Stawka 0% w transporcie międzynarodowym towarów

transport miedzynarodowy

Przy wykonywaniu transportu międzynarodowego towarów przysługuje Ci 0% stawka VAT. W takich przypadkach usługa musi:

 • wypełniać ustawową definicję transportu międzynarodowego;
 • podlegać VAT w Polsce;
 • zostać przez Ciebie odpowiednio udokumentowana.

W artykule opisuję wszystkie 3 kroki jakie musisz podjąć, aby mieć pewność, że prawidłowo stosujesz stawkę 0%.

Dowiesz się również w jaki sposób czytać dokument celny, który niekiedy jest wymagany.

Krok 1 – sprawdź czy Twoje świadczenie wypełnia definicję transportu międzynarodowego

Co rozumiemy przez transport międzynarodowy towarów?

Podstawą prawną stawki 0% dla usług transportu międzynarodowego jest art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT. Jednocześnie w art. 83 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o VAT odnajdziemy szczegółową definicję tego pojęcia.

Za transport międzynarodowy rozumiemy wyłącznie przypadki, gdy towary są przewożone z:

 • Polski poza terytorium UE (np. z Polski do Chin);
 • terytorium poza UE do Polski (np. z USA do Polski);
 • terytorium poza UE na terytorium poza UE, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez Polskę – tranzyt (np. z Islandii do Rosji przez Polskę);
 • kraju UE innego niż Polska do państwa poza UE, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez Polskę (np. ze Słowacji do Norwegii przez Polskę);
 • państwa spoza UE do kraju UE innego niż Polska, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez Polskę (np. z Ukrainy do Niemiec przez Polskę).

Można zatem wskazać na dwie istotne cechy transportu, które muszą być spełnione łącznie, aby móc uznać go za międzynarodowy:

 1. Musi on na jakimś odcinku przebiegać przez Polskę lub Polska musi być początkiem albo końcem trasy.
 2. Jego początkiem lub końcem musi być państwo spoza UE.

Dodatkowo za usługę transportu międzynarodowego rozumie się również
usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z ww. usługami.

Co nie stanowi transportu międzynarodowego?

Wskazanej wyżej definicji transportu międzynarodowego nie wypełnia więc przykładowo transport:

 • odbywający się w całości na terytorium Polski (np. ze Szczecina do Wrocławia);
 • obejmujący przewóz towarów z Polski do innego państwa UE (np. z Polski do Francji);
 • pomiędzy innym państwem UE a Polską (np. z Czech do Polski);
 • odbywający się w całości poza UE, jeżeli trasa nie przebiega przez Polskę (np. z Rosji na Ukrainę);
 • obejmujący przewóz między państwem UE a państwem spoza UE lub odwrotnie, jeżeli trasa nie przebiega przez Polskę (np. z Niemiec do Brazylii lub z Algierii do Hiszpanii).
 • odbywający się pomiędzy dwoma państwami UE, nawet jeśli trasa przebiega przez Polskę (np. z Holandii na Litwę przez Polskę).

W pewnych przypadkach można jednak do ww. tras zastosować stawkę 0%.

Opisałem to w artykule Kiedy transport niebędący międzynarodowym korzysta ze stawki 0%.

Jeżeli po przeprowadzeniu kroku 1 ustalisz, że wykonujesz usługę transportu międzynarodowego, to przejdź do kroku 2.

Krok 2 – zweryfikuj czy usługa podlega VAT w Polsce

Częstym błędem z jakim się spotykam jest ustalanie stawki 0% dla transportu, który w ogóle nie podlega VAT w Polsce.

Jeżeli ustalisz, że usługa podlega opodatkowaniu poza Polską, to nie ustalasz dla niej stawki VAT. Opodatkowujesz ją w tym państwie albo stanowi ona dla Ciebie tzw. eksport usług.

Aby zbadać, gdzie usługa podlega opodatkowaniu, ustal czy Twoim klientem jest inny przedsiębiorca, czy też osoba nieprowadząca działalności gospodarczej.

Twój klient to inny przedsiębiorca (firma)

Jeśli Twoje świadczenie wypełnia ww. definicję transportu międzynarodowego i Twoim klientem jest inna firma, to stosujesz art. 28b ustawy o VAT. Wówczas zasadniczo usługa podlega VAT w państwie gdzie siedzibę ma usługobiorca.

Wykonujesz usługę transportu towarów z Polski do Rosji na rzecz klienta z Mołdawii – usługa w ogóle nie podlega VAT w Polsce ponieważ usługobiorca ma siedzibę poza Polską. Jest to dla Ciebie tzw. eksport usług. Nie stosujesz wówczas 0% stawki VAT, tylko wystawiasz fakturę bez VAT.
Klient z Polski zamówił transport towarów z Tajwanu do Polski. W takim przypadku usługa podlega VAT w Polsce i możemy rozważać zastosowanie stawki 0%.

Twój klient to podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej

W przypadku, gdy Twoim klientem jest podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej (np. konsument) i wykonujesz na jego rzecz transport międzynarodowy towarów środkami transportu morskiego lub lotniczego, to usługa podlega VAT w Polsce.

Wynika to z §3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług.

Wykonujesz usługę polegającą na przesłaniu towarów z Polski do Rosji. Usługę realizujesz samolotem na rzecz osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Przy spełnieniu warunków z kroku 3, do usługi możesz zastosować stawkę 0%.

Jeżeli natomiast wykonujesz transport międzynarodowy innymi niż ww. środkami transportu, to podlega on opodatkowaniu w krajach, w których odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Wynika to z art. 28f ust. 2 ustawy o VAT.

Polska firma transportowa na zlecenie konsumenta świadczy usługę przewozu towarów z Ukrainy do Polski (transport drogowy). Usługa podlega VAT w Polsce i na Ukrainie (stosownie do odległości przebytych w tych państwach). Podziału w takim przypadku dokonujemy wg klucza kilometrowego.

Jeżeli po przeprowadzeniu kroku 2 ustalisz, że wykonywana przez Ciebie usługa transportu międzynarodowego podlega VAT w Polsce, to przejdź do kroku 3.

Krok 3 – zgromadź odpowiednie dokumenty

Stawka 0% przysługuje Ci wyłącznie jeśli posiadasz odpowiednie dokumenty, stanowiące dowód wykonania usługi transportu międzynarodowego. Dowody te określone są w art. 83 ust. 5 ustawy o VAT.

W każdym przypadku musisz posiadać:

 1. list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim;
 2. fakturę wystawioną przez przewoźnika lub spedytora (jeżeli Ty jesteś przewoźnikiem lub spedytorem to będzie to faktura wystawiona przez Ciebie).

Dodatkowy dowód wymagany jest, jeżeli transportowane towary są importowane. Wówczas oprócz ww. dokumentów posiadać musisz również dokument potwierdzony przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

Obowiązek posiadania takiego dowodu będziesz mieć np. w przypadku transportu towarów z Turcji do Polski (towar przywożony spoza UE do Polski podlega opodatkowaniu w ramach importu towarów).

Jak czytać dokument celny?

W celu zastosowania stawki 0% musisz sprawdzić czy wartość usługi transportowej została wliczona do podstawy opodatkowania importu towarów. Pomocna w tym zakresie może być Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT.

Spójrz na przykład takiego dokumentu celnego. Niżej natomiast opisuję w jaki sposób go czytać.

Dokument SAD
 1. Zajrzyj do pola 44, które przedstawia dodatkowe informacje, załączone dokumenty, świadectwa i pozwolenia.
 2. Sprawdź czy wskazano tam:
  • kod 031W – dotyczy on kosztów transportu przywożonych towarów do miejsca ich wprowadzenia na obszar celny Unii.
  • kod 071V – który dotyczy kosztów transportu wliczanych do podstawy opodatkowania VAT (tj. tych kosztów transportu, które zostały poniesione po wprowadzeniu ich na obszar celny do miejsca docelowego w UE).
 3. Obok tych kodów wskazana powinna być wartość usługi.
 4. Dodatkowo powinien znaleźć się kod 1DK7, który oznacza przedstawienie faktury za transport.
 5. Zajrzyj do pola 42 i sprawdź wskazaną wartość. Jeżeli w polu 22 oznaczona jest waluta obca, to przelicz ją wg kursu z pola 23.
 6. Do uzyskanej wartość dodaj kwotę przypisaną do kodu 031W. Wynik powinien odpowiadać kwocie wskazanej w polu 47 w części A00 (po zaokrągleniu).
 7. Do uzyskanej wartości dodaj kwotę przypisaną do kodu 071V. Wynik powinien być równy kwocie wskazanej w polu 47 w części B00 (po zaokrągleniu).

W ten sposób zweryfikujesz czy wartość usługi transportowej została wliczona do podstawy opodatkowania importu towarów.

Co jeżeli nie posiadam ww. dokumentów?

Jeżeli nie uzyskasz wskazanych wyżej dokumentów, to nie możesz zastosować stawki 0%. Wówczas musisz opodatkować swoją usługę wg 23% stawki VAT.

Czy te same zasady dotyczą refakturowania?

Aby zastosować stawkę 0% nie musisz faktycznie wykonywać usługi. Jeżeli refakturujesz usługę transportu międzynarodowego i posiadasz odpowiednie dokumenty, to również możesz zastosować stawkę 0%. W tym zakresie nie ma żadnych ograniczeń.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarze (59) Napisz komentarz

 1. Dzień dobry,
  wykonujemy transport dla polskiego kontrahenta na trasie Czechy-Anglia-Anglia-Czechy
  czy w tym przypadku jest to transport międzynarodowy czy powinniśmy użyć stawki 23% ?

  Odpowiedz

 2. Witam,
  wykonujemy usługę dla polskiego kontrahenta (spedycja). Usługę wykonujemy na relacji Węgry-Polska. Towar docelowo ma trafić na Rosję (w PL przeładunek). Czy zasadne jest z naszej strony wystawienie faktury ze stawką VAT 0%?

  Odpowiedz

 3. Dzień dobry,
  wykonujemy transport towaru dla polskiego podatnika na trasie Norwegia-Polska.
  Odprawa celna została dokonana w Szwecji (Incoterms DDP) i posiadam dokument SAD, na którym nie widnieją żadne wskazane w Pana artykule kody. W polu 44 m.in. jest napisane: EU Frakt 15947. Nie ma również wskazanej waluty. Czy taki zapis upoważnia nas do zastosowania stawki VAT 0% do wysokości równowartości 15947 SEK?

  Odpowiedz

  • Dzień dobry Panie Jacku, moim zdaniem same warunki Incoterms DAP potwierdzają, że wartość transportu została wliczona do ceny towaru, a więc także do wartości celnej. Ale jeżeli mamy import rozliczony w innym niż Polska państwie UE, to mamy też niekorzystne stanowisko US, proszę zwrócić uwagę na interpretację o sygn. 1462-IPPP3.4512.32.2017.1.KT.

   Odpowiedz

 4. Dzień dobry,
  wykonujemy usługę dla polskiego kontrahenta na trasie Anglia – Niemcy. Jaką usługa powinnam opisać taki transport: międzynarodowy czy wewnątrzwspólnotowy?Transport nie przebiega przez terytorium Polski. Jaka stawkę Vat zastosować do faktury?

  Odpowiedz

 5. Dzień dobry,
  Jesteśmy firmą spedycyjną. Na rzecz naszego polskiego kontrahenta świadczyliśmy usługę spedycyjną na trasie Polska-Anglia. Przewoźnik , który fizycznie wiózł ten towar wystawił nam fakturę ze stawką 0% .Posiadam fakturę od przewoźnika oraz międzynarodowy samochodowy list przewozowy (CMR) podpisany przez odbiorcę towaru w Anglii. Czy na tej podstawie mogę swojemu polskiemu klientowi wystawić fakturę za usługę spedycyjną z stawką VAT 0% ?

  Odpowiedz

 6. Dzień dobry, usługi spedycyjne na trasie Polska – państwo spoza UE również korzystają ze stawki 0%, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 w zw. z ust. 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 ustawy o VAT. Jeżeli posiada Pani CMR oraz fakturę, to można zastosować stawkę 0%.

  Odpowiedz

 7. Jak jest stawka podatku VAT dla transportu drogowego towarów dla firmy polskiej na trasie Anglia – Francja , a jak stawka dla firmy Francja – Anglia także dla polskiej firmy ?

  Odpowiedz

 8. dzień dobry
  wykonaliśmy dla kontrahenta PL usługę spedycji (Organizacja transportu morskiego, import, FOB Shenzhen CY – Colombo CY – Ekala, Ja- Ela, Sri Lanka) + (DAP) Sri Lanka. jaką stawkę VAT powinnam zastosować?

  Odpowiedz

 9. WITAM. Mam pytanie. Firma z siedzibą w Polsce zleciła polskiej firmie spedycyjnej transport towarów Chin do Polski ale przez Hamburg w celu odprawy.
  Firma spedycyjna wystawiła fv ze stawka vat 0%. Czy jest to prawidłowo. Na odprawie jest napisane iż koszty transporty zostały doliczone do odprawy, ( Z tego co liczymy to nie całe koszty transportu lecz te poniesione do czasu dostarczenia towaru do Hamburga ). Czy taka fv jest prawidłowa. Czy należy ja zaksięgować w nasze koszty ze stawką vat 0%. Wiadomo iż w tym przypadku będziemy rozpatrywać nie import towarów lecz WNT.

  Odpowiedz

  • Pani Aneto, jeżeli Wasz usługodawca błędnie zastosował stawkę 0% (zamiast np. 23%) to nie poniesiecie z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji. Ocena czy zastosowana stawka jest prawidłowa wymagałoby zbadania sytuacji ze strony spedytora, czego tutaj zrobić, na podstawie przekazanych informacji niestety nie możemy. Pozdrawiam

   Odpowiedz

 10. Dzień doby, świadczymy usługi transportowe dla różnych klientów.
  Bardzo proszę o pomoc w ustaleniu stawki VAT w poniższych sytuacjach:
  1) polski kontrahent, relacja Belgia – Wielka Brytania
  2) polski kontrahent, relacja Wielka Brytania – Niemcy
  3) polski kontrahent, relacja Belgia – Niemcy
  w każdej z tych przykładów transport nie przebiega przez Polskę.

  proszę również o odpowiedź: co w sytuacji gdy z ww. transportów brak dokumentów celnych, a jedynie CMR ?

  Odpowiedz

 11. Dzień dobry,świadczymy usługi transportowe .Jaką stawkę Vat zastosować dla transportu z Polski do Wielkiej Brytanii? Czy to będzie stawka vVat 23% Czy O%

  Jeśli 0% czy na fakturze musi widnieć adnotacja ( art.?,)odnośnie stawki 0%

  Odpowiedz

  • Dzień dobry, transport towarów z Polski do Wielkiej Brytanii wypełnia definicję transportu międzynarodowego (jako transport z PL poza UE) i może korzystać ze stawki 0%. Warunki jej stosowania opisałem w niniejszym artykule.

   Odpowiedz

 12. Dzień dobry, transport towaru z Niemiec do Polski. Brak na zleceniu informacji że towar wyjeżdża do Kazachstanu. W CMR wystawionej przez przewoźnika w polu 2(odbiorca) i 3 (m-ce przeznaczenia) wpisano Polska. Na następny dzień przewoźnik otrzymuje CMR z potwierdzeniem wyjazdu towaru do Kazachstanu ( z informacją przeładowano z auta o nr rej…- auto przewoźnika). Czy w takiej sytuacji można zastosować stawkę 0%?

  Odpowiedz

 13. Dzień dobry, mam problem z płatnościami vat za transport przesyłek zagranicznych. Korzystam z dwóch firm spedycyjnych które organizują mi transport z chin.
  Firma spedycyjna 1: za transport wystawia fakturę vat 0% – agencja celna rozlicza ją w mrn i dolicza vat 23% za transport, co według mnie jest normalne.
  Firma spedycyjna 2: za transport wystawia fakturę vat 23% – agencja celna też rozlicza ją w mrn i dolicza kolejny vat 23% za transport. Kto w tym przypadku popełnia błąd, ponieważ agencja celna twierdzi że musi fakturę za spedycję dopisać do mrn i przeliczyć do niej vat.
  Jak dobrze wyjść z tej sytuacji, ponieważ moim zdaniem nie jest normalnym płacenie kolejnego vatu za to samo.

  Odpowiedz

  • Dzień dobry, w założeniach stawkę 0% stosuje się w przypadku, gdy wartość usługi transportowej została wliczona do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Jeżeli tak jest, i usługodawca, który wykonuje transport posiada odpowiednie dokumenty, to może zastosować stawkę 0%. Niemniej jednak wymaga to analizy konkretnego przypadku, być może usługodawca nie spełnia wszystkich wymogów do zastosowania stawki 0%.

   Odpowiedz

 14. Dzień dobry,

  realizowaliśmy transport z Holandii do Norwegii – Kontrahent na którego ma zostać wystawiona faktura jest Polski. Z jaką stawką VAT powinniśmy wystawić fakturę? I z jaką stawką VAT powinniśmy przyjąć fakturę od polskiego przewoźnika? Jesteśmy firmą spedycyjną

  Odpowiedz

 15. Dzień dobry! Wykonałem transport z Francji do Włoch dla spedycji zarejestrowanej w Polsce. Po wszystkim dostałem informację, że FV powinna być wystawiona z 0 stawką VAT, ponieważ zlecający mi transport dostał ten ładunek od firmy zagranicznej. Jednak czy jest to jakąkolwiek podstawą do wystawienia przeze mnie Polskiej spedycji faktury bez VAT?

  Odpowiedz

 16. Cześć!,
  Jako firma spedycyjna zorganizowaliśmy transport dla polskiego kontrahenta na trasie Wielka Brytania – Polska. Odprawa celna była zrobiona w Holandii. Czy w tym wypadku możemy zastosować stawkę 0% ?

  Odpowiedz

  • Witam Joanno, moim zdaniem jeżeli będą zgromadzone dokumenty, o których piszę w artykule, to można zastosować stawkę 0%. Niemniej jednak muszę zwrócić uwagę, że jeżeli mamy import rozliczony w innym niż Polska państwie UE, to mamy też niekorzystne stanowisko US, proszę zwrócić uwagę na interpretację o sygn. 1462-IPPP3.4512.32.2017.1.KT.

   Odpowiedz

 17. Witam!
  Jako firma spedycyjna zorganizowaliśmy transport na trasie Rosja – Polska. Ze względu na ten fakt, że koszt przewozu nie był zaliczony w dokumence SAD, otrzymaliśmy fakturę od przewoźnika z VAT 23%. Pytanie: jeśli w zamówieniu cena przewozu 100 euro i jest nie wskazane netto czy brutto, jak poprawnie naliczać VAT?

  Odpowiedz

 18. Witam,
  Ładunek płynął morzem z Gdańska do Antwerpii gdzie na podstawie T2L był potraktowany celnie jako ładunek EU bez potrzeby odprawy celnej Wykonaliśmy transport wewnątrzunijny z częścią trasy transportem morskim. Jaka stawka VAT

  Odpowiedz

 19. Witam,
  1) Jako przewoźnik realizowaliśmy dla polskiej spedycji zlecenie transportu po Wlk. Brytanii (kabotaż – załadunek i rozładunek w Wlk. Brytanii). Z jaką stawką VAT wystawić fakturę za transport dla tej spedycji?
  2) Jako przewoźnik realizowaliśmy dla polskiej spedycji zlecenie transportu z Wlk. Brytanii do Litwy czy tutaj zastosować FV VAT 0% i czy muszę wymagać jakiegoś dokumentu celnego od spedycji zlecającej mi przewóz.

  Odpowiedz

 20. Witam, moja firma wykonuje transport z Wielkiej Brytanii do Czech (trasa przebiega przez Polskę) dla kontrahenta z Czech (jest czynnym podatnikiem VAT). Czy stosuje tu stawkę 0 czy np? Czy jest tu odwrotne obciążenie?

  Odpowiedz

 21. Witam. Jaką stawkę VAT musi zastosować polska firma świadcząca usługę transportową dla polskiego kontrahenta na tracie Polska-Anglia / Anglia-Polska. Posiada ona dokument CMR.

  Odpowiedz

  • Pani Katarzyno, jest to transport międzynarodowy, do którego można zastosować stawkę 0%, pod warunkiem spełnienia warunków opisanych w niniejszym wpisie.

   Odpowiedz

 22. Dzień dobry,

  Usługa transportowa towarów bezpośrednio z Polski do Holandii (podatnik zarejestrowany do VAT-UE) na rzecz kontrahenta ze Szwajcarii. Jaką stawkę zastosować ? Stawkę O% czy może stawkę NP?

  Pozdrawiam

  Odpowiedz

 23. Witam,

  Wykonuje usługę transportową dla polskiego kontrahenta, przewóz towarów z Anglii do Szwajcarii. Czy usługę mam opodatkować 23 % vatem, czy ze względu na to iż transport jest wykonywany całkowicie poza terytorium kraju to stawka NP?

  Odpowiedz

 24. Dzień dobry dokonałam usługi transportowe na rzecz klienta nie mającego firmy na trasie norwegia- Polska. Jaka stawkę VAT mam zastosować w takim przypadku?

  Odpowiedz

 25. Witam jak stawka vat firma transportowa polska wykonująca transport kabotażowy na terenie Niemiec , oraz jaka stawka w przypadku np. transportu z Niemiec do Francji.

  Odpowiedz

 26. Witam serdecznie, jestem pracownikiem firmy spedycyjnej. Organizowalam dla klienta import towaru z Chin. Do odprawy importowej przedstawilam agencji celnej oświadczenie o kosztach transportu z błędną kwotą frachtu morskiego (zagranicznego). Podałam kwotę niższą o 2 000 PLN. W związku z tym cło i vat zostały naliczone nieprawidłowo, podstawa naliczenia była niższa o te 2 000 PLN. Złożyliśmy w imieniu klienta korektę zgłoszenia celnego. W międzyczasie księgowa wystawiła klientowi fakturę za ten transport zgodnie z literą prawa. Czyli wg źle sporządzonego SADu. Kwotę mojej pomyłki obciążyla stawką 23%. Stwierdziła, iż po otrzymaniu korekty z UC wystawi korektę faktury już z właściwymi kwotami i stawkami. Jednak UC zażądał przesłania prawidłowo wystawionej faktury. Tylko wtedy wyda decyzję pozytywną odnośnie korekty zgłoszenia. Nasza biegła rewident natomiast nie zgadza się na wystawienie korekty faktury ze wzgledu na fakt, iż nie posiada prawidlowego SADu zatwierdzonego przez UC. Aczkolwiek jeśli nie zrobi korekty faktury transportowej, wówczas UC nie wyda decyzji pozytywnej i nie będzie korekty błędnego zgłoszenia. Nie mam żadnych argumentów żeby przekonac nasz Panią rewident. Nie ma SADu z prawidłowo naliczonymi kwotami, nie ma korekty. Koniec. A sadu nie ma bo nie ma korekty. Błędne koło. Jak z tego wybrnąć? Większość agencji celnych przed dokonaniem zgloszenia importowego życzy sobie okazania wystawionej już faktury za transport. Czyli de facto firmy wystawiają faktury nie posiadając jeszcze dokumentu celnego. Zatem zanim księgowy posiada podstawę do naliczenia 0% VAT za transport międzynarodowy. Czy rzeczywiście nie możemy wystawić skorygowanej faktury nawet jeśli UC tego żąda? Przeciez sytuacja jest analogiczna. Przedstawiamy UC fakturę, na której widnieje właściwa kwota frachtu opodatkowana zerową stawką VAT, UC wlicza odpowiednią kwotę do podstawy naliczenia cła i VAT a następnie wydaje dokument, który stanowi podstawę do zastosowanej stawki VATu. Co Pan o tym sądzi? Czy tutaj należałoby zwrócić się o opinię do US?

  Odpowiedz

 27. Dzień dobry,
  Kontrahent PL wykonuje usługę transportu dla innego Kontrahenta Pl ale towar idzie z magazynu w Pl do Szwajcarii (zlecenie wykonała firma z Niemiec). Rozumiem że stawka VAT 0%? A gdzie to się znajdzie w deklaracji VAT?
  Pozdrawiam.

  Odpowiedz

 28. Dzień dobry, jesteśmy firmą transportową (czynny podatnik vat ue), sprzedaliśmy nasz środek trwały (ciągnik) na rzecz osoby fizycznej spoza UE (Libia). Wystawiliśmy fakturę ze stawką vat 0% bo mieliśmy otrzymać z agencji celnej dokumenty dotyczące odprawy. Ciągnik jechał z Polski do portu Hamburgu. Otrzymaliśmy tylko bill of lading czyli morski list przewozowy, na którym jest wyszczególniony sprzedany ciągnik (konkretnie nr VIN, który my również umieścililiśmy na naszej fakturze sprzedaży). Nie otrzymałam dokumentu SAD ani żadnej innej informacji z agencji celnej. Czy ten morski list przewozowy jest wystarczającym dokumentem by zastosować stawkę 0% vat czy jednak powinnam wystawić korektę i poprawić stawkę na 23%?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

 29. Dzien Dobry , mam pytanie odnośnie transportu z Tutcji na Litwę wykonywanego dla polskiego podatnika , jaka stawka VAT ? ( transport czesciowo przebiega przez PL )

  Odpowiedz

 30. Dzień dobry,
  jesteśmy firmą transportową i wykonujemy transport towarów, z przeznaczeniem na Ukrainę, na trasie Wielka Brytania do Polski. Dalej kolejny przewoźnik dostarcza go na terytorium Ukrainy. Proszę o informację, jakie dokumenty potrzebujemy do zastosowania stawki 0%. Czy wymagane są dokumenty celne? Czy musimy posiadać dokument CMR od kolejnego przewoźnika, który dostarczył towar na Ukrainę?

  Odpowiedz

 31. Dzień dobry! Jestem z firmy transportowej. Wykonujemy na zlecenie polskiego kontrahenta transport z PL do Szwajcarii. Rzadko, lecz czasem się zdarzyło, że na zlecenie tego samego kontrahenta z PL wykonywaliśmy transport pustych palet po towarze z Szwajcarii do Polski. Zwróciłam się z prośbą do kontrahenta z Polski o przesłanie mi dokumentu celnego z odprawy ( myślałam o SADzie) i otrzymałam tylko jakiś dokument E1, który oni dostają zwrotnie z agencji celnej po dokonaniu eksportu towarów. Na miejscu rozładunku w Szwajcarii nasz kierowca oczywiście jedzie na odprawę celną końcową, uzyskując nadruk na dokumentach, że towar został odprawiony. Czasem, tak jak pisałam zwrotnie wracamy z pustymi paletami z CH do PL. Wówczas oczywiście są CMR i faktura lub dokument wydania palet. Czy i do kogo powinniśmy się zwrócić po dokument SAD? Albo jak go uzyskać, bo stosujemy stawkę 0% VAT fakturując polskiego klienta za te transporty. Klient z PL twierdzi że poza dokumentami E1 nic więcej nie dostaje z agencji celnej. A do tych transportów z paletami zwrotnymi w ogóle nie dostaje nic. Niezręcznością byłoby zwracać się do ich klienta z CH o te dokumenty, ale jeśli będzie to konieczność to oczywiście to zrobimy. Tylko, czy do nich powinniśmy się zwracać? Bo na rzecz naszego klienta z PL wykonujemy usługę transportową, klient eksportuje a odbiorca importuje towar.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.