku krótkoterminowego wynajmu środków transportu krajem opodatkowania jest miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy (art. 28j ust. 1 ustawy o VAT).

Definicję środka transportu odnajdziesz w art. 38 rozporządzenia 282/2011.

Przez krótkoterminowy wynajem środków transportu rozumiemy ciągłe posiadanie środka transportu lub korzystanie z niego przez okres nieprzekraczający 30 dni, a w przypadku jednostek pływających – przez okres nieprzekraczający 90 dni (art. 28j ust. 2 ustawy o VAT)

Natomiast wynajem inny niż krótkoterminowy podlega VAT w państwie gdzie usługobiorca posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (art. 28j ust. 3 ustawy o VAT).

Dodatkowo wynajem statku rekreacyjnego, innego niż wynajem krótkoterminowy, podlega VAT w miejscu, w którym statek rekreacyjny jest faktycznie oddawany do dyspozycji usługobiorcy, pod warunkiem że usługodawca faktycznie świadczy tę usługę ze swojej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, znajdujących się w tym miejscu (art. 28j ust. 4 ustawy o VAT).

Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne

Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne co do zasady podlegają VAT w państwie, w którym nabywca posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (art. 28k ust. 1 ustawy o VAT).

Definicję usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych odnajdziesz w art. 6a, 6b oraz 7 rozporządzenia 282/2011.

Próg wartościowy w przypadku którego usługa podlega VAT w Polsce

Przy czym dla tego rodzaju świadczeń wprowadzono próg wartościowy. W art. 28k ust. 2 ustawy o VAT przewidziano, że jeśli suma całkowitej wartości tych usług (w kwocie netto), nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 42 tys. zł (równowartość w złotych kwoty 10 tys. euro), to usługa podlega VAT w Polsce. Chodzi o usługi wykonywane dla nabywców z innych niż Polska państw UE.

Dopiero po przekroczeniu tego progu, usługa podlega VAT w państwie konsumpcji. Wówczas następuje to począwszy od usługi, w związku ze świadczeniem której przekroczono tę kwotę (art. 28k ust. 3 ustawy o VAT).

Przy czym co ważne – próg ten dotyczy nie tylko wartości ww. usług, ale również wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO).

A zatem przy wyliczaniu tego progu, sumujemy wartość wykonanych usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych dla nabywców z innych niż Polska państw UE oraz WSTO.

Jeżeli nie chcesz korzystać z tego progu i zamierzasz od razu opodatkować swoje świadczenia w państwie konsumpcji, to możesz złożyć zawiadomienie o takim wyborze w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tego wyboru (art. 28k ust. 4 ustawy o VAT).

Zawiadomienie takie składasz na formularzu VAT-29.

Obowiązek prowadzenia ewidencji

Jeżeli świadczysz tego typu usługi, to musisz prowadzić dodatkową ewidencję, w której będziesz ujmować:

  • wartość WSTO oraz
  • wartość usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami z innych niż polska państw UE.

Powyższe wynika z art. 109 ust. 11a ustawy o VAT.

Na podstawie tej ewidencji musisz być w stanie określić łączną wartość WSTO i ww. usług. Jeżeli ich wartość przekroczy w danym roku 42 tys. zł, to ewidencja ma Ci pozwolić wskazać dostawę lub usługę, w związku z którymi nastąpiło przekroczenie tego progu.

Wykonuję ww. usługi na rzecz konsumentów z UE – i co teraz?

Jeżeli wykonujesz ww. usługi, to może się okazać, że podlegają one VAT w państwie UE innym niż Polska.

Dotychczas w takich przypadkach byliśmy zobligowani do rejestracji do VAT w danym państwie UE. Oczywiście poza usługami telekomunikacyjnymi, elektronicznymi i nadawczymi, dla których możliwe było korzystanie z procedury MOSS.

Od 1 lipca 2021 r. dla tego typu świadczeń możesz zarejestrować się do tzw. procedury unijnej.

Dzięki temu rozliczysz VAT należny w tych państwach w specjalnej deklaracji składanej w Polsce.

Szczegółowo na temat tej procedury przeczytasz we wpisie Procedura unijna (OSS).

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarze (2) Napisz komentarz

  1. PANIE PIOTRZE
    JEST PAN NIEOCENIONYM ŻRÓDŁEM INFORMACJI W TAK ZAWIŁEJ DZIEDZINIE JAK PODATEK VAT; WIELKIE DZIĘKI.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.