Korekta in plus w 2021 r.

korekta in plus

Do końca 2020 r. nie było żadnych przepisów, które określałyby jak powinna być ujmowana korekta in plus w VAT.

Od 1 stycznia 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT wprowadzono odpowiednie regulacje.

O jakie korekty chodzi?

Mówimy tutaj o korektach in plus. A więc takich, które prowadzą do zwiększenia podstawy opodatkowania i ewentualnie VAT.

Mogą być to zarówno transakcje sprzedażowe, jak i zakupowe.

Jeżeli chcesz przeczytać na temat ujmowania faktur korygujących in minus, to opisałem to w artykule Ujmowanie korekt in minus w 2021 r.

Transakcje sprzedażowe, których dotyczą nowe przepisy

W przypadku transakcji sprzedażowych nowe przepisy stosujemy w odniesieniu do transakcji:

  • krajowych opodatkowanych 5%, 8% lub 23% stawką VAT;
  • krajowych zwolnionych z VAT albo opodatkowanych stawką 0%;
  • WDT;
  • eksportu towarów;
  • dostawy towarów podlegającej VAT poza Polską (np. dostawa z montażem w Niemczech);
  • eksportu usług.

Transakcje zakupowe, do których stosujemy nowe przepisy

W odniesieniu do zakupów nowe przepisy zastosujesz w niektórych przypadkach, gdy w związku z nabyciem towaru lub usługi ciąży na Tobie obowiązek rozliczenia podatku należnego.

Chodzi tutaj oczywiście o sytuacje, gdy znajduje zastosowanie odwrotne obciążenie przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 3-5 ustawy o VAT.

Nowe przepisy zastosujesz zatem w odniesieniu do:

  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT);
  • importu usług;
  • nabycia towarów, z tytułu którego jesteś podatnikiem (np. nabywasz jako czynny podatnik VAT maszynę budowlaną znajdującą się w momencie dostawy w Polsce, a sprzedającym jest podmiot zagraniczny niezarejestrowany do VAT w Polsce).

Przepisów tych nie stosujemy natomiast do korekt in plus dotyczących importu towarów.

Transakcje zakupowe, z tytułu których odliczamy VAT

Nowe przepisy nie dotyczą natomiast ujmowania korekt zakupowych z wykazanym VAT.

Chodzi oczywiście o zakupy, z których wynika u Ciebie VAT do odliczenia.

W odniesieniu do tych sytuacji nie ma żadnych szczególnych regulacji.

Tutaj musimy przyjąć, że VAT do odliczenia w większej kwocie będzie wynikał z faktury dopiero po otrzymaniu korekty in plus.

Można zatem przyjąć, że w takich przypadkach korekty in plus ujmujemy zawsze w dacie otrzymania faktury korygującej.

Nie ma wówczas znaczenia co było przyczyną jej wystawienia.

Korekty w VAT to dla Ciebie czarna magia?

Mogę Ci pomóc 🙂

Przygotowałem szkolenie, w którym krok po kroku wyjaśniam w jaki sposób ujmować korekty z tytułu sprzedaży krajowej, WDT, WNT, importu usług itd.

Tak, chcę wziąć udział w takim szkoleniu!

Z czego wynikają zmiany?

Nowe przepisy zostały wprowadzone w ramach tzw. pakietu SLIM VAT.

Wprowadziła go ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

O całej nowelizacji przeczytasz w artykule Pakiet SLIM VAT – zmiany na 2021 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało również projekt objaśnień podatkowych dotyczących całego pakietu SLIM VAT (w tym ujmowania korekt in plus).

Przy czym nie jest to jeszcze ostateczna ich wersja, która dawałaby podatnikom ochronę.

Jak było dotychczas?

Do końca 2020 r. nie było żadnych przepisów, które regulowałyby sposób ujmowania korekt in plus.

Przyjęła się praktyka, że ich ujęcie zależy od przyczyn korekty. O zasadach obowiązujących w 2020 r. pisałem w artykule Faktura korygująca.

Jak jest od 1 stycznia 2021 r.?

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje następujący przepis:

W przypadku, gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Art. 29a ust. 17 ustawy o VAT.

Można zatem powiedzieć, że obowiązują nas zasady analogiczne jak dotychczas.

Przy czym po zmianach mamy do tego wyraźną podstawę prawną.

Korektę in plus ujmujemy zatem w okresie rozliczeniowym, w którym powstała przyczyna jej wystawienia.

Przyczyna mająca charakter pierwotny (np. błąd)

Jeżeli zidentyfikujemy błąd, to należy cofnąć się z korektą do okresu rozliczeniowego kiedy miał on miejsce.

Wystawiasz 15 lutego 2021 r. fakturę za usługę transportową z Wrocławia do Krakowa (23% VAT) wykonaną w lutym. Dopiero 13 maja 2021 r. orientujesz się, że zgodnie z umową cena za usługę powinna być wyższa i wystawiasz fakturę korygującą.

W takim przypadku mamy do czynienia z błędem. Przyczyna ma charakter pierwotny i istnieje od momentu powstania obowiązku podatkowego. Korektę należy zatem ująć w dacie kiedy powstał obowiązek podatkowy, tj. w lutym 2021 r.

W lutym 2021 r. nabywasz usługę doradczą w ramach importu usług. We wrześniu okazuje się, że kontrahent w wyniku błędu zaniżył cenę na fakturze (z umowy wynika, że powinna ona być wyższa) i otrzymujesz od niego korektę.

W takim przypadku korektę in plus należy wykazać poprzez korektę deklaracji za luty 2021 r.

Pamiętaj, że ten drugi przypadek może się dla Ciebie wiązać również z negatywnymi konsekwencjami w zakresie odliczenia VAT. Przeczytasz o tym w artykule Jak odliczyć VAT jeśli spóźnię się z wykazaniem importu usług.

Przyczyna mająca charakter wtórny

Może się również zdarzyć, że pierwotne rozliczenie było prawidłowe. Tylko po dokonaniu transakcji zaistniały zdarzenia, które obligują nas do dokonania korekty in plus.

W projekcie objaśnień podatkowych zaprezentowano następujący przykład korekty tego rodzaju:

Wystawiasz fakturę dokumentującą świadczenie usług marketingowych w lutym 2021 r. Z uwagi na doskonałą współpracę, po 3 miesiącach umawiasz się z kontrahentem, że wartość świadczonych usług marketingowych od lutego zostanie zwiększona o 10% (podpisujecie aneks). W maju 2021 r. wystawiasz fakturę korygującą.

Ministerstwo Finansów stwierdziło, że w takim przypadku:

„Mając na uwadze, że korekta jest spowodowana przyczyną „następczą” (przyczyną będą nowe ustalenia stron dokonane w maju 2021 r.) – obowiązek rozliczenia wystawionej faktury korygującej powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstała przyczyna korekty”.

str. 25 projektu objaśnień podatkowych.

Jeszcze inny przypadek. Tym razem mojego autorstwa. 🙂

Nabywasz towary w ramach WNT. W umowie wskazano cenę towarów na dany rok (w euro). Niemniej jednak zawarto postanowienie, że ulegnie ona podwyższeniu, jeżeli wskaźnik inflacji w strefie euro, wyliczony na ostatni kwartał danego roku będzie wyższy niż w I kwartale danego roku.

W takim przypadku wzrost ceny uzależniony jest od warunku przyszłego niepewnego. Wówczas ujęcie korekty powinno moim zdaniem nastąpić na bieżąco.

Czy mogę ująć korektę w dacie wystawienia faktury korygującej?

Wobec braku jednoznacznych regulacji w dotychczasowym stanie prawnym, częstą praktyką było ujmowanie korekt in plus, których przyczyna ma charakter wtórny – w dacie wystawienia faktury korygującej.

W obecnym stanie prawnym nie ma ku temu podstaw.

W art. 29a ust. 17 ustawy o VAT wskazano, że ujmujemy takie korekty w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Nie ma zatem wskazania, aby dopuszczalne było ich ujmowanie w dacie wystawienia faktury korygującej.

Problematyczne może być to w szczególności w przypadku WNT albo importu usług, gdy z opóźnieniem wpływają do działu księgowego korekty in plus z różnych tytułów.

Obowiązek podatkowy z tytułu importu usług powstał w styczniu 2021 r., przyczyna korekty powstała w maju 2021 r., a kontrahent wystawił korektę dopiero we wrześniu 2021 r.

Zgodnie z nowymi przepisami taką korektę należy ująć w dacie powstania przyczyny korekty, a więc w rozliczeniu za maj 2021 r.

Piotr Kępisty

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem i specjalizuję się w podatku VAT. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *.