Zwolnienia z kas fiskalnych w 2020 r.

Jest zasadą, że sprzedaż na rzecz konsumentów (osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej) ewidencjonuje się za pomocą kas fiskalnych.

Nie zawsze jednak otrzymujemy paragon, dlaczego?

Otóż w niektórych przypadkach zastosowanie znajdują zwolnienia z tego obowiązku. Wynikają one z przepisów rozporządzeń wykonawczych, które obowiązują tylko przez wskazany okres.

Ten rok jest dla nas szczęśliwy bowiem zmian w zwolnieniach nie przewidziano. Poniżej artykuł podsumowujący z jakich zwolnień możemy korzystać w 2020 r.

Jeżeli interesują Cię zwolnienia obowiązujące w 2021 r. to przejdź do wpisu Zwolnienia z kas fiskalnych w 2021 r.

Z czego wynikają zwolnienia

Aktualne zwolnienia przewidziane są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Obowiązuje ono do końca 2021 r., zatem to co dzisiaj przeczytasz powinno funkcjonować jeszcze przez dwa lata 🙂

Jakie rodzaje zwolnień z kas występują?

Zwolnienia można podzielić na dwa rodzaje:

 • ze względu na obrót jaki podatnik osiąga w ramach prowadzonej działalności (§3 rozporządzenia),
 • ze względu na rodzaj czynności opodatkowanych jakie realizuje (§2 ust. 1 w zw. z załącznikiem do rozporządzenia) .

Zwolnienie ze względu na osiągany obrót

Zwolnienie to przysługuje Ci jeżeli nie osiągasz rocznie obrotu przekraczającego 20 tys. zł. Przy czym chodzi tutaj wyłącznie o sprzedaż realizowaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tj. konsumentów) oraz na rzecz rolników ryczałtowych.

Firma wykonuje usługi polegające na tworzeniu stron internetowych. Jej roczny obrót za 2019 r. wyniósł 180 tys. zł, niemniej w większości przypadków klientami były firmy. Na rzecz konsumentów sprzedaż wyniosła w całym roku 9,5 tys. zł. Czy firma ta musi posiadać w 2020 r. kasę?

Uwzględniamy tylko obrót na rzecz osób fizycznych. Skoro nie przekroczono 20 tys. zł to nie ma konieczności posiadania kasy rejestrującej.

Jeżeli dopiero rozpoczynasz działalność gospodarczą to próg ten obliczasz w proporcji do okresu jej prowadzenia w danym roku podatkowym. W celu obliczenia progu możesz skorzystać z kalkulatorów dostępnych w internecie, np. TUTAJ.

Może się zdarzyć, że przekroczysz ww. próg z uwagi na sprzedaż na rzecz konsumenta środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych albo nieruchomości.

Weźmy pod uwagę wcześniejszy przykład firmy wykonującej strony internetowe, przy czym załóżmy, że w 2019 r. sprzedała ona samochód firmowy, który stanowił środek trwały podlegający amortyzacji. Pojazd ten kupił konsument za kwotę 35 tys. zł.

Łącznie zatem obrót tej firmy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wynosi 44,5 tys. zł. Niemniej rozporządzenie zawiera odpowiednie wyłączenia dla transakcji dotyczących środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości.

Do limitu, który umożliwia zwolnienie z kasy nie wliczamy obrotu z tytułu ww. czynności. Odpowiednie wyłączenie zawarte jest w §3 ust. 4 rozporządzenia. Zatem w analizowanym przypadku obrót konsumencki na potrzeby zwolnienia wynosi dalej 9,5 tys. zł (nie wliczamy sprzedaży samochodu).

Zwolnienia ze względu na rodzaj wykonywanych czynności

Pozostałe zwolnienia przewidziane są dla czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Załącznik ten zawiera 49 pozycji. Przy niektórych pozycjach wskazane są warunki jakie należy spełnić, aby zwolnienie móc stosować. Poniżej przykłady najczęściej stosowanych zwolnień.

Czynności związane ze sprzedażą lub korzystaniem z nieruchomości

W poz. 25 załącznika do rozporządzenia przewidziano zwolnienie dla wynajmu i usług zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Przy czym warunkiem do skorzystania z ww. zwolnienia jest, aby:

 • świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą lub
 • świadczący usługę otrzymał w całości zapłatę przelewem.

Pan Adam ma dwa mieszkania, które wynajmuje na cele mieszkaniowe. Usługi podlegają zwolnieniu z VAT. Nie będzie musiał stosować kasy fiskalnej jeżeli usługę udokumentuje fakturą albo otrzymywał będzie całą zapłatę przelewem.

Zwolnieniem objęta jest również dostawa nieruchomości (pkt 35 załącznika), a także dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste (poz. 38 załącznika). W tym przypadku nie ma żadnych dodatkowych wymogów, aby ze zwolnienia skorzystać.

Firma z branży nieruchomościowej sprzedaje lokale mieszkalne osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz dzierżawi takim osobom grunty. Dzięki ww. zwolnieniom nie musi ewidencjonować takiej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Usługi edukacyjne

W poz. 30 przewidziano zwolnienie dla usług w zakresie edukacji. Przy czym wyłączone są z niego usługi:

 • w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
 • świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),
 • świadczone przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

Ze zwolnienia skorzysta zatem nauczyciel, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu korepetycji uczniom.

Natomiast zwolnienie to nie będzie dotyczyło instruktora, który organizuje kursy pierwszego tańca dla par młodych.

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym opłacana przelewem

W poz. 36 załącznika przewidziano zwolnienie dla podatników dostarczających towary w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi). Przy czym warunkiem jest tutaj, aby całość zapłaty została zrealizowana przelewem.

Ze zwolnienia skorzystać może firma sprzedająca na Allegro chemię domową. Warunkiem jest, aby całość zapłaty otrzymywała przelewem.

Usługi opłacane przelewem

W poz. 37 załącznika zawarto zwolnienie dla świadczenia usług, jeżeli usługodawca otrzyma całą zapłatę przelewem.

Freelancer wykonuje grafiki zarówno dla firm, jak i konsumentów. Sprzedaż na rzecz konsumentów wyniosła w 2019 r. 45 tys. zł. Może on jednak korzystać ze zwolnienia z kasy jeżeli wszystkie płatności od klientów będących konsumentami otrzymuje za pomocą przelewów.

Sprzedaż na rzecz pracowników

W poz. 34 załącznika przewidziano zwolnienie dla dostawy towarów i świadczenia usług przez podatnika na rzecz jego pracowników.

Pracodawca zapewnia pracownikom karty multisport (za połowę ceny). Co jakiś czas sprzedaje im również telefony, które pracownicy wykorzystywali do celów służbowych. Dzięki wskazanemu wyżej zwolnieniu pracodawca nie musi ewidencjonować tej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Czynności nieodpłatne

W poz. 43 załącznika przewidziano zwolnienie dla czynności nieodpłatnych, które rodzą obowiązek rozliczenia VAT. Chodzi o sytuacje przewidziane w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Jeżeli kupiliśmy jakieś towary z prawem do odliczenia, to ich darowizna wiąże się z obowiązkiem rozliczenia podatku należnego. Jeżeli użyjemy taki towar do celów prywatnych albo będziemy wykonywali usługi do celów innych niż działalność gospodarcza, to również powinniśmy rozliczyć VAT należny. Niemniej w przypadku takich czynności nie jest konieczne ich ewidencjonowanie za pomocą kasy fiskalnej.

Firma z branży spożywczej wydawała na targach plecaki promocyjne z logo firmy. Plecaki te warte były ok. 60 zł (firma nie prowadziła ewidencji osób obdarowanych). Z uwagi na wyżej wskazane zwolnienie nie ma konieczności wydawania razem z plecakami paragonu fiskalnego 🙂

Sprzedaż środka trwałego

W poz. 47 załącznika przewidziano zwolnienie dla dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą.

Firma zamierza sprzedać 3 samochody, nabywcami będą konsumenci. Przy nabyciu aut odliczyła 100% kwoty podatku naliczonego. Pojazdy stanowiły środki trwałe, które podlegały amortyzacji.

Przy sprzedaży nie będzie konieczne stosowanie kasy fiskalnej, firma musi jednak sprzedaż udokumentować fakturą.

Uwaga na wyłączenia!

Niestety jak to zwykle bywa w podatkach, także i tutaj przewidziano wyłączenia z ww. zwolnień. Zawarte są one w §4 rozporządzenia. Jeżeli Twoich czynności dotyczy wyłączenie z tego paragrafu, to musisz ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej.

Zatem ZAWSZE przed zastosowaniem zwolnienia, spójrz do ww. paragrafu czy nie dotyczy Cię, któreś z wyłączeń. Poniżej wskazuję jedynie przykładowe, najczęściej występujące.

Wyłączenia dla towarów

Można wskazać na wyłączenia w zakresie dostaw następujących towarów:

 • części do silników (PKWiU 28.11.4),
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Firma z branży kosmetycznej chciałaby przekazywać nieodpłatnie swoim pracownikom perfumy. Każda buteleczka ma wartość 120 zł. W związku z ich wydaniem konieczne będzie zatem rozliczenie VAT należnego. Firma ta chciałaby skorzystać ze zwolnienia przewidzianego przy sprzedaży dla pracowników (poz. 34 załącznika).

Niestety z uwagi na wskazane w ostatnim punkcie wyłączenie (dla perfum) takie nieodpłatne wydanie będzie wiązało się z obowiązkiem zaewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Przy przekazaniu perfum konieczne będzie więc wydanie również paragonu.

Wyłączenia dla usług

W kontekście usług można natomiast wskazać na następujące wyłączenia dotyczące:

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania)
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych, doradztwa podatkowego
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:–świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz–usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Pani Anna zamierza otworzyć w 2020 r. salon fryzjerski i obliczyła, że obrót w odpowiedniej proporcji nie powinien przekroczyć limitu uprawniającego do zwolnienia z kas (20 tys. zł dla całego roku).

Niestety Pani Anna nie może skorzystać ze zwolnienia ponieważ usługi fryzjerskie wyłączone są zwolnień. Od razu musi zakupić kasę i ewidencjonować sprzedaż za jej pomocą.

Podsumowanie

Jak zatem obchodzić się ze zwolnieniami z kas fiskalnych?

 1. Oblicz obrót, aby zweryfikować czy przysługuje Ci zwolnienie w ramach limitu z §3 rozporządzenia albo
 2. sprawdź czy nie dotyczy Cię, któreś ze zwolnień przewidzianych w załączniku do rozporządzenia.
 3. Koniecznie zajrzyj do §4 rozporządzenia czy nie dotyczy Cię któreś z wyłączeń. Jeżeli tak, to niestety musisz stosować kasę fiskalną 🙁

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarze (3) Napisz komentarz

 1. Dzień dobry
  We wpisie wkradł się błąd w punkcie dotyczącym sprzedaży telefonów dla pracowników..
  niestety paragraf 4 wyłącza ( w punkcie i ) dostawę sprzętu telekomunikacyjnego więc zwolnienie z załącznika nie znajdzie tu zastosowania.
  Pozdrawiam, Magdalena Majewska

  Odpowiedz

  • Dzień dobry Pani Magdaleno, dziękuję za komentarz. Przykład dotyczy sprzedaży telefonów dla pracowników, co podlega zwolnieniu na podstawie poz. 34 załącznika. W par. 4 ust. 2 rozporządzenia wskazano natomiast, że wyłączenie dla sprzętu telekomunikacyjnego (zawarte w lit. i) nie dotyczy sprzedaży, o której mowa w poz. 34.
   Pozdrawiam!

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.