Co nowego w VAT? – podsumowanie lutego 2022 r.

co nowego w VAT_luty2022

Przeczytaj o tym co działo się w VAT w lutym 2022 r.

Wybrałem najważniejsze zmiany prawne, orzeczenia i wydarzenia ze świata podatku VAT.

Czasowe obniżenie stawek VAT

Do 1 lutego obniżone zostały stawki VAT dla niektórych towarów. Dotyczy to m.in.:

 • wybranych produktów spożywczych;
 • nawozów;
 • gazu ziemnego;
 • paliw;
 • energii elektrycznej i cieplnej.

Obniżka ma trwać do 31 lipca 2022 r.

Więcej na ten temat przeczytasz we wpisie Czasowe obniżenie stawek VAT.

Pakiet SLIM VAT 3

Zakończyły się prekonsultacje trzeciej odsłony pakietu SLIM VAT. Z propozycjami zmian możesz zapoznać się pod tym linkiem.

Projekt szczegółowo opisałem we wpisie Pakiet SLIM VAT 3.

Generalnie planuje się zmiany w następujących obszarach:

 • podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie;
 • uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczania podstawy opodatkowania przy korektach in minus oraz in plus;
 • przepisy doprecyzowujące, iż WDT, w razie otrzymania dokumentów z opóźnieniem, wykazuje się w dacie powstania obowiązku podatkowego;
 • zmiany w zwolnieniach z VAT dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz importu towarów dla placówek dyplomatycznych;
 • zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT;
 • podniesienie z 500 zł do 10 tys. zł progu, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że proporcja ta rzeczywiście przekroczyła 98%);
 • brak konieczności uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego jeżeli proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji wstępnej;
 • wprowadzenie wyraźnego przepisu przewidującego brak obowiązku wystawienia faktury w przypadku gdy wpłata zaliczki oraz dostawa/usługa zostaną dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym;
 • dodanie nowej możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej z tytułu otrzymania płatności na rachunek VAT w przypadku zmiany faktora;
 • brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących online (w tym wirtualnych);
 • obniżenie 20% sankcji VAT do 10% oraz 15% sankcji do 5%;
 • wprowadzenie możliwości odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe;
 • określenie zasad korygowania transakcji rozliczonych w ramach OSS oraz IOSS, gdy na moment jej składania podatnik nie korzysta już z tej procedury;
 • umożliwienie przelewania VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT;
 • nowe rodzaje należności publicznoprawnych, która można opłacić środkami z rachunku VAT (np. podatek od sprzedaży detalicznej lub podatek tonażowy);
 • wiążące informacje stawkowe, akcyzowe i taryfowe mają być wydawane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
 • wprowadzenie zmian proceduralnych w zakresie wydawania WIS oraz WIA.

Zmiany te mają wejść w życie w ostatnim kwartale 2022 r.

Mechanizm podzielonej płatności zostaje na dłużej

Stosowanie przez Polskę mechanizmu podzielonej płatności wymaga uzyskania zgody derogacyjnej na odstępstwo od przepisów dyrektywy VAT.

Dotychczasowa decyzja Rady Unii Europejskiej nr 2019/310 wygasła 28 lutego 2022 r.

Ministerstwo Finansów poinformowało jednak, że w marcu zostanie wydana nowa decyzja, z mocą obowiązującą od 1 marca 2022 r.

Pod tym linkiem możesz zapoznać się z komunikatem MF dotyczącym podzielonej płatności.

Jednocześnie nie wprowadzono żadnych zmian do samego sposobu działania MPP. A zatem od marca stosujemy go na niezmienionych zasadach.

Orzeczenia TSUE

C-515/20: pojęcie drewna opałowego

Z wyroku C-515/20 wynika, że pojęcie drewna opałowego w rozumieniu art. 122 dyrektywy oznacza każde drewno, które ze względu na swoje obiektywne właściwości jest przeznaczone wyłącznie do spalania.

Można w prawie krajowym na podstawie ww. przepisu stosować różne stawki VAT do różnych rodzajów drewna opałowego, pod warunkiem, że nie narusza to zasady neutralności.

C-487/20: zasady proceduralne postępowań o zwrot VAT

W orzeczeniu C‑487/20 TSUE wskazał, że przepisy unijne stoją na przeszkodzie przepisom krajowym, które przewidują mniej korzystne zasady proceduralne dotyczące postępowań o zwrot VAT opartych na naruszeniu wspólnego systemu VAT w porównaniu z zasadami mającymi zastosowanie do podobnych postępowań opartych na naruszeniu prawa wewnętrznego dotyczącego podatków i opłat innych niż VAT.

C-9/20: przy metodzie kasowej prawo do odliczenia powstaje dopiero z chwilą dokonania zapłaty

Zgodnie z niemieckim prawem podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia w momencie wykonania usługi, nawet jeśli usługodawca stosuje metodę kasową/

W wyroku C‑9/20 Trybunał stwierdził, że takie przepisy są niezgodne z prawem UE. Prawo to powstaje bowiem w momencie kiedy VAT od danej transakcji jest należny (a więc w tym przypadku w momencie uregulowania płatności).

Pytanie prejudycjalne – zgodność z prawem UE nowej matrycy stawek VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wystąpił z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE (I SA/Wr 208/21), które mają rozstrzygnąć czy:

 • Polska może korzystać z dwóch odesłań klasyfikacyjnych przy ustalaniu stawki VAT na produkty spożywcze (ten sposób określania stawek VAT funkcjonuje od momentu wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT);
 • jest zgodna z prawem UE praktyka polskich organów przyznająca różne stawki VAT na te same produkty, w zależności od tego kto ten produkt przygotował.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Komentarze (2) Napisz komentarz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.